ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Změny u DPP od 1. 7. 2024


Dne 1. 7. 2024 vstupuje v účinnost zákon č. 163/2024 Sb., který vyšel ve Sbírce zákonů dne 19. 6. 2024 a který přináší změny tzv. konsolidačního balíčku v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a dohod o provedení práce.

Změny jsou časově rozděleny do dvou fází:

  • Tzv. „registrační a ohlašovací“ fáze od července 2024. Nová právní úprava zavádí evidenci všech DPP a měsíční hlášení příjmů z těchto dohod.
  • Od ledna 2025 fáze sjednocení úpravy DPP s úpravou běžných pracovních poměrů/dohod pracovní činnosti (DPČ) a zavedení režimu tzv. oznámené dohody.

Konkrétně:

  • Od 1. 7. 2024 máte povinnost registrace všech dosud nepojištěných DPP.
  • Od 1. 8. 2024 zasíláte pravidelně hlášení o příjmech všech jednotlivých zaměstnanců na DPP.
  • Do konce roku 2024 nadále platí, že zaměstnanci pracující na základě DPP jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění pouze v těch kalendářních měsících, kdy jejich započitatelný příjem přesáhl 10 000 Kč.
  • Od 1. 1. 2025 budete mít možnost uplatnit režim tzv. oznámené dohody, při kterém lze využívat u DPP vyšší limit pro účast na pojištění a placení pojistného. Jinak budou pro DPP platit obdobné podmínky jako pro pracovní poměry či dohody o pracovní činnosti.

Více informací naleznete také v tiskové zprávě ze dne 19. 6. 2024.

(PDF 241,26 kB)

 

Kvíz: Dohody o provedení práce DPP v nemocenském a důchodovém pojištění od 1. 7. 2024


Správná odpověď.
Správná odpověď.
Správná odpověď.
Správná odpověď.
Správná odpověď.
Správná odpověď.
Správná odpověď.
Správná odpověď.
Správná odpověď.

QA: Nové povinnosti zaměstnavatele u dohod o provedení práce


1. Co se mění pro zaměstnavatele po 30. červnu 2024?

Zavádí se evidence všech zaměstnanců činných na základě DPP a hlášení jejich příjmů.

2. Kdy vstoupí v účinnost právní úprava a kdy budou zaměstnavatelé plnit poprvé nové povinnosti?

Právní úprava vstoupí v účinnost 1. 7. 2024. Poprvé budou zaměstnavatelé plnit nové povinnosti v srpnu 202.

3. Do kdy platí, že zaměstnanci činní na základě DPP jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění jen v těch kalendářních měsících, do kterých jim je zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč?

Platí až do konce roku 2024.

4. Co všechno budou muset zaměstnavatelé od 1. 7. 2024 hlásit?

Zavádí se nová povinnost elektronicky nahlásit seznam zaměstnanců, kteří pracují na dohodu o provedení práce, a jejich příjmy, a to do 20. dne následujícího měsíce. Poprvé nastane ohlašovací povinnost v době od 1. 8. 2024 do 20. 8. 2024 za měsíc červenec 2024.

5. Zaměstnavatelé zaměstnance na DPP přihlašovali do registru pojištěnců ČSSZ pouze v případě, že jim z DPP vznikla účast na nemocenském pojištění. Bude tato registrační povinnost nově platit u každého zaměstnance na DPP?

Ano, nově bude tato registrační povinnost platit u každého zaměstnance na DPP, který k zaměstnavateli nastoupil, bez ohledu na to, zda mu účast na pojištění vznikla či nikoli.

6. Jak tedy zaměstnavatel má tyto zaměstnance přihlašovat?

Zaměstnanci mohou být přihlašováni standardně tak, jak jsou zaměstnavatelé zvyklí. Buďto přes formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), (zaměstnavatelé jej mohou mít implementován ve svém mzdovém a personálním SW), případně je tato funkce zahrnuta i v novém formuláři pro hlášení příjmů - e-Podání VPDPP „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“. Zaměstnavatel má na výběr, kterou možnost využije.

7. Bude potřeba přihlásit již přihlášené zaměstnance?

Ne, již přihlášení zaměstnanci se znovu nepřihlašují.

8. Do kdy se musí zaměstnavatel, který doposud zaměstnával pouze nepojištěné zaměstnance na DPP, přihlásit do registru zaměstnavatelů?

Zaměstnavatel, který doposud zaměstnával pouze nepojištěné zaměstnance na DPP, se musí přihlásit do registru zaměstnavatelů ČSSZ nejpozději do 31. července 2024.

9. Kdy poprvé bude zaměstnavatel hlásit seznam všech zaměstnanců na DPP podle nových podmínek?

Poprvé za měsíc červenec 2024 musí zaměstnavatel seznam nahlásit do 20. srpna 2024.

10. Kam každý měsíc bude zaměstnavatel hlásit seznam všech zaměstnanců na DPP a v jakých termínech?

Zaměstnavatel elektronicky hlásí seznam všech zaměstnanců na DPP (pojištěné i nepojištěné) a výši jejich příjmu.

