ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Zvláštní příspěvek k důchodu


Zákon č. 357/2005 Sb. (dále též „zákon“) v části první, hlavě druhé stanoví podmínky, za nichž vzniká nárok na zvláštní příspěvek k důchodu osobám, které se účastnily odboje v období II. světové války, osobám perzekuovaným komunistickým režimem a stanovenému okruhu pozůstalých po těchto osobách.

Podle zákona č. 108/2009 Sb., který nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2009, podmínka týkající se minimální délky omezení osobní svobody v trvání 12 měsíců, uvedená níže v bodech 3.3 a 4.3., neplatí pro osoby, u nichž omezení osobní svobody nebylo časově vymezeno nebo které mělo trvat déle než 12 měsíců, pokud toto omezení osobní svobody skončilo ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců. Těmto osobám náleží zvláštní příspěvek k důchodu nejdříve od splátky důchodu splatné v červenci 2009.

Zákon č. 108/2009 Sb. dále zakládá nárok na jednorázovou peněžní částku nahrazující zvláštní příspěvek k důchodu osobám, kterým nárok na zvláštní příspěvek k důchodu nevznikl jen proto, že nepobírají důchod (stanovený druh důchodu) z českého důchodového pojištění. Bližší podrobnosti o nároku na tuto dávku a o způsobu jeho uplatnění jsou uvedeny v informaci Nároky založené zákonem č. 108/2009 Sb., o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů.

Osoby, které mají nárok na poskytování zvláštního příspěvku

Na zvláštní příspěvek k důchodu mají nárok

1. účastníci odboje z období II. světové války,kteří současně splňují tyto podmínky:

 • 1.1. pobírají starobní nebo invalidní  důchod z českého důchodového pojištění
 • 1.2. výše tohoto důchodu jim byla upravena jako účastníkům odboje (na základě osvědčení vydaného podle § 8 zákona č. 255/1946 Sb.)
 • 1.3. ke dni podání žádosti jsou občany České republiky.

2. účastníci povstání v květnu 1945, kteří současně splňují tyto podmínky:

 • 2.1. pobírají starobní nebo invalidní  důchod z českého důchodového pojištění
 • 2.2. Ministerstvem obrany ČR jim bylo podle § 7 zákona č. 357/2005 Sb. na základě jejich žádosti vydáno potvrzení o jejich účasti na povstání v květnu 1945
 • 2.3. ke dni podání žádosti jsou občany České republiky.

3. osoby soudně rehabilitované,které současně splňují tyto podmínky:

 • 3.1. pobírají starobní nebo invalidní  důchod z českého důchodového pojištění
 • 3.2. jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb. zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb.
 • 3.3. neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců *)
 • 3.4. ke dni podání žádosti jsou občany České republiky.

*) splnění této podmínky se nevyžaduje u osob, které byly z vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, který měl trvat déle než 12 měsíců, propuštěny ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců

4. osoby mimosoudně rehabilitované,které současně splňují tyto podmínky:

 • 4.1. pobírají starobní nebo invalidní důchod  z českého důchodového pojištění
 • 4.2. byly zařazeny v táboře nucených prací, pracovním útvaru nebo vojenském táboře nucených prací a rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno zákonem č. 87/1991 Sb., anebo které byly zařazeny v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací
 • 4.3. celková doba pobytu v zařízeních uvedených výše činila alespoň 12 měsíců *)
 • 4.4. ke dni podání žádosti jsou občany České republiky.

*) splnění této podmínky se nevyžaduje u osob, které byly z těchto zařízení propuštěny ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců, pokud pobyt v nich nebyl časově vymezen nebo měl trvat déle než 12 měsíců

5. vdovy a vdovci, kteří pobírají vdovský nebo vdovecký důchod po osobách uvedených v bodech 1), 3), 4) a po účastnících odboje z období první světové války; přitom

 • osobami uvedenými v bodech 1), 3) a 4) se pro tyto účely rozumí i účastníci odboje a osoby soudně nebo mimosoudně rehabilitované, které ke dni svého úmrtí důchod nepobíraly
 • osobami uvedenými v bodech 3) a 4) se rozumí i osoby, které sice nesplňují podmínku 12 měsíců neoprávněného omezení osobní svobody ani podmínku, že ke skončení neoprávněného omezení osobní svobody před uplynutím této doby došlo ze zdravotních důvodů, pokud byl na nich vykonán trest smrti anebo které v průběhu neoprávněného omezení osobní svobody zemřely

Zvláštní příspěvek k důchodu náleží i osobám, kterým český nositel pojištění vyplácí důchod mimo území České republiky.

Oprávněnými osobami nejsou např.:

 • osoby soudně rehabilitované, které byly v období komunistického režimu neoprávněně zbaveny osobní svobody po dobu kratší než 12 měsíců (nejde-li o osoby propuštěné z vězení ze zdravotních důvodů)
 • osoby, u nichž nelze zjistit délku neoprávněného věznění, protože v řízení následujícím po zrušení odsuzujícího rozsudku došlo k zastavení nebo přerušení trestního stíhání (např. z důvodu amnestie), aniž by oprávněný požádal o pokračování v tomto řízení
 • osoby mimosoudně rehabilitované, které byly v období komunistického režimu omezeny na osobní svobodě po dobu kratší než 12 měsíců (nejde-li o osoby, u nichž omezení na osobní svobodě skončilo ze zdravotních důvodů)
 • vdovy a vdovci po účastnících povstání v květnu 1945 uvedených v bodě 2)
 • bývalí manželé osob uvedených v bodech 1), 3) a 4), kteří nesplňují podmínky nároku na vdovský (vdovecký) důchod po těchto osobách
 • další pozůstalí po osobách uvedených v bodech 1) až 4) včetně jejich dětí

Zvláštní příspěvek nenáleží také osobě, které byla náhradou za tento zvláštní příspěvek vyplacena jednorázová peněžní částka podle zákona č. 108/2009 Sb.

Výše zvláštního příspěvku, jeho výplata a valorizace, souběh nároků

Zvláštní příspěvek k důchodu náleží

 1. osobám uvedeným v bodech 1), 3) a 4) ve výši 2 500 Kč měsíčně (od splátky důchodu splatné v lednu 2010 ve výši 2 676 Kč měsíčně)
 2. osobám uvedeným v bodech 2) a 5) ve výši 1 250 Kč měsíčně (od splátky důchodu splatné v lednu 2010 ve výši 1 338 Kč měsíčně)

Zvláštní příspěvek se vyplácí měsíčně spolu s důchodem stejným způsobem a ve stejných termínech jako důchod, není však jeho součástí. V období, v němž nenáleží výplata důchodu, nenáleží ani výplata zvláštního příspěvku.

Zvláštní příspěvek se zvyšuje (valorizuje) podle zvláštního předpisu, a to nezávisle na zvyšování vyplácených důchodů a příplatků k důchodům.

Vznikl-li nárok na výplatu důchodu před 1.1.2006, náleží zvláštní příspěvek od splátky důchodu splatné v lednu 2006. Vznikne-li nárok na výplatu důchodu po 31.12.2005, náleží zvláštní příspěvek ode dne přiznání důchodu.

Osobám, které nesplnily podmínku 12 měsíců neoprávněného omezení osobní svobody a u nichž toto neoprávněné omezení osobní svobody, které nebylo časově vymezeno anebo které mělo trvat déle než 12 měsíců, skončilo ze zdravotních důvodů, a vdovcům a vdovám po těchto osobách vzniká nárok na zvláštní příspěvek k důchodu nejdříve od splátky důchodu splatné v červenci 2009.

Zvláštní příspěvek za období od měsíce, kdy nárok na jeho výplatu vznikl, do měsíce předcházejícího měsíci, od něhož bude vyplácen pravidelně spolu s důchodem, bude oprávněné osobě doplacen, nejvýše však za 5 roků zpětně od podání žádosti.

Při souběhu nároků (tj. v případě, že žadatel by měl nárok na zvláštní příspěvek k důchodu z více různých důvodů) se vyplácí pouze jeden zvláštní příspěvek, a to ten, který je vyšší.

Příslušnost k rozhodování a výplatě zvláštního příspěvku

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) je orgánem příslušným k rozhodnutí o přiznání zvláštního příspěvku k důchodu a jeho výplatě v případech, kdy žadateli vyplácí důchod z českého důchodového pojištění. Vyplácí-li důchod z českého důchodového pojištění jiný orgán (tj. orgán sociálního zabezpečení ministerstev vnitra, obrany či spravedlnosti), je k rozhodnutí o přiznání a výplatě příplatku příslušný tento orgán.

Uplatňování nároku na zvláštní příspěvek a prokazování rozhodných skutečností

Nárok na zvláštní příspěvek uplatňuje oprávněná osoba uvedená v části I. této informace písemnou žádostí u orgánu, který jí vyplácí důchod z českého důchodového pojištění.

