ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Nároky založené zákonem č. 108/2009 Sb.


Zákon č. 108/2009 Sb., o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2009, oprávněným osobám zakládá nárok na  

 • poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám, jimž nevznikl nárok na
  • příplatek k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb. a č. 369/2007 Sb. (dále „nařízení vlády č. 622/2004 Sb.“),
  • příplatek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb. (dále „zákon č. 357/2005 Sb.“)
  • zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb.,

a to jen z toho důvodu, že nepobírají starobní nebo jiný důchod z českého důchodového pojištění

 • poskytnutí zvláštního příspěvku k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb. těm osobám, které nesplňují podmínku neoprávněného omezení osobní svobody v rozsahu alespoň 12 měsíců, jestliže omezení osobní svobody skončilo ze zdravotních důvodů
 • zvýšení příplatku k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb. některým pozůstalým osobám.

O všechny tyto nároky je nutno písemně požádat. Žádost o jednorázovou peněžní částku se podává vždy u ČSSZ (zpravidla prostřednictvím příslušné OSSZ). Ostatní žádosti se podávají plátci důchodu; je-li jím ČSSZ, je vhodné žádost uplatnit též prostřednictvím OSSZ.

Tiskopisy příslušných žádostí jsou k dispozici na OSSZ a jsou dostupné též na webových stránkách ČSSZ na adrese http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/odskodneni.htm.

 

Jednorázová peněžní částka nahrazující příplatek k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 622/2004 Sb. podmiňuje nárok na poskytování příplatku k důchodu pobíráním

a) starobního důchodu nebo  invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně z českého důchodového pojištění, je-li žadatelem politický vězeň

b) vdovského či vdoveckého důchodu z českého důchodového pojištění po politickém vězni,

c) jiného než vdovského důchodu z českého důchodového pojištění, je-li žadatelem manželka politického vězně popraveného při věznění, která po něm nepobírá vdovský důchod z českého důchodového pojištění

d) vdovského či vdoveckého důchodu z českého důchodového pojištění po osobě, která zemřela při pokusu o překročení československé státní hranice

e) důchodu z českého důchodového pojištění, je-li žadatelem sirotek po politickém vězni popraveném nebo zemřelém při věznění

f) důchodu z českého důchodového pojištění, je-li žadatelem sirotek po osobě, která zemřela při pokusu o překročení československé státní hranice.

Zákon č. 108/2009 Sb. stanoví, že osobám, jimž nevznikl nárok na příplatek k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. jen proto, že nesplňují podmínku pobírání důchodu z českého důchodového pojištění, jehož pobírání je podmínkou nároku na tento příplatek, vzniká nárok na jednorázovou peněžní částku ve výši 72násobku měsíční částky příplatku, na kterou by oprávněná osoba měla nárok:

1) ke dni 1. 7.2009, pokud

 • k tomuto dni dosáhla věku 65 let, jde-li o osobu uvedenou výše v bodech a), c), e) a f), která však důchod uvedený v příslušném bodě nepobírá
 • k tomuto dni nepobírá vdovský nebo vdovecký důchod, jde-li o osobu uvedenou výše v bodech b) a d), která byla manželkou/manželem postiženého a nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po postiženém jí nevznikl anebo zanikl z jiného důvodu než z důvodu uzavření nového manželství
 • k tomuto dni nepobírá vdovský nebo vdovecký důchod, jde-li o osobu uvedenou výše v bodech b) a d), která sice nebyla manželem/manželkou postiženého, avšak v minulosti po něm pobírala vdovský nebo vdovecký důchod a nárok na tento důchod jí zanikl z jiného důvodu než z důvodu uzavření manželství

2) ke dni, v němž dosáhla věku 65 let, jde-li o osobu uvedenou výše v bodech a), c), e) a f), pokud věku 65 let dosáhne po 1.7.2009 a ke dni dosažení tohoto věku důchod uvedený v příslušném bodě nepobírá

3) ke dni zániku nároku na vdovský nebo vdovecký důchod, jde-li o osobu uvedenou v bodech b) a d), pokud nárok na vdovský či vdovecký důchod zanikl po 30.6.2009; to však neplatí, pokud důvodem zániku na vdovský nebo vdovecký důchod bylo uzavření manželství

4) ke dni úmrtí manžela, k němuž došlo po 30.6.2009, jde-li o osobu uvedenou v  bodě b) , pokud jí vdovský či vdovecký důchod nebyl přiznán jen proto, že zemřelý manžel nebyl poživatelem důchodu anebo nesplnil podmínku potřebné doby pojištění.

