ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Evropská unie


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/500 ze dne 25. března 2019 (PDF 377,1 kB),
kterým se stanoví alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení po vystoupení Spojeného království z Unie

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 (PDF 1,25 MB),
o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (konsolidovaná verze k 1. 8. 2013) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009 (PDF 621,05 kB),
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (konsolidovaná verze k 1. 8. 2013)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 465/2012 ze dne 22. května 2012 (PDF 770,39 kB),
kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004

Nařízení Komise (EU) č. 1224/2012 ze dne 18. prosince 2012 (PDF 727,5 kB)
kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 (PDF 728,79 kB)
kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (PDF 919,14 kB) 
Toto nařízení nahrazuje dosavadní nařízení č. 1612/68.

Předcházející základní nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a prováděcí nařízení Rady (EHS) č. 574/72 však zůstává v platnosti a nadále má právní účinky např. pro účely:

  • nařízení Rady (ES) č. 859/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se působnost nařízení (EHS) č. 1408/71 a nařízení (EHS) č. 574/72 rozšiřuje na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti, do zrušení nebo změny uvedeného nařízení;
  • Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na druhé straně o volném pohybu osob a jiných dohod, které obsahují odkaz na nařízení (EHS) č. 1408/71, do změny těchto dohod s ohledem na toto nařízení.

Konsolidovaná verze nařízení Rady (EEC) 1408/71 ze dne 14. 6. 1971
o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství
Upozornění: Jedná se o pracovní konsolidovanou verzi nařízení.

Konsolidovaná verze nařízení Rady (EEC) 574/72 ze dne 12. 3. 1972
stanovující postup provádění nařízení (EEC) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství
Upozornění: Jedná se o pracovní konsolidovanou verzi nařízení.

Směrnice EP a Rady 2011/98/EU (PDF 810,92 kB)
o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě