ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Mateřství


Základní informace

Pokud pracujete či podnikáte a z důvodu těhotenství nebo rodičovství přijdete dočasně o výdělek, mohou Vás finančně zajistit některé z dávek nemocenského pojištění.

Jsou to:

  • peněžitá pomoc v mateřství,
  • otcovská,
  • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Tyto dávky nahrazují finanční prostředky ze zaměstnání v době před a po narození dítěte, jsou však zpravidla nižší než výplata.

Abyste je mohli čerpat, musíte být účastni nemocenského pojištění. Podmínky nároku na tyto dávky i způsob jejich výpočtu a výplaty stanoví zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb. v platném znění).

Téměř všem zaměstnancům (až na výjimky) vzniká účast na nemocenském pojištění ze zákona a je povinná. Nemocenské pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Podnikající osoby (osoby samostatně výdělečně činné) si mohou platit nemocenské pojištění dobrovolně. Pokud si ho neplatí, nemohou žádnou z těchto dávek dostat.

O nároku na dávku nemocenského pojištění rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle sídla mzdové účtárny zaměstnavatele. V případě osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) rozhoduje o nároku okresní správa sociálního zabezpečení dle jejich trvalého pobytu. Jsou-li podmínky pro přiznání dávky nemocenského pojištění splněny, je dávka vyplacena a nezasílá se žádné rozhodnutí. Oznámení o druhu dávky, její výši a období, za které byla vyplacena, je uvedeno ve zprávě pro příjemce na výpisu z účtu nebo na poštovní poukázce.

Pokud podmínky pro nárok na dávku nejsou splněny, bude Vám zasláno rozhodnutí o zamítnutí žádosti, kde budou důvody zamítnutí vysvětleny.

Dávky nemocenského pojištění se vyplácejí zpětně, nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy okresní správa sociálního zabezpečení obdržela všechny potřebné doklady. Pro jejich výplatu tedy není stanoven konkrétní termín v měsíci.

Pomocí kontaktního formuláře můžete požádat o prověření nevyplacené dávky nemocenského pojištění po více než 30 dnech od uplatnění žádosti.

Pokud se chcete poradit v záležitosti týkající se jakékoliv dávky nemocenského pojištění, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení. Informace k dávkám nemocenského pojištění získáte také na bezplatné telefonní lince 800 050 248.

Podrobné informace, odpovědi na nejčastější dotazy a příklady výpočtu dávek souvisejících s rodičovstvím najdete v Příručce pro nastávající rodiče.

Peněžitá pomoc v mateřství

1. Zaměstnanci

Peněžitou pomoc v mateřství můžete dostat, pokud jste ve vysokém stupni těhotenství nebo pečujete o novorozené dítě (jste matka, otec, jiná osoba, která má dítě v péči). Příspěvek nedostanete automaticky, musíte si o něj požádat. Nárok na příspěvek máte, pokud splníte dvě podmínky. V době nástupu na peněžitou pomoc musíte být účastni nemocenského pojištění (nebo být v ochranné lhůtě) a v období dvou let před nástupem musíte být nejméně 270 dní pojištěni (to znamená asi 9 měsíců, kdy je za vás odvedeno pojistné).

Ochranná lhůta se vás bude týkat, pokud jste těhotná a ukončila jste zaměstnání. Důvodem je, abyste nezůstala bez finančních prostředků. Ochranná lhůta je 180 dnů od skončení zaměstnání. Pokud Vaše zaměstnání trvalo kratší dobu než 180 dní, bude ochranná lhůta stejně dlouhá, jako trvalo Vaše poslední zaměstnání. Nebo také pojištěnka, která pobírá nemocenské z dřívějšího pojištění až do nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. V ostatních případech budete mít ochrannou lhůtu pouze 7 dní od skončení zaměstnání.

2. OSVČ

Peněžitou pomoc v mateřství můžete dostat v případě, že si dobrovolně platíte nemocenské pojištění. Platit musíte nejméně 180 dnů v období jednoho roku před nástupem na peněžitou pomoc. Zároveň musíte splnit stejnou podmínku jako u zaměstnanců (mít nejméně 270 dní pojištění v posledních dvou letech).

Peněžitou pomoc v mateřství může dostat i otec dítěte (kromě prvních 6 týdnů po narození dítěte). Jako otec dítěte musíte splnit stejné podmínky jako matka. Navíc musíte s matkou dítěte uzavřít písemnou dohodu o tom, kdo se bude o dítě starat. Dohoda musí obsahovat den, od kterého se budete o dítě starat, den porodu dítěte a podpis matky, který musí být úředně ověřený (lze podepsat i přímo na okresní správě sociálního zabezpečení). K dohodě musíte doložit i tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, který je dostupný na ePortále ČSSZ. Na dávku mají nárok i další osoby ve specifických situacích, např. když matka zemře nebo se pro vážnou nemoc nemůže o dítě starat, či pokud jde o převzetí dítěte do péče na základě rozhodnutí soudu.