Má-li žadatel nárok na výplatu příplatku k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. z jiného právního titulu, náleží jednorázová peněžní částka jedině tehdy, je-li výše příplatku, který má být jednorázovou peněžní částkou nahrazen, vyšší než příplatek, který je vyplácen; v takovém případě náleží jednorázová peněžní částka ve výši 72násobku rozdílu obou příplatků.

Další podmínky, stanovené nařízením vlády č. 622/2004 Sb. pro vznik nároku na příplatek k důchodu (české státní občanství žadatele, rehabilitace politických vězňů), i zásady pro stanovení výše příplatku k důchodu jsou obsaženy v informaci Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených  komunistickým režimem.

Přiznáním jednorázové peněžní částky zaniká nárok na příplatek k důchodu, na který by vznikl nárok ze stejného důvodu.

 

Jednorázová peněžní částka nahrazující příplatek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb.

Zákon č. 357/2005 Sb. podmiňuje nárok na poskytování příplatku k důchodu k ocenění účastníků odboje za I. a II. světové války pobíráním

a) starobního důchodu nebo  invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně z českého důchodového pojištění, je-li žadatelem účastník odboje z období I. nebo II. světové války (dále „účastník odboje“)

b) vdovského či vdoveckého důchodu z českého důchodového pojištění po účastníku odboje

c) důchodu z českého důchodového pojištění, je-li žadatelem sirotek po účastníku odboje z období II. světové války zemřelém při odbojové činnosti.

Zákon č. 108/2009 Sb. stanoví, že osobám, jimž nárok na příplatek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb. nevznikl jen proto, že nesplňují podmínku pobírání důchodu z českého důchodového pojištění, jehož pobírání je podmínkou nároku na tento příplatek, vzniká nárok na jednorázovou peněžní částku ve výši 72násobku měsíční částky příplatku, na kterou by oprávněná osoba měla nárok:

1) ke dni 1. 7. 2009, pokud

 • k tomuto dni dosáhla věku 65 let, jde-li o osobu uvedenou výše v bodech a) a c), která však důchod uvedený v příslušném bodě nepobírá
 • k tomuto dni nepobírá vdovský nebo vdovecký důchod, jde-li o osobu uvedenou výše v bodě b), která byla manželkou/manželem účastníka odboje a nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po něm jí nevznikl anebo zanikl z jiného důvodu než z důvodu uzavření nového manželství
 • k tomuto dni nepobírá vdovský nebo vdovecký důchod, jde-li o osobu uvedenou výše v bodě b), která sice nebyla manželem/manželkou účastníka odboje, avšak v minulosti po něm pobírala vdovský nebo vdovecký důchod a nárok na tento důchod jí zanikl z jiného důvodu než z důvodu uzavření manželství

2) ke dni, v němž dosáhla věku 65 let, jde-li o osobu uvedenou výše v bodech a) a c), pokud věku 65 let dosáhne po 1. 7. 2009 a ke dni dosažení tohoto věku důchod uvedený v příslušném bodě nepobírá

3) ke dni zániku nároku na vdovský nebo vdovecký důchod, jde-li o osobu uvedenou v bodě b), pokud nárok na vdovský či vdovecký důchod zanikl po 30.6.2009; to však neplatí, pokud důvodem zániku na vdovský nebo vdovecký důchod bylo uzavření nového manželství

4) ke dni úmrtí manžela, k němuž došlo po 30.6.2009, jde-li o osobu uvedenou v bodě b), pokud jí vdovský či vdovecký důchod nebyl přiznán jen proto, že zemřelý manžel nebyl poživatelem důchodu anebo nesplnil podmínku potřebné doby pojištění.

