ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Milostivé léto v podmínkách ČSSZ

4 05/2023 Praha

Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení pro rok 2023

4. 05. 2023

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná i letos přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení pro rok 2023. Díky tomu naleznete přehledně a na jednom místě základní informace týkající se důchodového i nemocenského pojištění – tj. důchodů, dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění OSVČ i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2023                               

Všeobecný vyměřovací základ

38 294 Kč

Přepočítávací koeficient

1,0530

Průměrná mzda (tj. 38 294 Kč × 1,0530)

40 324

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení (tj. 48 × 40 324 Kč)

1 935 552 Kč

ÚČAST NA NEMOCENSKÉM A DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ

Rozhodný příjem podmiňující účast zaměstnanců na nemocenském, a tedy i důchodovém pojištění, v roce 2023 činí 4 000 Kč. Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná.

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění u OSVČ vykonávající vedlejší činnost v roce 2023 činí 96 777 Kč.

DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

I letos došlo v oblasti dávek nemocenského pojištění ke zvýšení redukčních hranic pro stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Ty jsou pro rok 2023 následující:

I. redukční hranice

1 345 Kč

II. redukční hranice

2 017 Kč

III. redukční hranice

4 033 Kč

Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše nemocenského, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného zůstává beze změny:

Do I. redukční hranice

90 %

Nad I. do II. redukční hranice

60 %

Nad II. do III. redukční hranice

30 %

Nad III. redukční hranici

nepřihlíží se

Stejně tak se nemění výše nemocenského z redukovaného denního vyměřovacího základu:

Od 15. do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti

60 %

Od 31. do 60. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti

66 %

Od 61. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti

72 %

V roce 2023 již není stanoveno tzv. krizové ošetřovné, jako tomu bylo v předchozích letech. Výše ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného z redukovaného denního vyměřovacího základu pro rok 2023 činí:                            

Výše dlouhodobého ošetřovného

60 %

Výše ošetřovného

60 %

Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše peněžité pomoci v mateřství, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství:

Do I. redukční hranice

100 %

Nad I. do II. redukční hranice

60 %

Nad II. do III. redukční hranice

30 %

Nad III. redukční hranici

nepřihlíží se

Procentuální výše dávek z redukovaného denního vyměřovacího základu:

Výše peněžité pomoci v mateřství (PPM) z redukovaného denního vyměřovacího základu

70 %

Výše otcovské z redukovaného denního vyměřovacího základu

70 %

Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je rozdílem mezi redukovaným denním vyměřovacím základem pro účely zákona o nemocenském pojištění zjištěným ke dni převedení
a průměrem započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den po převedení.

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete kalkulačku pro orientační výpočet dávek nemocenského pojištění.

DŮCHODY

Každý důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra důchodu je pevně stanovená část důchodu, stejná pro všechny důchodce. Její výše je určena zákonem na 10 % průměrné mzdy. Procentní výměra důchodu je individuální, závisí na konkrétním průběhu pojištění a platí, že čím jsou vyšší příjmy dosažené v rozhodném období a delší získaná doba pojištění, tím vyšší je procentní výměra důchodu. Minimální zákonem zaručená výše procentní výměry důchodu činí 770 Kč měsíčně.

Při pravidelné valorizaci, která je každý rok v lednu, dochází k navýšení obou zmíněných výměr.
V případě mimořádné valorizace se základní výměra nezvyšuje a je i nadále pro všechny důchody jednotná. Procentní výměra se v souvislosti s mimořádnou valorizací zvyšuje podle míry nárůstu cen (inflace), termín a přesnou hodnotu zvýšení stanovuje vláda svým nařízením.

Základní údaje:

Základní výměra důchodu přiznaného od 1. 1. 2023

 4 040 Kč

Potřebná doba důchodového pojištění pro nárok na starobní důchod (v roce 2023)

35 let

Nově bylo od ledna 2023 zavedeno tzv. výchovné. Jedná se o zvýšení starobního důchodu za výchovu dětí. Konkrétně dochází ke zvýšení procentní výměry starobního důchodu za každé dítě, které poživatel tohoto důchodu vychoval. V roce 2023 se jedná o 500 Kč za každé vychované dítě. V případě výchovy více dětí se výchovné násobí počtem těchto dětí, není zde žádný limit.

Redukční částky pro výpočet důchodu v roce 2022:

Do 17 743 Kč

zápočet plně (100 %)

Nad 17 743 Kč do 161 296 Kč

zápočet 26 %

Nad 161 296 Kč

nepřihlíží se

Pokud vás zajímá, zda budu mít nárok na starobní důchod, odkdy a jak vysoký by mohl být a zároveň, co ještě musíte splnit pro nárok na starobní důchod, tj. zejména kolik let vám chybí k dosažení důchodového věku nebo pro získání potřebné doby pojištění, můžete využít Informativní důchodovou aplikaci (IDA). IDA funguje v prostředí ePortálu ČSSZ pro přihlášené uživatele a je zcela zdarma. Přihlášení je jednoduché, stačí datová schránka nebo Identita občana. Jednoduchým a oblíbeným způsobem přihlášení je bankovní identita.

Přesný výpočet důchodu se zohledněním všech rozhodných skutečností provádí ČSSZ až na základě řádně uplatněné žádosti u OSSZ podle místa trvalého bydliště.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI

V souvislosti s dřívějším odchodem do důchodu tzv. zdravotnických záchranářů a členů jednotek hasičského záchranného sboru podniku se od 1. 1. 2023 pro jejich zaměstnavatele zvýšila sazba pojistného. Sazby u ostatních poplatníků pojistného se pro rok 2023 nemění. Výše sazeb je přehledně uvedena na webových stránkách ČSSZ.

