Změny v promíjení penále od 1. 1. 2011

Změny v promíjení penále od 1. 1. 2011

Podle sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bylo Evropskou komisí s konečnou platností rozhodnuto, že v řízení o promíjení penále nebude tzv. „Přechodný rámec“ prodloužen, což znamená, že při rozhodování o promíjení penále nebude nadále využitelná možnost promíjení penále dle rozhodnutí Evropské komise č. N 236/2009. Rozhodnutí EK ve shora uvedené věci bylo motivováno zejména zajištěním rovného postavení členských států a zabezpečení stejného postupu ve všech členských státech EU. Rozhodování o promíjení penále bude s účinností od 1. 1. 2011 prováděno dle platné právní úpravy, tj. zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MPSV č. 161/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Znamená to tedy, že výše prominutého penále je omezena aplikací těchto nařízení a je povinností ČSSZ, OSSZ výši prominutého penále hlásit do tzv. centrálního registru vedeného ÚOHS, případně Ministerstvem zemědělství.

Dále upozorňujeme, že do výše prominutého penále, resp. poskytnuté veřejné podpory malého rozsahu dle citovaných nařízení, se započítává výše prominutého penále za předchozí 3 roky s tím, že prominuté penále dle přechodného rámce, tzn. v roce 2010, se do uvedeného obecného pravidla nezahrnuje.

Žádosti o prominutí penále spolu s vyplněným prohlášením plátci pojistného předkládají příslušné OSSZ, PSSZ a MSSZ Brno a to i v případě, kdy k rozhodování je věcně příslušná ČSSZ, případně MPSV, přičemž na prominutí penále není právní nárok a na řízení se nevztahuje správní řád.

 

Aktualizováno dne 22. 3. 2013