ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Vyslaní pracovníci


Vysílání pracovníků je upraveno články 14(1) a 14a(1) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71. Znamená to, že při splnění dále uvedených podmínek osoba vykonávající přechodně činnost nebo práci v jiném státě nepodléhá po vymezenou dobu právním předpisům o sociálním zabezpečení státu, kde pracuje, ale může být i nadále kryta právními předpisy o sociálním zabezpečení státu, odkud byla vyslána. Vysílání pracovníků je nejčastější odchylkou z pravidla státu výkonu práce/činnosti, podle kterého jsou příslušné právní předpisy o sociálním zabezpečení státu, v němž je činnost nebo práce vykonávána. Osoba prokazuje skutečnost, že je vyslaným pracovníkem, a tudíž se na ni vztahují právní předpisy o sociálním zabezpečení vysílajícího státu formulářem E101, popř. E102.

Vyslána může být jak osoba zaměstnaná, tak osoba samostatně výdělečně činná.

1/ Vysílání zaměstnanců

(článek 14 odst. 1 písm. a) a b) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71)

Jedná se o situaci, kdy zaměstnanec, který normálně pracuje pro svého zaměstnavatele na území jednoho státu, je dočasně vyslán svým zaměstnavatelem na území jiného státu, aby tam pro něj vykonal určitou práci.

Vyslaný zaměstnanec podléhá i nadále právním předpisům prvního (vysílajícího) členského státu.

Upozornění:

S pojmem „vyslání“ (pronájem pracovní síly, apod.) je možné se setkat také v jiných oblastech, např. v oblasti pracovněprávní. V takových případech je nutné se řídit vždy příslušnou právní normou (zákoník práce, směrnice ES č. 96/71). Pojem vyslání definovaný v nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 se týká pouze oblasti sociálního zabezpečení.

Podmínky, které musí být splněny, aby se jednalo o vyslání zaměstnance:

 • Statut zaměstnance
  Osoba zaměstnaná může být vyslána jen tehdy, pokud spadá do osobního rozsahu nařízení Rady (EHS) č. 1408/71. Zaměstnancem je nutno v ČR rozumět nejen zaměstnance v pracovním poměru, ale další skupiny osob, které za zaměstnance označuje § 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění. Státní příslušnost není rozhodující.
  (Pozn.: Podnik se sídlem v ČR může vyslat svého zaměstnance - německého státního příslušníka, který má trvalé místo výkonu práce na území České republiky, do Rakouska, aby tam pro něj dočasně vykonal práci.)
 • Doba vyslání
  Doba vyslání nesmí převýšit dvanáct měsíců. Základní dobu vyslání je možné prodloužit za splnění určitých podmínek, maximálně však o dalších dvanáct měsíců.
  (Pozn.: Uvedené doby jsou maximální a pokud zaměstnavatel předem ví, že práce v zahraničí bude trvat déle, může, pokud chce zachovat svému zaměstnanci příslušnost k právním předpisům vysílajícího státu, požádat se souhlasem zaměstnance o výjimku dle článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71.)
 • Účast vysílaného zaměstnance v systému vysílajícího státu
  Zaměstnanec vyslaný do jiného členského státu musí mít nadále vazbu na systém sociálního zabezpečení členského státu, ve kterém je usazen jeho zaměstnavatel bezprostředně před počátkem jeho zaměstnání, a to zpravidla po dobu jednoho měsíce. Tento požadavek splňuje zaměstnání u jakéhokoliv zaměstnavatele ve vysílajícím státě. Není nutné, aby osoba pracovala pro zaměstnavatele, který požadoval její vyslání. Tuto podmínku splňují také studenti nebo důchodci nebo osoby pojištěné z důvodu bydliště, kteří mají vazbu na systém sociálního zabezpečení vysílajícího státu.
 • Vztah mezi vyslaným pracovníkem a jeho zaměstnavatelem
  Po celou dobu vyslání musí mezi vyslaným zaměstnancem a podnikem, který ho vysílá, zůstat zachován přímý vztah neboli tzv. organická vazba. Více informací o organické vazbě obsahuje rozhodnutí Administrativní komise č. 181/2000.
  Z výše uvedeného vyplývá, že pracovněprávní vztah mezi vyslaným zaměstnancem a vysílajícím podnikem musí trvat po celou dobu vyslání se všemi právy a povinnostmi z tohoto vztahu vyplývajícími, tzn.:
  • zaměstnanec provádí práci pro vysílající podnik,
  • zaměstnanec musí být odměňován vysílajícím podnikem,
  • pravomoc ukončit s vyslaným zaměstnancem pracovněprávní vztah má pouze podnik, který ho vyslal,
  • odpovědnost za práci vyslaného zaměstnance nese vysílající podnik,
  • nesmí být současně uzavřen pracovní poměr s podnikem, do kterého je zaměstnanec vyslán, apod.
 • Činnost vysílajícího podniku
  Skutečnost, že podnik vyšle pracovníka na území jiného členského státu, předpokládá, že tento podnik je ekonomicky aktivní ve vysílajícím státě.
  (Pozn.: O vyslání se nebude jednat, pokud podnik bude pouze najímat pracovníky a posílat je za prací do jiného členského státu.)
 • Náhrada za jiného zaměstnance, který dovršil dobu vyslání
  Nelze vyslat zaměstnance s úmyslem nahradit jiného vyslaného zaměstnance, který dovršil dobu svého vyslání.
  (Pozn.: O vyslání se nebude jednat, pokud stavební firma bude chtít nahradit po 12 resp. 24 měsících svého stavbyvedoucího jiným stavbyvedoucím pro zajištění téže činnosti.)
 • Minimální doba mezi opětovným vysláním
  Minimální doba mezi opětovným vysláním téhož zaměstnance do stejného státu vyslání činí zpravidla 2 měsíce.
  (Pozn.: Zaměstnanec, který bude vyslán na dobu 24 měsíců (původně 12 měsíců, prodlouženo o dalších 12 ) do Rakouska, může být opět vyslán do Rakouska po uplynutí 2 měsíců, po které bude pracovat v ČR.)

