ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Pravidla pro určování příslušnosti dle nařízení 1408/71 a 574/72


Pravidla pro určování příslušnosti k právním předpisům o sociálním zabezpečení dle nařízení 1408/71 a 574/72

1) Ve vztahu k Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku (do 31.5.2012), Švýcarsku (do 31.3.2012) a na občany třetích zemí, migrující v rámci Velké Británie se i nadále po 1. 5. 2010 vztahují původní koordinační nařízení, tj.:

 • nařízení Rady (EHS) č. 1408/71, o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství
 • nařízení Rady (EHS) č. 574/72, stanovující postup provádění Nařízení Rady (EHS) 1408/71

Blíže je k tomuto tématu pojednáno v samostatné sekci.

2) Ve vztahu k zemím Evropské unie se od 1. 5. 2010 aplikují pravidla upravená v nových koordinačních nařízeních č. 883/2004 a č. 987/2009, tj.:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Od 1.4.2012 se k aplikaci nových koordinačních nařízení zavázalo Švýcarsko.

Od 1.6.2012 se k aplikaci nových koordinačních nařízení zavázaly státy EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko).

Nová koordinační nařízení se od 1. 1. 2011 aplikují i na občany třetích zemí migrující v rámci EU (nevztahuje se na Dánsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Velkou Británii):

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti

Pravidlo státu místa výkonu činnosti – lex loci laboris

Jedná se o základní pravidlo určování příslušnosti k právním předpisům. Aplikuje se automaticky, pokud nedojde k některé ze situací popsaných v části B. Situace odlišné od základního pravidla.

Osoba krytá nařízením Rady (EHS) č. 1408/71 podléhá právním předpisům jen jednoho členského státu, tj.:

 • Osoba zaměstnaná podléhá právním předpisům o sociálním zabezpečení toho členského státu, na jehož území pracuje, i když bydlí na území jiného členského státu, nebo když její zaměstnavatel má sídlo na území jiného členského státu. Na situaci nemá vliv skutečnost, kde a v jaké měně je osobě vyplácena mzda, kde jsou odváděny daně a jaká je státní příslušnost osoby.
 • Osoba samostatně výdělečně činná podléhá právním předpisům toho členského státu, na jehož území vykonává samostatnou výdělečnou činnost, i když bydlí na území jiného členského státu, bez ohledu na to, jaká je státní příslušnost osoby nebo kde odvádí daně.

V tomto případě se nevystavují žádné evropské formuláře.

Situace odlišné od pravidla státu výkonu práce/činnosti

Vyžadují zvláštní posouzení a neaplikují se automaticky. Ve většině případů je nutné příslušnost k právním předpisům stanoveným způsobem osvědčit (formulářem E101, příp. E102).

Zvláštní ustanovení pro určité kategorie osob

 • Osoby zaměstnané na palubě lodi podléhají právním předpisům státu, pod jehož vlajkou loď pluje. Formulář E101 se nevystavuje.

 • Osoby odvedené nebo znovu povolané do služby v ozbrojených silách nebo do náhradní civilní služby podléhají právním předpisům státu, do jehož služeb byly odvedeny nebo povolány. Formulář E101 se nevystavuje.

 • Osoby, které přestanou podléhat právním předpisům jednoho státu, aniž se na ně začnou vztahovat právní předpisy jiného státu v souladu s pravidly pro určování příslušnosti k právním předpisům, podléhají právním předpisům státu svého bydliště. Formulář E101 se nevystavuje.

 • Úředníci a osoby za takové považované podléhají právním předpisům státu, kterým podléhá úřad, který je zaměstnává.

  V případech, kdy čeští státní úředníci vyjíždějí do zahraničí na služební cesty, není v zásadě nutné o vystavení formuláře E101 žádat. Pokud by zahraniční instituce sociálního zabezpečení formulář E101 vyžadovala, místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení jej vystaví.