V případech, kdy je k rozhodování příslušná ČSSZ, lze nárok uplatnit prostřednictvím okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení (OSSZ, PSSZ), popřípadě podáním zaslaným poštou na adresu ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Zákon žadateli neukládá povinnost předkládat spolu s žádostí doklady prokazující vznik nároku na zvláštní příspěvek, pokud již jsou součástí jeho spisové dokumentace vedené orgánem příslušným k rozhodnutí o příplatku.

Obsahem spisové dokumentace však nejsou doklady prokazující splnění podmínky českého státního občanství žadatele ke dni podání žádosti, která je vyžadována u osob uvedených v části I. bodech 1) až 4). Doklady prokazující splnění této podmínky jsou proto tito žadatelé povinni předložit a měli by tak učinit již při podávání žádosti. V případě, že žádost o příplatek bude uplatňována osobně prostřednictvím OSSZ (PSSZ), provede ověření státního občanství pracovník příslušné správy na základě platného občanského průkazu žadatele, popřípadě jeho cestovního pasu. V případě zaslání žádosti poštou je nutné k ní připojit ověřenou fotokopii osvědčení, případně potvrzení o státním občanství České republiky.

U ostatních dokladů, s výjimkou uvedenou níže, je předpoklad, že údaje v nich obsažené jsou již součástí evidencí orgánu příslušného k rozhodnutí o zvláštním příspěvku, takže je není nutno k žádosti připojovat. V nezbytných případech budou žadatelé vyzváni k předložení ověřených fotokopií konkrétních dokladů.

Výjimkou je předkládání potvrzení o účasti v povstání v květnu 1945, vydané Ministerstvem obrany ČR podle § 7 zákona č. 357/2005 Sb. osobám splňujícím podmínky stanovené v tomto ustanovení. Jedná se o nový druh dokladu určený pro žadatele o zvláštní příspěvek k důchodu uvedené v bodě 2), tj. pro osoby, které se účastnily povstání v květnu 1945 a přitom nesplňují podmínky stanovené zákonem č. 255/1946 Sb. pro vydání osvědčení v kategorii účastník povstání v květnu 1945. Toto potvrzení součástí stávající spisové dokumentace není (nemůže být), takže by mělo být k žádosti o zvláštní příspěvek připojeno bez toho, že by k tomu byl žadatel vyzván.

Žádost o vydání potvrzení podle § 7 zákona se podává na tiskopise k tomu určeném a zasílá se na adresu Ministerstvo obrany ČR, oddělení vydávání osvědčení, náměstí Svobody 471, 160 01 Praha 6. Tiskopis žádosti včetně poučení a pokynů pro vyplnění je k dispozici na webových stránkách Ministerstva obrany ČR www.army.cz. Potvrzení o účasti v povstání v květnu 1945 Ministerstvo obrany ČR vydá pouze občanům ČR, kteří v době mezi 30. dubnem 1945 a 12. květnem 1945 alespoň po dobu 3 dnů na straně povstalců proti nacistické moci se zúčastnili bojů se zbraní, nebo se podíleli na zpravodajské a spojovací činnosti, nebo konali zdravotní či zásobovací službu v terénu v souvislosti s bojovými akcemi, anebo byli členy Revoluční české národní rady nebo povstaleckého velitelství (§ 7 odst. 1 zákona) a tento způsob účasti prokázali Ministerstvu obrany (§ 7 odst. 2 zákona), pokud vydání potvrzení nebrání některá z tzv. zákonných překážek uvedených v § 1 odst. 3 zákona č. 255/1946 Sb. (§ 7 odst. 3 zákona).

Nárok osob uvedených v bodě 2) je existencí tohoto potvrzení přímo podmíněn. O nároku osob, které žádost o zvláštní příspěvek podají v době, kdy řízení o vydání potvrzení na Ministerstvu obrany ČR ještě nebylo skončeno, nebude možno do skončení tohoto řízení rozhodnout.