11. Jaké hrozí sankce za to, že zaměstnavatel dohodu o provedení práce u ČSSZ nezaeviduje?

Pro fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby jako zaměstnavatele jsou již současné právní úpravě sankce zakotveny, včetně skutkové podstaty přestupků za neoznámení nástupu zaměstnance do zaměstnání nebo skončení doby zaměstnání pro účely pojištění. Nově se zavádí sankce spojená s nepředložením výkazu DPP (možná pokuta až do výše 50 000 Kč).

12. Kdo bude provádět kontrolu?

Kontrolu provádí správa sociálního zabezpečení. Zjistí, zda zaměstnavatel skutečně ohlásil všechny zaměstnance na DPP, a to v rámci standardní kontroly plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení (nemocenského pojištění, důchodového pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

Kontrolní činnost zaměřená na správné plnění povinností zaměstnavatelů je stálou a běžnou agendou správy sociálního zabezpečení, pouze se rozšiřuje o kontrolu evidence DPP. Kontrola probíhá buď na okresní správě sociálního zabezpečení, nebo pracovníky správy přímo u zaměstnavatele.

13. Bude nahlížení do databáze umožněno také exekutorům nebo Úřadu práce ČR?

Údaje budou poskytovány na žádost tak, jako doposud. Ten, kdo využívá služby pro třetí strany poskytující údaje o zaměstnavatelích a zaměstnancích, bude mít přístup i k údajům o zaměstnancích na dohody o provedení práce, kteří nejsou pojištěni.

14. Můžete vysvětlit, k čemu slouží na připravovaném podání VPDPP Akce 1, Akce 2 a Akce 3?

Akce 1 - Výkaz příjmů

Touto akcí se standardně hlásí příjmy konkrétního zaměstnance, zaměstnanec už musí být u ČSSZ evidován.

Akce 2 - Nástup s výkazem příjmů

Použije se u zaměstnance, který ještě nebyl přihlášen – tedy současně se tímto krokem přihlašuje a sděluje se u něj příjem za daný měsíc. Alternativou je přihlásit zaměstnance pomocí ONZ a příjem sdělit Výkazem příjmů s akcí 1. Pokud ve stejném měsíci zaměstnanec nastoupí i ukončí DPP, hlásí se touto akcí nejen nástup do zaměstnání, ale rovnou i jeho skončení.

Akce 3 - Skončení s výkazem příjmů

Hlásí se příjem a současně skončení. Alternativou je příjem sdělit Výkazem příjmů s akcí 1 a odhlásit zaměstnance pomocí ONZ.

15. Je možné za datum nástupu do zaměstnání a datum skončení zaměstnání u DPP považovat datum uzavření a ukončení dohody?

Datem nástupu do zaměstnání se rozumí den, v němž zaměstnanec začal pro zaměstnavatele vykonávat práci (fakticky vstoupil do zaměstnání). Ke skončení zaměstnání pak může dojít různými způsoby, např. uplynutím doby, na kterou byla dohoda o provedení práce sjednána, dohodou obou stran, výpovědí – zde se tedy jedná o den, kdy skončil tento právní vztah.

16. Způsob přihlášení zaměstnance na DPP si může zaměstnavatel vybrat, může použít jak samotný Výkaz příjmů, tak i standardní „Oznámení o nástupu“ (ONZ). Je některý ze způsobů preferován?

ČSSZ bude přistupovat k oběma způsobům rovnocenně. Pokud má zaměstnavatel ve svém SW např. implementováno odesílání ONZ, není nutné, aby pro zaměstnance na DPP pro oznámení nástupu / skončení vytvářel další řešení, odesílá pak pouze hlášení o příjmech e-podáním „Výkaz DPP“ s typem akce 1 (Výkaz příjmů). Registraci zaměstnanců, resp. jejich pojistných vztahů s druhem činnosti dohoda o provedení práce (s druhem činnosti T – Z) řeší tak, jak byl doposud zvyklý.

17. Když nebude v měsíci z DPP zúčtován žádný příjem, bude se posílat nulové hlášení o příjmu a nulový přehled o výši pojistného?

Zaměstnavatel, který bude zaměstnávat zaměstnance vykonávající pracovní činnost na základě dohod o provedení práce, bude měsíčně podávat dva tiskopisy – „Přehled o výši pojistného“ (ten podávají standardně všichni zaměstnavatelé) a tzv. Výkaz DPP (zde se jedná o novou povinnost), na kterém se budou vykazovat údaje pouze za zaměstnance na DPP (jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, datum nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání a datum skončení zaměstnání a výše příjmů za předcházející měsíc).