2/ Vysílání OSVČ

(článek 14a(1)(a) a (b) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71)

Jedná se o situaci, kdy osoba, která normálně vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území jednoho státu, dočasně vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území jiného státu.

OSVČ vysílá sama sebe. Vyslaná OSVČ podléhá právním předpisům prvního (vysílajícího) členského státu.

Podmínky, které musí být splněny, aby se jednalo o vyslání OSVČ:

 • Statut OSVČ
  OSVČ může být vyslána, jen pokud spadá do osobního rozsahu nařízení Rady (EHS) č. 1408/71.
  (Pozn.: Jedná se o OSVČ, která je kryta českým systémem a tato OSVČ se vysílá do jiného státu.)
 • Doba vyslání
  Osoba vykonává samostatnou výdělečnou činnost přechodně v jiném členském státě po dobu maximálně dvanácti měsíců. Základní dobu vyslání je možné prodloužit za splnění určitých podmínek, maximálně o dalších dvanáct měsíců.
  (Pozn.: Český pokrývač má vystaven formulář E101 pro Německo na dobu 12 měsíců, ale zjistí, že bude mít práci ještě 5 měsíců poté – požádá příslušnou instituci v přijímajícím státě, tj. německou instituci o prodloužení formulářem E102; pokud by ale jeho práce v Německu měla trvat dalších 14 měsíců a on by nechtěl podléhat německému právu sociálního zabezpečení, pak by musel předem požádat českou instituci o udělení výjimky ve smyslu článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71)
 • Výkon činnosti
  Je nutné, aby osoba vykonávala samostatnou výdělečnou činnost ve vysílajícím státě ještě předtím, než dojde k vyslání, a byla účastna pojištění, a to zpravidla po dobu jednoho měsíce před vysláním.
  (Pozn.: Český pokrývač musí ještě předtím, než zažádá o formulář E101 pro Německo, vykonávat samostatnou výdělečnou činnost v ČR)
 • Zajištění práce ve státě vyslání
  V souladu s rozhodnutím Administrativní komise č. 181/2000 musí být obsah a trvání činnosti, kterou bude OSVČ v přijímajícím státě vykonávat, předem definovány, což musí být doloženo příslušnými dokumenty, případně čestným prohlášením.
  (Pozn.: Český pokrývač žádající o formulář E101 pro Německo musí doložit doklad o tom, kde bude svou činnost vykonávat a jakým způsobem)
 • Minimální doba mezi opětovným vysláním
  Minimální doba mezi opětovným vysláním téže OSVČ do stejného státu vyslání činí zpravidla 2 měsíce.
  (Pozn.: OSVČ, která je vyslána na dobu 24 měsíců (původně 12 měsíců, prodlouženo o dalších 12) do Rakouska, může být opětovně vyslána do Rakouska po uplynutí 2 měsíců, po které bude vykonávat činnost v ČR.)

