ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Zařízení sociálních služeb


Právní úprava – účinnost od 1. 2. 2018

Právní úpravu platnou od února 2018, konkrétně ustanovení § 116c zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (z. č. 582/1991 Sb.), rozpracovala ČSSZ do pravidel a upozorňuje na hlavní zásady (změny):

  • pouze čtyři typy zařízení poskytující pobytové služby jsou oprávněny vyplácet důchody na základě poukazu finančních prostředků z ČSSZ formou položkových převodních příkazů na účet ZSS: jde o domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře, které jsou zřízeny podle zákona o sociálních službách,
  • zařízení sociálních služeb je pouze zprostředkovatelem předání výplaty důchodu, je tedy povinno příslušnou částku důchodci vyplatit v den její splatnosti (15. kalendářní den v měsíci, připadne-li tento den na sobotu či neděli, doporučuje ČSSZ vyplácet až následující pracovní den), pokud je důchodce ke dni splatnosti důchodu klientem daného zařízení,
  • v případě, že ČSSZ poukáže do ZSS výplatu důchodu pro důchodce, jehož pobyt byl ukončen odchodem do soukromí nebo do jiného ZSS, je nutné tuto výplatu do 8 dnů od termínu výplaty důchodu vrátit ČSSZ (tj. je nepřípustné důchod vyplatit např. oprávněnému nebo jeho příbuzným anebo jej doslat do místa nového pobytu oprávněného). Zařízení sociálních služeb nesmí použít částky důchodu jiným způsobem a příslušné částky, které nebylo možné vyplatit, je povinno do 8 dnů vrátit na účet ČSSZ,
  • Výplata důchodu na účet ZSS je přípustná pouze se souhlasem poživatele důchodu (oprávněného) nebo jeho opatrovníka, nově tedy lze tímto způsobem vyplácet důchody i klientům omezeným ve svéprávnosti, kteří mají soudem určeného opatrovníka, pokud opatrovník s tímto způsobem výplaty souhlasí.

Výplata důchodů poživatelům důchodů, umístěným v zařízeních sociálních služeb, je upravena v ustanovení § 116c zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Aktuální podmínky pro provádění výplaty důchodů do ZSS ČSSZ rozpracovala do dokumentu Pravidla pro výplatu důchodů obyvatelům zařízení sociálních služeb (ZSS) platná od 1. 10. 2018 (PDF 282,72 kB)“.

Pro zařízení, která budou pro své klienty požadovat nově zavedení výplaty důchodů dle §116c zákona č. 582/1991 Sb., je připraven dokument se stručným postupem.

 

Související dokumenty a tiskopisy