ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Žádost o důchod online

24 10/2023 Praha

„Mateřská“ II – jak podat žádost a jaká je její výše

24. 10. 2023

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) navazuje s dalšími informacemi o dávce PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ. Tentokrát se týká způsobů, jak žádost podat, jaké dokumenty je třeba zajistit a z jakého příjmu je její výše počítána.

Žádost o mateřskou

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství (PPM) vystavuje výhradně ošetřující lékař (gynekolog). Zaměstnankyně předloží tuto žádost svému zaměstnavateli a ten příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Podnikatelky předloží lékařem vyplněnou žádost přímo příslušné OSSZ.

Pokud žije žadatel/ka o dávku v zahraničí, vyplní tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při bydlišti/pobytu v zahraničí a přiloží naskenovaný originál potvrzení zahraničního ošetřujícího lékaře s předpokládaným dnem porodu.

Pokud na PPM nastupuje otec dítěte nebo manžel maminky dítěte (či pojištěnec přebírající péči o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu), vyplní tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, ke kterému přiloží jeden z těchto dokladů: úřední rozhodnutí o péči, úmrtní list matky dítěte, v případě nemoci matky tiskopis Potvrzení o zdravotním stavu matky dítěte a nároku pojištěnce na peněžitou pomoc v mateřství anebo písemnou dohodu s matkou dítěte. Dohoda musí obsahovat:

  • souhlas matky dítěte,
  • den porodu,
  • den, od kterého bude otec dítěte / manžel matky o dítě pečovat (nelze žádat zpětně),
  • úředně nebo okresní správou sociálního zabezpečení ověřený podpis matky dítěte
  • a podpis otce dítěte nebo manžela, který ověřený být nemusí.

Lhůta pro vyřízení dávky je (ze zákona) 1 měsíc od data, kdy OSSZ obdrží kompletně a správně vyplněné doklady. Za zaměstnankyni doklady odevzdává na OSSZ její zaměstnavatel elektronickou cestou.

Pokud osoba pečující o dvojčata nebo trojčata požaduje prodloužení PPM na 37 týdnů, musí podat po uplynutí 28 týdnů na OSSZ čestné prohlášení o tom, že o děti nadále pečuje.

Výše a výplata mateřské

PPM se vypočítává z hrubé mzdy za rozhodné období 12 kalendářních měsíců předcházejících dni nástupu na dávku (např. při nástupu na mateřskou 10. 10. 2023 jde o období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023). Z této částky se spočítá redukovaný denní vyměřovací základ (RDVZ). Výše mateřské je 70 % RDVZ za kalendářní den, výpočet najdete na webu MPSV: Výpočet peněžité pomoci v mateřství v roce 2023Výpočet peněžité pomoci v mateřství v roce 2024

Pokud je v rozhodném období žena nemocná nebo má jinou překážku v práci, období pro výpočet PPM se nemění, pouze tyto dny (nemocenské nebo překážky) neovlivní výši dávky.

Pokud žena otěhotní podruhé, je zaměstnaná u stejného zaměstnavatele, nastoupí na PPM do 4 let věku předchozího dítěte a v době od pobírání dávky nepracovala nebo pracovala za nižší peníze, výše další PPM se vypočítává z DVZ jako u předchozí PPM, je-li to výhodnější. Dojde pouze k přepočtu podle redukčních hranic stanovených pro aktuální rok.

Dávka PPM se poukazuje na bankovní účet příjemce dávky nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou v žádosti (náklady na platbu poštovní poukázkou jsou z vyplácené dávky odečteny). Dávka je vyplácena vždy zpětně, tzn. na počátku měsíce za měsíc předcházející.

Dávku lze odesílat také na zahraniční bankovní účet. Náklady platí příjemce dávky (60 Kč v rámci Evropské unie, u ostatních států cca 150–800 Kč za jednu dávku).

Informace o posledním dni mateřské (zánik nároku na dávku dne xx. yy. zzzz) je uvedena při poslední výplatě ve zprávě pro příjemce nebo na složence.

Informace o případném zamítnutí PPM je zaslána doporučeným dopisem na adresu trvalého bydliště žadatele/žadatelky.

Volejte Call Centra CSSZ

 

Vážení klienti,

příjemce jednoho druhu důchodu vypláceného ČSSZ na účet obdrží letos valorizační oznámení ve formě zprávy pro příjemce (více informací zde). Potřebujete přesto valorizační oznámení zaslat v papírové podobě? Vyberte si jednu z možností:

  • Vyplňte jednoduchý formulář, kde zadáte své rodné číslo*.
  • Obraťte se na call centrum na čísle 800 050 248, provolba 1 (důchodové call centrum) a následně provolba 5 a zadejte své rodné číslo*.
  • Obraťte se osobně na libovolnou OSSZ, kde vám valorizační oznámení vytisknou a předají.

* V těchto případech vám bude valorizační oznámení zasláno přibližně do 14 dnů na adresu evidovanou u ČSSZ.

 

Volejte Call Centra CSSZ

 

Допомога громадянам України та їхнім родинам
Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich rodiny

Інформація стосується допомоги громадянам України, які довгостроково проживають і працюють у Чеській Республіці, члени сімей яких приїжджають до Чеської Республіки внаслідок війни.

Збільшення розміру гуманітарної допомоги інвалідам: Заява про експертну оцінку стану здоров’я для цілей Закону № 66/2022 Збірки законів

Informace se týká pomoci občanům Ukrajiny, kteří v ČR dlouhodobě žijí a pracují a jejichž rodinní příslušníci přicházejí v důsledku válečného konfliktu do České republiky.

Zvýšení humanitární dávky zdravotně postiženým osobám: Žádost o posouzení zdravotního stavu pro účely zákona č. 66/2022 Sb

 

Životní situace

Důchody

Jste příjemcem důchodu nebo zvažujete podat žádost o důchod? Vše o důchodech starobních, invalidních a pozůstalostních se dozvíte zde.

Zjistit více

Nemoc

Máte „neschopenku“, jsou vaši blízcí nemocní? Vše o „nemocenském“ či „ošetřovném“ a o povinnostech občanů a zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Mateřství

Očekáváte narození miminka, připravujete se na roli maminky a tatínka? Vše o „peněžité pomoci v mateřství“ či „otcovské“ nebo „vyrovnávacím příspěvku“ se dozvíte zde.

Zjistit více

Placení pojistného

Víte, jaké jsou sazby pojistného a koho se placení pojistného týká? Vše o pojistném na sociální zabezpečení a povinnostech zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelé mají ze zákona v rámci sociálního zabezpečení řadu povinností, od placení pojistného po předávání různých tiskopisů. Jaké povinnosti to konkrétně jsou a jak na podání tiskopisů se dozvíte zde.

Zjistit více

OSVČ

Je podnikání hlavním zdrojem vašeho příjmu nebo si podnikáním přivyděláváte? Vše o povinnostech OSVČ nejen v důchodovém pojištění se dozvíte zde.

Zjistit více

Nepříznivý zdravotní stav

Zajímá vás, jaké úkoly plní lékaři lékařské posudkové služby? Vše o lékařské posudkové službě a jejích činnostech se dozvíte zde.

Zjistit více

Práce a pobyt v zahraničí, EU

Pracujete/pracovali jste v zahraničí či jste v cizině žili? Vše o podmínkách vzniku nároku na důchod nebo nemocenské dávky se dozvíte zde.

Zjistit více

Odškodnění

Vše o podmínkách a poskytování tzv. odškodňovacích dávek vyplácených zpravidla osobám poškozeným totalitními režimy se dozvíte zde.

Zjistit více
Životní situace Životní situace