Postup při uplatnění žádosti o vystavení formuláře E101

Formulář E101 osvědčuje skutečnost, že vyslaný pracovník podléhá i nadále právním předpisům sociálního zabezpečení vysílajícího státu. Tento formulář má stejnou podobu pro vyslané zaměstnance i OSVČ.

Formuláře E101 u vyslaných osob vystavuje v ČR místně příslušná OSSZ (nikoli zdravotní pojišťovny nebo zaměstnavatelé) na základě žádosti. Tiskopisy žádostí jsou vyvěšeny na webových stránkách ČSSZ v sekci Tiskopisy EU, a zároveň k dispozici v papírové podobě na OSSZ/PSSZ/MSSZ. Každý formulář E101 vystavený pro konkrétní osobu je očíslován a evidován.

O formulář E101 doporučujeme zažádat v dostatečném časovém předstihu.

Vyslání zaměstnance

Zaměstnavatel společně se zaměstnancem vyplní vnitrostátní tiskopis „Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení“ 

Žádost podá na místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ. K žádosti je nutné přiložit originál nebo ověřenou kopii pracovní smlouvy (dohody o pracovní činnosti, popř. jiné smlouvy) včetně posledních změn a dodatků prokazujících trvání pracovního vztahu a druh vykonávané práce. Všechny dokumenty může podle originálu zdarma ověřit OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Vyslání OSVČ

OSVČ vyplní vnitrostátní tiskopis „Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost podá na místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ. K žádosti je nutné přiložit dokumenty, na základě kterých bude činnost v jiném členském státě vykonávána (případně čestné prohlášení). Všechny dokumenty může podle originálu zdarma ověřit OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Prodloužení doby vyslání

Pokud se předpokládané trvání práce/činnosti, kterou má vyslaný zaměstnanec nebo vyslaná OSVČ v jiném státě vykonat, prodlouží nad původně předpokládanou dobu a vyslání má trvat déle než dvanáct měsíců, je možné dobu vyslání prodloužit o dalších dvanáct měsíců (maximálně).
Zároveň musí být splněny následující podmínky:

 • Žádost o prodloužení doby vyslání byla podána před skončením původní 12-ti měsíční doby vyslání. Doporučujeme žádat s dostatečným časovým předstihem.
 • Instituce určená příslušným úřadem v přijímajícím státě (tj. ve státě, kam byl pracovník vyslán) s prodloužením doby vyslání souhlasí.

Postup při uplatnění žádosti o prodloužení vyslání

O prodloužení doby vyslání se žádá formulářem E102. Zaměstnavatel nebo OSVČ vyplní část A formuláře E102 a spolu s fotokopií původně vystaveného formuláře E101 jej ve 4 vyhotoveních zašle instituci určené příslušným úřadem přijímajícího členského státu (tj. státu, kam byl zaměstnanec nebo OSVČ vyslán/-a.) Tato instituce v bodě 7 vyjádří souhlas popř. nesouhlas s prodloužením doby vyslání a zašle 2 vyhotovení žadateli. Jedno vyhotovení si ponechá pro vlastní evidenci a jedno zašle instituci určené příslušným úřadem ve vysílajícím státě.
Pokud instituce v přijímajícím státě s prodloužením doby vyslání nesouhlasí, nelze dobu vyslání prodloužit a dotyčná osoba bude podléhat právním předpisům státu výkonu činnosti.

(Pozn.: Český zaměstnanec byl vyslán do Norska na dobu 12 měsíců. Ukáže se, že doba činnosti v Norsku  má vzhledem k nepředvídaným okolnostem trvat déle než 12 měsíců. V tomto případě jeho zaměstnavatel vyplní část A formuláře E102 a zašle je příslušné instituci v Norsku; ta v kladném případě formulář E102 potvrdí, zašle jej zaměstnavateli a kopii zašle oddělení mezinárodních pojistných vztahů ČSSZ).