Má-li žadatel nárok na výplatu příplatku k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb. z jiného právního titulu, náleží jednorázová peněžní částka jedině tehdy, je-li výše příplatku, který má být jednorázovou peněžní částkou nahrazen, vyšší než příplatek, který je vyplácen; v takovém případě náleží jednorázová peněžní částka ve výši 72násobku rozdílu obou příplatků.

Další podmínky, stanovené zákonem č. 357/2005 Sb. pro vznik nároku na příplatek k důchodu (české státní občanství žadatele, potvrzení podle zákona č. 462/1919 Sb., ve znění zákona č. 196/1946 Sb., osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb.), i zásady pro stanovení výše příplatku k důchodu jsou obsaženy v informaci Příplatek k důchodu k ocenění účastníků odboje za I. a II. světové války.

Přiznáním jednorázové peněžní částky zaniká nárok na příplatek k důchodu, na který by vznikl nárok ze stejného důvodu.

Za podmínek stanovených v bodě B., tj. nevzniká-li nárok na příplatek k důchodu (a tedy ani na jeho zvýšení) jen z důvodu nepobírání důchodu, k němuž by příplatek náležel, mají tyto osoby nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky. Základem pro stanovení její výše je částka příplatku rovnající se součtu částky příplatku odvozená od délky odbojové činnosti a v případě vdov/vdovců a sirotků po účastnících odboje, kteří při odbojové činnosti zemřeli, pevné částky 3 000, resp. 2 400 Kč.

 

Jednorázová peněžní částka nahrazující zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb.

Zákon č. 357/2005 Sb. podmiňuje nárok na poskytování zvláštního příspěvku k důchodu pobíráním

a) starobního nebo invalidního  důchodu z českého důchodového pojištění, byl-li žadateli tento důchod upraven jako účastníku odboje z II. světové války

b) starobního nebo invalidního  důchodu z českého důchodového pojištění, je-li žadatel držitelem potvrzení o své účasti na povstání v květnu 1945, vydaného Ministerstvem obrany ČR podle § 7 zákona č. 357/2005 Sb.

c) starobního nebo invalidního důchodu z českého důchodového pojištění, je-li žadatelem osoba soudně rehabilitovaná

d) starobního nebo invalidního  důchodu z českého důchodového pojištění, je-li žadatelem osoba mimosoudně rehabilitovaná, která byla zařazena v táboře nucených prací, pracovním útvaru, vojenském táboře nucených prací nebo v centralizačním klášteře

e) vdovského či vdoveckého důchodu z českého důchodového pojištění, je-li žadatelem vdova či vdovec po osobě uvedené v bodech a), c) a d).

Zákon č. 108/2009 Sb. stanoví, že osobám, jimž nevznikl nárok na zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb. jen proto, že nesplňují podmínku pobírání důchodu z českého důchodového pojištění, jehož pobírání je podmínkou nároku na tento zvláštní příspěvek, vzniká nárok na jednorázovou peněžní částku ve výši 72násobku měsíční částky zvláštního příspěvku, na kterou by oprávněná osoba měla nárok:

1) ke dni 1. 7. 2009, pokud

 • k tomuto dni dosáhla věku 65 let, jde-li o osobu uvedenou výše v bodech a) až d), která však žádný z důchodů uvedených v těchto bodech nepobírá
 • k tomuto dni nepobírá vdovský nebo vdovecký důchod, jde-li o osobu uvedenou výše v bodě e) a které nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po něm jí nevznikl anebo zanikl z jiného důvodu než z důvodu uzavření nového manželství

2) ke dni, v němž dosáhla věku 65 let, jde-li o osobu uvedenou výše v bodech a) až d), pokud věku 65 let dosáhne po 1.7.2009 a ke dni dosažení tohoto věku důchod uvedený v příslušném bodě nepobírá

3) ke dni zániku nároku na vdovský nebo vdovecký důchod, jde-li o osobu uvedenou v bodě e), pokud nárok na vdovský či vdovecký důchod zanikl po 30.6.2009; to však neplatí, pokud důvodem zániku na vdovský nebo vdovecký důchod bylo uzavření nového manželství

4) ke dni úmrtí manžela, k němuž došlo po 30.6.2009, jde-li o osobu uvedenou v bodě e), pokud jí vdovský či vdovecký důchod nebyl přiznán jen proto, že zemřelý manžel nebyl poživatelem důchodu anebo nesplnil podmínku potřebné doby pojištění.

