ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Výjimky


Možnost udělit výjimku

Článek 16 nařízení č. 883/2004 umožňuje, aby se dva nebo více členských států, příslušné orgány těchto členských států nebo subjekty určené těmito orgány dohodly na udělení výjimky z aplikace článků 11-15 uvedeného nařízení, a to vždy v zájmu určitých osob nebo skupin osob.

Udělená výjimka z příslušnosti k právním předpisům platí jednotně pro všechny oblasti sociálního zabezpečení, které tvoří věcný rozsah nařízení. To znamená, že není možné, aby byla osoba na základě výjimky důchodově pojištěna podle právních předpisů jednoho členského státu a nemocensky, popř. zdravotně, pojištěna podle právních předpisů druhého členského státu.

Na udělení výjimky není právní nárok.

Udělení výjimky je možné za splnění následujících podmínek:

  • na základě společné žádosti zaměstnance a zaměstnavatele / žádosti OSVČ;
  • členské státy, příslušné orgány obou členských států nebo subjekty těmito orgány určené vysloví s udělením výjimky souhlas;
  • výjimka musí být v zájmu dotyčné osoby nebo skupiny osob.

Přehled institucí EU - stanovení výjimek 

V ČR agendu vyřizování výjimek provádí ČSSZ – oddělení mezinárodních pojistných vztahů, které posuzuje žádosti a vystavuje potvrzení A1 osvědčující udělení výjimky
z příslušnosti k právním předpisům.

Vzhledem k tomu, že do věcného rozsahu nařízení č. 883/2004 spadají i dávky zdravotního pojištění, může být výjimka povolena až po předchozí konzultaci s Kanceláří zdravotního pojištění (http://www.kancelarzp.cz/cs/).

ČSSZ přistoupila na praxi většiny členských států udělovat výjimku na dobu maximálně pěti let.

Postup při uplatnění žádosti o udělení výjimky

Žádost o výjimku se podává u instituce sociálního zabezpečení toho státu, v jehož systému si osoba přeje zůstat sociálně (a zdravotně) pojištěna.

Informace k postupu při uplatnění žádosti o vystavení potvrzení A1, stejně jako odkaz na tiskopisy žádostí, naleznete zde.