Součástí spisové dokumentace není ani doklad o tom, že omezení osobní svobody skončilo před uplynutím 12 měsíců ze zdravotních důvodů. Dokladem o propuštění ze zdravotních důvodů je

 • u soudně rehabilitovaných osob: rozhodnutí soudu, popřípadě prokuratury, nebo potvrzení Vězeňské služby ČR
 • u osob umístěných ve vojenských táborech nucených prací: potvrzení ministerstva obrany
 • u osob umístěných v táborech nucených prací nebo v pracovních útvarech: doklad o propuštění s uvedením důvodu propuštění
 • u osob zařazených v centralizačních klášterech: potvrzení ministerstva vnitra

V žádosti o zvláštní příspěvek je nutno přesně specifikovat typ nároku, to znamená uvést, zda nárok je uplatňován z důvodu

 • pobírání důchodu upraveného z důvodu účasti v odboji
 • vydání potvrzení MO ČR o účasti v povstání v květnu 1945 vydaného podle § 7 zákona
 • neoprávněného výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody
 • zařazení do tábora nucených prací, pracovního útvaru, vojenského tábora nucených prací nebo centralizačního kláštera

a zda jde o nárok přímý, nebo uplatněný vdovou či vdovcem.

Žádost o zvláštní příspěvek by měla obsahovat minimálně tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení žadatele
 • rodné číslo žadatele
 • bydliště žadatele; pokud se v něm žadatel trvale nezdržuje, pak i tzv. kontaktní adresu
 • předmět žádosti (tj. přiznání zvláštního příspěvku k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb.)
 • typ nároku a je-li žádost uplatňována vdovou či vdovcem, též údaje o zemřelé osobě
 • úředně ověřený údaj o žadatelově státním občanství ČR ke dni uplatnění nároku

Jde-li o žádost podanou vdovou či vdovcem, je nutno připojit k ní též čestné prohlášení o tom, že od úmrtí zemřelého nebylo uzavřeno (nové) manželství.

Pro účely uplatňování nároku na zvláštní příspěvek k důchodu ČSSZ připravila tiskopis, který je k dispozici na jejích webových stránkách na adrese http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/odskodneni.htm. ČSSZ však žadatelům doporučuje, aby při uplatňování nároku využili odborné pomoci pracovníků příslušných správ sociálního zabezpečení. Tato pracoviště nejenže mají k dispozici příslušný tiskopis žádosti, ale při jejím sepisování současně ověří i státní občanství žadatele.

Rozhodování o zvláštním příspěvku

O žádosti o poskytnutí zvláštního příspěvku rozhoduje orgán příslušný k rozhodnutí (bod III. této informace) samostatným písemným rozhodnutím. Rozhodnutí se doručí do vlastních rukou žadatele. Má-li žadatel zástupce (opatrovníka,  zmocněnce), doručí se rozhodnutí tomuto zástupci.  

Proti rozhodnutí ČSSZ o žádosti o poskytnutí zvláštního příspěvku k důchodu lze jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení.

Námitky musí obsahovat stejné náležitosti jako odvolání podané podle § 82 správního řádu, tj. především z nich má být patrno, kdo je činí, které věci se týkají a co se navrhuje; musí tedy obsahovat označení účastníka a správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby, která je činí.  Dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.  Není-li v námitkách uvedeno, v jakém rozsahu účastník rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.  

Podání námitek nemá odkladný účinek. Námitky lze uplatnit u ČSSZ nebo u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ/ PSSZ/ MSSZ). Podání námitek je řádným opravným prostředkem ve správním řízení a absolvování námitkového řízení je proto nezbytným předpokladem k případnému podání správní žaloby.

Zánik nároku na zvláštní příspěvek

Zanikne-li nárok na výplatu důchodu, od kterého je nárok na zvláštní příspěvek odvozen, zaniká i nárok na výplatu zvláštního příspěvku.

Zemřel-li poživatel důchodu, k němuž je vyplácen zvláštní příspěvek, zaniká nárok na zvláštní příspěvek dnem jeho úmrtí. Vdově (vdovci) po této osobě vzniká nárok na zvláštní příspěvek nejdříve ode dne, od něhož jí náleží výplata vdovského (vdoveckého) důchodu. O přiznání zvláštního příspěvku musí vdova (vdovec) písemně požádat orgán příslušný k rozhodnutí o příplatku

Zemřela-li vdova (vdovec), které byl vyplácen zvláštní příspěvek k důchodu, zaniká nárok na zvláštní příspěvek dnem jejího úmrtí.

Přechod nároku na výplatu splatných částek

Pokud oprávněná osoba písemně požádala o přiznání zvláštního příspěvku, avšak zemřela dříve, než jí byl zvláštní příspěvek přiznán či vyplacen, vyplatí se zvláštní příspěvek za období ode dne vzniku nároku do úmrtí oprávněné osoby její vdově nebo vdovci.