ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Placení pojistného


Základní informace

Systém důchodového a nemocenského pojištění v České republice funguje na principu pravidelného placení příspěvků z příjmu. Tomuto příspěvku říkáme pojistné na sociální zabezpečení. Pojistné vybírají okresní správy sociálního zabezpečení na základě zákona (zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje:

  • pojistné na nemocenské pojištění (z tohoto pojištění čerpáte peníze místo mzdy nebo platu, pokud nemůžete pracovat v době nemoci, protože jste těhotná, pečujete o dítě nebo někoho ošetřujete),
  • pojistné na důchodové pojištění (z tohoto pojištění čerpáte peníze, pokud jste ve starobním nebo invalidním důchodu, zemřel Vám manžel či manželka nebo dítěti zemřel rodič),
  • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (z něj je vyplácena zejména podpora v nezaměstnanosti).

Pojistné platíte v případě, že jste zaměstnavatel, zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná nebo si pojištění platíte dobrovolně sami. Pokud jste zaměstnanec, odvádí za Vás pojistné zaměstnavatel, přičemž pojistné, které jste povinen platit, srazí z příjmů, které Vám zúčtoval.

Povinnost odvádět pojistné je dána zákonem.

Pojistné se vypočítává stanovenou sazbou z vyměřovacího základu (výdělku) za stanovené období. Tím je u zaměstnanců kalendářní měsíc, za který se pojistné platí, a vyměřovacím základem je – zjednodušeně řečeno – hrubý příjem zaměstnance.

U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) nebo osob dobrovolně pojištěných je vyměřovacím základem pro pojistné částka za kalendářní rok nebo kalendářní měsíc, kterou si určí, ale musí to být alespoň zákonem stanovená minimální částka.

Osobám dobrovolně důchodově pojištěným vysvětlí způsob placení pojistného OSSZ, na které podají přihlášku k tomuto pojištění.

Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, odvádíte měsíční zálohy na pojistné a následně děláte jejich roční vyúčtování podle Vašich dosažených příjmů a výdajů.

Konkrétní procentní sazba pojistného pro jednotlivé skupiny poplatníků je uvedena na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.  

Výpočet a platba pojistného

Zaměstnavatel u každého jednotlivého zaměstnance vypočte pojistné ve výši 7,1 % z vyměřovacího základu zaměstnance. Toto pojistné srazí zaměstnancům z příjmů, které jim zúčtoval. Pojistné, které je povinen platit zaměstnavatel pak činí 24,8 % z vyměřovacího základu, který odpovídá úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců, kteří nevykonávají práce zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku, nebo 27,8 % z vyměřovacího základu, který odpovídá úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců, kteří vykonávají práce zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku (dochází k postupnému navyšování – v roce 2025 činí celková sazba 28,8 % a počínaje rokem 2026 činí sazba 29,8 %). Pojistné za zaměstnance odvádí zaměstnavatel společně s pojistným za zaměstnavatele na účet příslušné správy sociálního zabezpečení, a to do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce. Ve stejné lhůtě je zaměstnavatel povinen podat Přehled o výši pojistného, na kterém vykáže stanovené údaje.

Osoby samostatně výdělečně činné musí zálohu zaplatit ve stejném měsíci (za srpen zaplatí do konce srpna).

Informace o platbách pojistného OSVČ jsou uvedeny na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Podrobné informace o pojistném.