Každoročně dochází ke změně minimálního vyměřovacího základu OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění, a to jak pro hlavní, tak vedlejší činnost.

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2022:

Při hlavní činnosti (25 % průměrné mzdy)

10 081 Kč

Při vedlejší činnosti (10 % průměrné mzdy)

4 033 Kč

Minimální výše měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění OSVČ v roce 2022:

Při hlavní činnosti

(důchodové pojistné 28 % + pojistné na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % -> 29,2 % z 10 081 Kč))

2 944 Kč

Při vedlejší činnosti

(důchodové pojistné 28 % + pojistné na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % -> 29,2 % z 4 033 Kč)

1 178 Kč

Minimální roční vyměřovací základ OSVČ pro hlavní činnost:

Minimální roční vyměřovací základ (10 081 Kč × 12)

120 972 Kč

Minimální roční vyměřovací základ OSVČ pro vedlejší činnost:

Minimální roční vyměřovací základ (4 033 Kč× 12)

48 396 Kč

Maximální vyměřovací základ činí u zaměstnanců i OSVČ 48násobek průměrné mzdy, tedy 1 935 552 Kč.

Minimální měsíční pojistné na nemocenské pojištění OSVČ se od ledna 2023 zvýšilo na 168 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro pojistné na dobrovolné důchodové pojištění hrazené v roce 2023 činí 10 081 Kč, minimální měsíční pojistné pak 2 823 Kč.

Slevy na pojistném

Od února roku 2023 může zaměstnavatel za stanovený okruh zaměstnanců a při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu na pojistném za kalendářní měsíc ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována. Podrobnosti o podmínkách nároku na slevu a způsobu uplatnění slevy naleznete na našich webových stránkách.

Sleva na pojistném pro stanovený okruh zaměstnanců

5 % *

* z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ ÚDAJE

Následující údaje se týkají dlužníků v exekuci. Nezabavitelná částka pro dlužníka v případě exekuce na důchod nebo dávky nemocenského pojištění se zvýšila v roce 2023 na 13 638 Kč. Také nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se zvýšila na 3 409,50 Kč.

Nezabavitelná částka pro dlužníka (tj. povinného) v případě exekuce na důchod
nebo dávky nemocenského pojištění

13 638 Kč

Nezabavitelná částka na každou osobu, kterou je dlužník povinen vyživovat

3 409,50 Kč

Zde také naleznete přehled nejdůležitějších údajů pro rok 2023 (PDF 234,36 kB) ve formátu PDF pro snadnou orientaci.
Volejte Call Centra CSSZ

 

Допомога громадянам України та їхнім родинам
Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich rodiny

Інформація стосується допомоги громадянам України, які довгостроково проживають і працюють у Чеській Республіці, члени сімей яких приїжджають до Чеської Республіки внаслідок війни.

Збільшення розміру гуманітарної допомоги інвалідам: Заява про експертну оцінку стану здоров’я для цілей Закону № 66/2022 Збірки законів

Informace se týká pomoci občanům Ukrajiny, kteří v ČR dlouhodobě žijí a pracují a jejichž rodinní příslušníci přicházejí v důsledku válečného konfliktu do České republiky.

Zvýšení humanitární dávky zdravotně postiženým osobám: Žádost o posouzení zdravotního stavu pro účely zákona č. 66/2022 Sb

 

Životní situace

Důchody

Jste příjemcem důchodu nebo zvažujete podat žádost o důchod? Vše o důchodech starobních, invalidních a pozůstalostních se dozvíte zde.

Zjistit více

Nemoc

Máte „neschopenku“, jsou vaši blízcí nemocní? Vše o „nemocenském“ či „ošetřovném“ a o povinnostech občanů a zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Mateřství

Očekáváte narození miminka, připravujete se na roli maminky a tatínka? Vše o „peněžité pomoci v mateřství“ či „otcovské“ nebo „vyrovnávacím příspěvku“ se dozvíte zde.

Zjistit více

Placení pojistného

Víte, jaké jsou sazby pojistného a koho se placení pojistného týká? Vše o pojistném na sociální zabezpečení a povinnostech zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelé mají ze zákona v rámci sociálního zabezpečení řadu povinností, od placení pojistného po předávání různých tiskopisů. Jaké povinnosti to konkrétně jsou a jak na podání tiskopisů se dozvíte zde.

Zjistit více

OSVČ

Je podnikání hlavním zdrojem vašeho příjmu nebo si podnikáním přivyděláváte? Vše o povinnostech OSVČ nejen v důchodovém pojištění se dozvíte zde.

Zjistit více

Nepříznivý zdravotní stav

Zajímá vás, jaké úkoly plní lékaři lékařské posudkové služby? Vše o lékařské posudkové službě a jejích činnostech se dozvíte zde.

Zjistit více

Práce a pobyt v zahraničí, EU

Pracujete/pracovali jste v zahraničí či jste v cizině žili? Vše o podmínkách vzniku nároku na důchod nebo nemocenské dávky se dozvíte zde.

Zjistit více

Odškodnění

Vše o podmínkách a poskytování tzv. odškodňovacích dávek vyplácených zpravidla osobám poškozeným totalitními režimy se dozvíte zde.

Zjistit více
Životní situace Životní situace