Sazba pojistného

Sazby pojistného z vyměřovacího základu činí:

  • u zaměstnavatelů 25 %, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
  • u zaměstnanců 6,5 %,
  • u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) 29,2 %, z toho: 28 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
  • u OSVČ, které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění, 2,3 % z vyměřovacího základu, který nemůže být nižší než dvojnásobek rozhodného příjmu zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, v roce 2016 tedy z částky minimálně 5 000 Kč, a který nemůže být vyšší než určený vyměřovací základ připadající v průměru na jeden měsíc výkonu činnosti na naposledy podaném přehledu o příjmech a výdajích, přičemž k přehledu staršímu tří let se nepřihlíží. Pokud nelze určit maximální vyměřovací základ dle předchozí věty, nebo zahájila-li v kalendářním roce OSVČ činnost a nevykonávala ji alespoň po dobu čtyř měsíců, činí maximální měsíční vyměřovací základ pro nemocenské pojištění v následujícím kalendářním roce a dále až do podání přehledu za tento následující rok, ½ průměrné mzdy (v roce 2016 částku 13 503 Kč).
  • u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění 28 %,
  • u zahraničních zaměstnanců, kteří se dobrovolně přihlásí k účasti na nemocenském pojištění, 2,3 % z vyměřovacího základu, který může být platbou pojistného určen ve výši dvojnásobku rozhodného příjmu zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, v roce 2017 tedy 5 000 Kč, nebo ve výši odpovídající vyměřovacímu základu dobrovolného důchodového pojištění uhrazeného za daný kalendářní měsíc.

 

Aktualizováno: v prosinci 2016