Na peněžitou pomoc v mateřství můžete jako matka nastoupit 6-8 týdnů před očekávaným dnem porodu. Přesný den nástupu si určíte sama. Celková doba, po kterou budete příspěvek pobírat, je 28 týdnů. Pokud se vám narodí 2 a více dětí najednou (dvojčata, trojčata atd.), pobíráte  příspěvek 37 týdnů. Po uplynutí 28 týdnů musíte písemně oznámit čestným prohlášením, že i nadále pečujete o alespoň dvě děti.

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství

Žádost vám předá váš ošetřující lékař (gynekolog), ke kterému docházíte k předporodní péči. Lékař vyplní část A (předpokládaný den porodu) a Vy vyplníte část B. Pokud jste zaměstnankyně, žádost předáte svému zaměstnavateli, který ji dále předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. V případě, že jste osoba samostatně výdělečně činná, předáte tiskopis sama na okresní správu sociálního zabezpečení.

Výše a výplata dávky

Výše dávky je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Pro orientační výpočet můžete využít kalkulačku MPSV.

Dávku můžete dostávat na váš bankovní účet nebo složenkou na Vaši adresu (hradíte náklady na doručení složenky). Jste povinni hlásit všechny změny, které mají vliv na dávku (např. změna bankovního účtu nebo adresy, změna v péči o dítě).

Pokud nesouhlasíte s výší dávky, musíte požádat okresní správu sociálního zabezpečení o vydání rozhodnutí. Proti rozhodnutí můžete do 15 dnů podat odvolání. Lhůta pro rozhodnutí o odvolání je 30-60 dnů.

Podrobné informace o peněžité pomoci v mateřství.

Otcovská

Otcovská je příspěvek, který se vyplácí nejčastěji otci v souvislosti s péčí o narozené dítě. Celková doba, po kterou budete příspěvek pobírat, je 14 dní.

Podmínky pro výplatu

Pokud chcete vyplácet příspěvek, musíte splnit několik podmínek:

  • pracujete nebo jste OSVČ a platíte si nemocenské pojištění. Jako OSVČ musíte odvádět pojistné nejméně 3 měsíce před začátkem čerpání otcovské,
  • jste jako otec zapsán v rodném listu dítěte.

S matkou dítěte nemusíte být manželé. Na otcovskou můžete nastoupit do 6 týdnů od data narození dítěte. V případě, že je Vaše dítě hospitalizované v nemocnici, prodlužuje se tato doba o počet dnů, které dítě v nemocnici stráví.

Žádost o otcovskou

Příspěvek nedostanete automaticky, musíte si o něj požádat. Na ePortále ČSSZ najdete Žádost o dávku otcovské poporodní péče, tam vyplníte svoje údaje. Žádost předáte svému zaměstnavateli. Musíte to udělat ještě před tím, než se rozhodnete dávku čerpat. Zaměstnavatel tiskopis zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, předáte formulář okresní správě sociálního zabezpečení sami po skončení 14 dnů otcovské.

Výše a výplata dávky

Výše dávky je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Pro orientační výpočet můžete využít kalkulačku MPSV.

Dávku dostanete na Váš účet nebo složenkou na Vaši adresu (hradíte náklady na doručení složenky).

Pokud nesouhlasíte s výší dávky, musíte požádat okresní správu sociálního zabezpečení o vydání rozhodnutí. Proti rozhodnutí můžete do 15 dnů podat odvolání. Lhůta pro rozhodnutí o odvolání je 30–60 dnů.

Podrobné informace o otcovské.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství budete dostávat v případě, že Vás zaměstnavatel z důvodu těhotenství nebo mateřství převedl na méně placenou práci. Pokud nejste s dítětem doma a pracujete, bude se vám vyrovnávací příspěvek vyplácet maximálně do 9. měsíce po porodu. Příspěvek nedostanete, pokud se pro méně placenou práci nebo nižší úvazek (např. 6 hodinový nebo 4 hodinový) rozhodnete sama.

Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Žádost Vám předá váš ošetřující lékař (gynekolog), ke kterému docházíte na předporodní péči. Vy vyplníte část D. Žádost předáte svému zaměstnavateli po tom, co Vás převede na méně placenou práci.

Výše a výplata dávky

U každé ženy bude výše dávky jiná. Dávka Vám má vyrovnat rozdíl mezi vyšší výplatou z původního pracovního místa a nižší výplatou z místa, na které jste byla převedena.

Dávku můžete dostávat na Váš bankovní účet nebo složenkou na Vaši adresu (hradíte náklady na doručení složenky). Musíte hlásit všechny změny, které mají vliv na dávku (např. změna bankovního účtu nebo adresy).

Pokud nesouhlasíte s výší příspěvku, musíte požádat okresní správu sociálního zabezpečení o vydání rozhodnutí. Proti rozhodnutí můžete do 15 dnů podat odvolání. Lhůta pro rozhodnutí o odvolání je 30-60 dnů.

Podrobné informace o vyrovnávacím příspěvku v těhotenství a mateřství.