ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Souběžný výkon činnosti


Souběžný výkon činnosti ve dvou nebo více členských státech

(článek 13 nařízení č. 883/2004)

Jedná se o situace, kdy:

 • Zaměstnanec souběžně nebo střídavě vykonává pro stejný podnik nebo zaměstnavatele nebo pro různé podniky nebo zaměstnavatele jednu nebo více oddělených činností ve dvou nebo více členských státech (čl. 13(1) nařízení č. 883/2004);
 • OSVČ souběžně nebo střídavě vykonává jednu nebo více oddělených samostatných výdělečných činností, bez ohledu na povahu těchto činností, ve dvou nebo více členských státech (čl. 13(2) nařízení č. 883/2004);
 • Osoba je obvykle činná jako zaměstnanec a OSVČ v různých členských státech (čl. 13(3) nařízení č. 883/2004);
 • Osoba je zaměstnaná jako úředník jedním členským státem a pracuje jako zaměstnanec nebo OSVČ v jednom nebo více členských státech (čl. 13(4) nařízení č. 883/2004).

V těchto situacích je nutné určit jeden členský stát, jehož právním předpisům sociálního zabezpečení migrující osoba podléhá, a tuto skutečnost osvědčit na potvrzení A1.

Oznamovací povinnost migrující osoby

Osoba, která vykonává činnosti ve dvou nebo více členských státech, je povinna o tom uvědomit příslušnou instituci členského státu, v němž má své bydliště (čl. 16 prováděcího nařízení č. 987/2009).

Pro účely uvedené oznamovací povinnosti se jedná o bydliště obvyklé (čl. 1 písm. j) nařízení č. 883/2004), ve smyslu středu životních zájmů, které nemusí být shodné s trvalým bydlištěm. Nejedná se o bydliště dočasné nebo přechodné. Bydliště uvedené žadatelem do žádosti o určení použitelných právních předpisů má vliv na případné budoucí poskytování peněžitých a věcných dávek a také dávek v nezaměstnanosti.

Fyzická osoba s trvalým bydlištěm nebo hlášeným pobytem na území České republiky, která vykonává zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost na území dvou nebo více členských států Evropské unie, je povinna OSSZ příslušné podle místa trvalého bydliště nebo hlášeného pobytu sdělit tuto skutečnost do 30 dnů ode dne zahájení takového zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti – a to na předepsaném tiskopise (§ 104 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů).

Osoby s bydlištěm v ČR se obrací na místně příslušnou správu sociálního zabezpečení (tj. na okresní správu sociálního zabezpečení, v Praze na územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení, v Brně na Městskou správu sociálního zabezpečení) a v případech, kdy není možné určit místní příslušnost správy sociálního zabezpečení, na jakoukoli správu sociálního zabezpečení.

Pokud osoba nesplní uvedenou oznamovací povinnost a tudíž nebude moci být určen jeden stát, jehož právní předpisy jsou příslušné, může dojít k situaci, kdy osoba resp. její zaměstnavatel bude odvádět pojistné z jednoho příjmu do systému sociálního zabezpečení více členských států. V případě nesplnění oznamovací povinnosti se osoba dopustí přestupku podle § 127 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, za který lze uložit sankci podle § 127 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Přehled základních situací souběžného výkonu činnosti ve dvou nebo více členských státech

(Text má pouze informativní charakter, právní předpisy určuje k tomu příslušná instituce. Jsou-li splněny podmínky pro určení příslušnosti k českým právním předpisům, vystaví OSSZ potvrzení A1.)

1) Souběžný výkon zaměstnání ve více členských státech

Na osobu, která jako zaměstnanec obvykle pracuje ve dvou nebo více členských státech, se vztahují:

 • a) právní předpisy členského státu, na jehož území má bydliště, vykonává-li podstatnou část své činnosti v tomto členském státě (čl. 13(1)(a) nařízení č. 883/2004), nebo
 • b) nevykonává-li podstatnou část své činnosti v členském státě, na jehož území má bydliště:

i) právní předpisy členského státu, na jehož území se nachází sídlo nebo místo podnikání podniku nebo zaměstnavatele, pokud je tato osoba zaměstnána jedním podnikem nebo zaměstnavatelem (čl. 13(1)(b)(i) nařízení č. 883/2004),

ii) právní předpisy členského státu, na jehož území se nachází sídlo nebo místo podnikání podniků nebo zaměstnavatelů, pokud je tato osoba zaměstnána dvěma či více podniky nebo zaměstnavateli, kteří mají sídlo nebo místo podnikání pouze v jednom členském státě (čl. 13(1)(b)(ii) nařízení č. 883/2004),

iii) právní předpisy členského státu, na jehož území se nachází sídlo nebo místo podnikání podniku nebo zaměstnavatele, jiného než je členský stát bydliště, je-li tato osoba zaměstnána dvěma nebo více podniky nebo zaměstnavateli, kteří mají sídlo nebo místo podnikání ve dvou členských státech, z nichž jeden je členským státem bydliště (čl. 13(1)(b)(iii) nařízení č. 883/2004),

iv) právní předpisy členského státu, na jehož území má tato osoba bydliště, je-li zaměstnána dvěma a více podniky nebo zaměstnavateli, z nichž alespoň dva mají sídlo nebo místo podnikání v různých členských státech jiných, než je členský stát bydliště (čl. 13(1)(b)(iv) nařízení č. 883/2004),

v) právní předpisy členského státu, na jehož území má tato osoba bydliště, vykonává-li jménem zaměstnavatele usazeného mimo území EU/EHP činnost na území dvou nebo více členských států (čl. 14(11) nařízení č. 987/2009).

