ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Podání žádosti o určení použitelných právních předpisů


Postup pro podání žádosti o určení použitelných právních předpisů

Postup pro podání žádosti o určení použitelných právních předpisů (vystavení potvrzení A1) v případě vyslání zaměstnance, vyslání OSVČ, smluvních zaměstnanců Evropských společenství, úředníků a osob za takové považovaných, osob zaměstnaných na palubě lodi, členů letových posádek, souběžného výkonu činností a v případě výjimek:

O určení příslušnosti k právním předpisům a vystavení potvrzení A1 se žádá prostřednictvím vnitrostátního tiskopisu žádosti, tj.:

Pro zaměstnanceŽádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance

Pro OSVČŽádost o určení použitelných právních předpisů pro OSVČ

Pro zaměstnance, který je současně OSVČŽádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance, který je současně OSVČ

Jedná se o zákonem předepsaný tiskopis v souladu s § 104 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kterým fyzická osoba s trvalým nebo hlášeným pobytem na území České republiky, která vykonává zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost na území dvou nebo více členských států Evropské unie, je povinna OSSZ příslušné podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu sdělit takovou skutečnost do 30 dnů ode dne zahájení takového zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. Tato oznamovací povinnost migrující osoby je v souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 987/2009. V případě nesplnění oznamovací povinnosti se fyzická osoba dopustí přestupku podle § 127 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, za který lze uložit sankci podle § 127 odst. 3 zákona
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Migrující osoba k žádosti přikládá přílohy, kterými jsou:

  1. v případě zaměstnance kopie pracovní nebo jiné smlouvy/smluv, včetně všech jejich změn a dodatků (pokud je příslušná OSSZ dosud nemá k dispozici),
  2. kopie potvrzení o příslušnosti k právním předpisům vystaveného zahraniční institucí, pokud bylo ve vztahu k období této žádosti vystaveno (pokud je příslušná OSSZ dosud nemá k dispozici),
  3. kopie smluvních dokumentů, na základě kterých je zajištěna činnost v České republice (pokud je zde vykonávána činnost) a v zahraničí (pokud je příslušná OSSZ dosud nemá k dispozici),
  4. Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele (v případě žádosti o výjimku z příslušnosti k cizím právním předpisům, pokud má žadatel zahraničního zaměstnavatele, který bude v případě udělení výjimky odvádět pojistné do českého systému sociálního zabezpečení),
  5. Čestné prohlášení o pobytu na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska pro aplikaci Výstupové dohody (v případě, kdy v situaci žadatele zahrnující Velkou Británii a aspoň jeden členský stát, došlo po 31. 12. 2020 k přerušení na dobu delší než 1 měsíc).

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 987/2009 má migrující osoba povinnost předat příslušné instituci veškeré informace, dokumenty nebo podpůrné doklady, které jsou nezbytné pro zjištění jejich situace nebo situace jejich rodiny, stanovení nebo zachování práv a povinností a určení použitelných právních předpisů a jejich povinností podle těchto právních předpisů.

Žadatel vyplní tiskopis žádosti, který pak společně s přílohami podá u místně příslušné správy sociálního zabezpečení (v případech, kdy není možné určit místní příslušnost, u jakékoli správy sociálního zabezpečení).

Potvrzení A1 v případě vyslání zaměstnance, vyslání OSVČ, smluvních zaměstnanců Evropských společenství, úředníků a osob za takové považovaných, osob zaměstnaných na palubě lodi, členů letových posádek a v případě souběžného výkonu činností vystavují místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Žádosti o udělení výjimky z příslušnosti k cizím právním předpisům jsou místně příslušnými správami sociálního zabezpečení předávány k vyřízení na ústředí ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5 – agendu provádí Oddělení mezinárodních pojistných vztahů, Odbor nemocenského pojištění zaměstnanců.