Pokud zaměstnavatel v určitém měsíci nezúčtuje svým zaměstnancům žádné příjmy, nemá povinnost podat „nulový“ Přehled o výši pojistného (je však vhodné tuto skutečnost sdělit OSSZ, resp. OSSZ by zaměstnavatele vyzvala, aby přehled předložil nebo sdělil, že nemá povinnost jej předložit). Pokud zaměstnavatel bude zaměstnávat pouze zaměstnance na DPP, kterým v daném měsíci nevznikne účast na pojištění (zaměstnanec nebude mít žádné příjmy, nebo příjem pod limitem), pak za tento měsíc zaměstnavatel přehled podávat nebude.

Povinnost podat Výkaz DPP se týká všech zaměstnavatelů, kteří mají zaměstnance na základě dohody o provedení práce a nastoupili do zaměstnání (začali vykonávat práci).

Výkaz se podává za všechny měsíce v období od nástupu do zaměstnání do zaměstnání do skončení zaměstnání včetně těch měsíců, ve který byl příjem nula.

18. Zaměstnanec má uzavřenou 1 DPP, s hrubým měsíčním příjmem méně než 4 000 Kč. Jaké tedy bude mít od 1. 7. 2024 povinnosti?

Od 1. 7. 2024 zaměstnavatel ohlašuje nástup tohoto zaměstnance do zaměstnání, každý měsíc odesílá elektronicky informaci o zúčtovaném příjmu na DPP (do 20. dne následujícího měsíce, novým e-podáním Výkaz DPP.

Pojistné na sociální pojištění podléhá současným pravidlům, tedy se neodvádí.

19. Současná pravidla v účasti na pojištění DPP se opravdu nemění?

Až do konce roku 2024 platí, že zaměstnanci pracující na základě DPP jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění (a tedy odvádí se za ně pojistné na sociální zabezpečení) pouze v těch kalendářních měsících, kdy jejich započitatelný příjem přesáhl 10 000 Kč. Kompletní změnu v pojištění tzv. dohodářů, včetně změny v oblasti odvodů na sociální pojištění, přinese úprava, jejíž účinnost se připravuje k 1. 1. 2025.

20. Jaké změny v pojištění u DPP budou platit od 1. ledna 2025?

Zaměstnavatel bude moci uplatnit na zaměstnance režim tzv. oznámené dohody – ten se bude aplikovat u zaměstnavatele, který „rezervuje“ zaměstnance jako první.

V režimu oznámené dohody pak bude rozhodná částka pro účast na pojištění ve výši 25 % průměrné mzdy stanovené podle § 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů. Výši rozhodné částky podle věty první vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením.

DPP u ostatních zaměstnavatelů (tedy bez rezervace) budou z pohledu účasti na pojištění posuzovány jako standardní pracovněprávní vztahy. Neoznámená DPP tedy bude postavena na roveň DPČ, pracovnímu poměru atd. DPP bude buď považována za klasické (ostatní) zaměstnání nebo za zaměstnání malého rozsahu (ZMR). Záležet bude na výši sjednaného příjmu za kalendářní měsíc.

21. Vztahuje se nová úprava pouze na dohody o provedení práce nebo i dohody o pracovní činnosti?

Nová úprava se vztahuje pouze na DPP.

22. Jak to bude s evidenčním listem důchodového pojištění? V případě, kdy příjem nepřesáhne sledovaný limit?

Bude se postupovat stejně jako nyní u zaměstnance na DPP, u něhož nečinil zúčtovaný příjem více než 10 000 Kč. Za zaměstnance, který není účasten nemocenského, a tedy ani důchodového pojištění, se ELDP nevedou.

23. Naše společnost vznikla v roce 2016, ale dosud jsme nebyli přihlášeni u ČSSZ jako zaměstnavatel, máme pouze jednoho zaměstnance, pracuje na DPP už řadu let. Dohodu jsme uzavírali na dobu neurčitou v roce 2017, v roce 2021 jsme ji ukončili a nahradili novou navazující DPP. Jaká máme při přihlášení vyplnit data u vzniku zaměstnavatele a nástupu zaměstnance do zaměstnání?

Zaměstnance přihlásíte k datu, ke kterému v roce 2017 nastoupil do zaměstnání (tedy začal vykonávat pro Vás, jako zaměstnavatele činnost).

Datum vzniku zaměstnavatele (je tím myšleno datum vzniku zaměstnavatele ve smyslu předpisů o nemocenském pojištění) je ve Vašem případě den, kdy první dotčený zaměstnanec, jemuž trvá nepojištěná DPP i po 1. 7. 2024, nastoupil fakticky do zaměstnání.

Zaměstnavatel v těchto případech není povinen za období, za které se přihlašuje zpětně, podávat přehledy s nulovým vyměřovacím základem. Jde čistě o evidenční záležitost, která pouze odráží skutečnost, od kterého konkrétního data trvá vztah zaměstnanec - zaměstnavatel.

Ve Vašem případě tedy budete hlásit nástup zaměstnance k příslušnému datu v roce 2017. Stejné datum budete uvádět i jako datum vzniku zaměstnavatele při podání přihlášky do registru zaměstnavatelů.