Má-li žadatel nárok na výplatu zvláštního příspěvku k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb. z jiného právního titulu, náleží jednorázová peněžní částka jedině tehdy, je-li výše zvláštního příspěvku, který má být jednorázovou peněžní částkou nahrazen, vyšší než zvláštní příspěvek, který je vyplácen; v takovém případě náleží jednorázová peněžní částka ve výši 72násobku rozdílu obou zvláštních příspěvků.

Další podmínky, stanovené zákonem č. 357/2005 Sb. pro vznik nároku na zvláštní příspěvek k důchodu i zásady pro stanovení výše zvláštního příspěvku k důchodu jsou obsaženy v informaci Zvláštní příspěvek k důchodu.

Přiznáním jednorázové peněžní částky zaniká nárok na zvláštní příspěvek k důchodu, na který by vznikl nárok ze stejného důvodu.

 

Poskytnutí zvláštního příspěvku k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb. některým dalším osobám

Zákon č. 357/2005 Sb. podmiňuje nárok na poskytování zvláštního příspěvku k důchodu omezením osobní svobody po dobu alespoň 12 měsíců, jde-li o osoby, které

 • jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb. zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb.
 • byly zařazeny v táboře nucených prací, pracovním útvaru nebo vojenském táboře nucených prací a rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno zákonem č. 87/1991 Sb., anebo které byly zařazeny v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací.

Zákon č. 108/2009 Sb. stanoví, že nárok na zvláštní příspěvek k důchodu vzniká i osobám, které byly na osobní svobodě omezeny po dobu kratší než 12 měsíců, pokud byly propuštěny ze zdravotních důvodů, podmínkou však je, že toto omezení osobní svobody nebylo časově vymezeno nebo mělo trvat déle než 12 měsíců.

Dokladem o propuštění ze zdravotních důvodů je

 • u soudně rehabilitovaných osob rozhodnutí soudu, popřípadě prokuratury, nebo potvrzení Vězeňské služby ČR
 • u osob umístěných ve vojenských táborech nucených prací potvrzení Ministerstva obrany
 • u osob umístěných v táborech nucených prací nebo v pracovních útvarech doklad o propuštění s uvedením důvodu propuštění
 • u osob zařazených v centralizačních klášterech potvrzení Ministerstva vnitra.

Těmto osobám vzniká nárok na zvláštní příspěvek k důchodu nejdříve od splátky důchodu splatné v červenci 2009.

Další podmínky nároku, obsažené v informaci Zvláštní příspěvek k důchodu, zůstaly zákonem č. 108/2009 Sb. nedotčeny.

Za podmínek stanovených v bodě C., tj. nevzniká-li nárok na zvláštní příspěvek jen z důvodu nepobírání důchodu, k němuž by zvláštní příspěvek náležel, mají oprávněné osoby nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky.

 

Zvýšení příplatku k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb. některým pozůstalým osobám

Zákon č. 108/2009 Sb. zvyšuje příplatek k důchodu po účastnících odboje, kteří zemřeli při odbojové činnosti, o pevnou částku

 • 3 000 Kč měsíčně, jde-li o vdovu či vdovce
 • 2 400 Kč měsíčně, jde-li o sirotka, pokud sirotek ke dni úmrtí rodiče nedosáhl věku 18 let,

a to nejdříve od splátky důchodu splatné v červenci 2009.

Podmínky nároku na příplatek k důchodu, uvedené v informaci Příplatek k důchodu k ocenění účastníků odboje za I. a II. světové války, zůstaly zákonem č. 108/2009 Sb. nedotčeny.

Za podmínek stanovených v bodě B., tj. nevzniká-li nárok na příplatek k důchodu (a tedy ani na jeho zvýšení) jen z důvodu nepobírání důchodu, k němuž by příplatek náležel, mají tyto osoby nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky. Základem pro stanovení její výše je částka příplatku rovnající se součtu částky příplatku odvozená od délky odbojové činnosti a pevné částky 3 000, resp. 2 400 Kč, jde-li o vdovu/vdovce či sirotka po účastníku odboje, který při odbojové činnosti zemřel.