ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Pravidla pro určování příslušnosti dle nařízení 1408/71 a 574/72


Ve vztahu k Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku (do 31. 5. 2012), Švýcarsku (do 31. 3. 2012) a občanům třetích zemí, vykonávajícím před 1. 1. 2021 činnost na území Velké Británie, jejichž situace pokračuje bez přerušení, se aplikují původní koordinační nařízení, tj.:

  • nařízení Rady (EHS) č. 1408/71, o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství,

  • nařízení Rady (EHS) č. 574/72, stanovující postup provádění Nařízení Rady (EHS) 1408/71.

Ve vztahu k zemím Evropské unie se od 1. 5. 2010 aplikují nová koordinační nařízení (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009

O vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům podle nařízení (EHS) č. 1408/71 a 574/72 , tj. o vystavení formuláře E101, se žádá prostřednictvím vnitrostátního tiskopisu žádosti, tj.:

Pro zaměstnanceSpolečná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Pro OSVČŽádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Pro zaměstnance, který je současně OSVČSpolečná žádost zaměstnance, zaměstnavatele a OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Migrující osoba k žádosti přikládá přílohy, kterými jsou:

  1. v případě zaměstnance kopie pracovní nebo jiné smlouvy/smluv, včetně všech jejich změn a dodatků (pokud je příslušná OSSZ dosud nemá k dispozici),

  2. kopie potvrzení o příslušnosti k právním předpisům vystaveného zahraniční institucí, pokud bylo ve vztahu k období této žádosti vystaveno (pokud je příslušná OSSZ dosud nemá k dispozici),

  3. kopie smluvních dokumentů, na základě kterých je zajištěna činnost v České republice (pokud je zde vykonávána činnost) a v zahraničí (pokud je příslušná OSSZ dosud nemá k dispozici),

  4. Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele (v případě žádosti o výjimku z příslušnosti k cizím právním předpisům, pokud má žadatel zahraničního zaměstnavatele, který bude v případě udělení výjimky odvádět pojistné do českého systému sociálního zabezpečení),

  5. Čestné prohlášení o pobytu na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska pro aplikaci Výstupové dohody (v případě, kdy v situaci žadatele zahrnující Velkou Británii a aspoň jeden členský stát, došlo po 31. 12. 2020 k přerušení na dobu delší než 1 měsíc).

Žadatel vyplní tiskopis žádosti, který pak společně s přílohami podá u místně příslušné správy sociálního zabezpečení (v případech, kdy není možné určit místní příslušnost, u jakékoli správy sociálního zabezpečení).