2) Souběžný výkon samostatné výdělečné činnosti ve více členských státech

U osob, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost na území dvou nebo více členských států, mohou nastat následující situace:

 • OSVČ bydlí na území členského státu, na jehož území vykonává podstatnou část své činnosti, přičemž současně vykonává činnost i na území jiného členského státu (čl. 13(2)(a) nařízení č. 883/2004) – podléhá právním předpisům státu bydliště;
 • OSVČ vykonává činnost na území dvou nebo více členských států, přičemž na území státu svého bydliště nevykonává podstatnou část své činnosti (čl. 13(2)(b) nařízení č. 883/2004) – podléhá právním předpisům státu, na jehož území se nachází střed zájmu její činnosti.

3) Souběžný výkon samostatné výdělečné činnosti v jednom členském státě a zaměstnání v jiném členském státě

 • Osoba vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území jednoho členského státu a souběžně pracuje jako zaměstnanec v jiném členském státě (čl. 13(3) nařízení č. 883/2004) – podléhá právním předpisům členského státu, v němž pracuje jako zaměstnanec;
 • Osoba pracuje jako OSVČ na území jednoho nebo více členských států a zároveň pracuje jako zaměstnanec na území dvou nebo více členských států (čl. 13(3) nařízení č. 883/2004) – zde rovněž platí, že osoba podléhá právním předpisům členského státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Jelikož však vykonává zaměstnání ve více členských státech, je třeba postupovat podle pravidel pro souběžný výkon zaměstnání ve více členských státech.

4) Souběžný výkon činnosti úředníka a zaměstnance či OSVČ ve dvou nebo více členských státech

Na osobu, která je zaměstnána jako úředník v jednom členském státě a která vykonává činnost zaměstnance nebo OSVČ v jednom nebo více členských státech, se vztahují právní předpisy členského státu, kterému podléhá správní orgán, jenž ji zaměstnává (čl. 13(4) nařízení č. 883/2004).

Podstatná část činnosti zaměstnance či OSVČ

Podstatnou částí zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti vykonávané v členském státě se rozumí skutečnost, že je zde vykonávána kvantitativně podstatná část všech činností zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečné činné, aniž by se nutně jednalo o hlavní část těchto činností.

Pro určení toho, zda je podstatná část činností vykonávána v členském státě bydliště, se zohledňují tato orientační kritéria:

 • v případě zaměstnanecké činnosti pracovní doba nebo odměna,
 • v případě samostatné výdělečné činnosti obrat, pracovní doba, počet poskytnutých služeb nebo příjem.

Podíl nižší než 25 % dle výše uvedeného kritéria je v rámci celkového hodnocení ukazatelem toho, že v členském státě bydliště není vykonávána podstatná část činností.

Pro stanovení použitelných právních předpisů se zohledňuje situace předpokládaná pro období následujících 12 kalendářních měsíců.

Střed zájmu činností OSVČ

Střed zájmu činností osoby samostatně výdělečně činné je stanoven s ohledem na všechna hlediska profesních činností dotyčné osoby, zejména místo, kde se nachází stálé a trvalé sídlo podnikání dotyčné osoby, obvyklá povaha nebo doba trvání vykonávaných činností, počet poskytnutých služeb a záměr dotyčné osoby vyplývající ze všech okolností.

Pro stanovení použitelných právních předpisů se zohledňuje situace předpokládaná pro období následujících 12 kalendářních měsíců.

Prozatímní určení příslušných právních předpisů

Určení příslušnosti k právním předpisům podle čl. 13 nařízení č. 883/2004, tj. v případě souběžného výkonu činnosti ve dvou nebo více členských státech, má vždy prozatímní charakter.

Instituce členského státu bydliště informuje o prozatímně určené příslušnosti instituce ostatních dotčených členských států prostřednictvím zabezpečeného elektronického systému EESSI.

Prozatímní určení příslušnosti k právním předpisům se stane konečným do dvou měsíců od tohoto uvědomění, pokud alespoň jedna z dotčených institucí nesdělí, že určení ještě nemůže přijmout nebo že v této věci zaujala odlišné stanovisko. Použitelné právní předpisy jsou v takovém případě určeny společnou dohodou členských států, popř. na základě článku 6(1) prováděcího nařízení č. 987/2009, případně v součinnosti se Správní komisí pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

Postup prozatímního určení použitelných právních předpisů v případech výdělečné činnosti vykonávané na území dvou nebo více členských států stanoví čl. 6 a 16 prováděcího nařízení č. 987/2009.

Postup pro podání žádosti o vystavení potvrzení A1

Informace k podání žádosti o vystavení potvrzení A1 a odkaz na tiskopisy žádostí naleznete zde.