ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Zásady pro vyřizování žádostí o informace


Informace

Podávání žádostí o poskytnutí informace k ČSSZ, ÚSSZ nebo Institutu posuzování zdravotního stavu a jejich poskytování se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).

Informací se pro účely zákona č. 106/1999 Sb., rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názor, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Žádost o poskytnutí informace můžete podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (např. e-mailem, prostřednictvím datové schránky).

V případě, že podáváte žádost e-mailem, musíte ji zaslat na adresu elektronické podatelny příslušného povinného subjektu. Adresu elektronické podatelny naleznete v sekci kontakty

Písemná žádost o informace

Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba.

V žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., musíte uvést zejména:

 1. informaci že se jedná o žádost dle zákona,
 2. jste-li fyzická osoba - jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, nejste-li přihlášen/a k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování,
 3. jste-li právnická osoba - název, identifikační číslo, adresu sídla nebo adresu pro doručování.

Adresou pro doručování může být též elektronická adresa žadatele.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena. Pro žádost není předepsán žádný formulář. Žádost však musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 106/1999 Sb. (zejména náležitosti výše uvedené).

K podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., využijte některého z kontaktů na ČSSZ, ÚSSZ. nebo Institut posuzování zdravotního stavu.

Ústně podaná žádost o informace

Ústně podané žádosti (osobně či telefonicky) se vyřizují v obvyklé pracovní době. Je-li to podle charakteru dotazu možné, vyřídí se okamžitě či ve lhůtě, na které se s pracovníkem povinného subjektu dohodnete, maximálně však ve lhůtě stanovené zákonem č. 106/1999 Sb.

V případě, že budete chtít žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., podat ústně přímo u povinného subjektu osobně, doporučujeme Vám si předem dohodnout s povinným subjektem termín návštěvy, aby byla minimalizována alternativa pozdějšího následného vyřizování.

Pokud Vám na ústně podanou žádost není informace poskytnuta anebo poskytnutou informaci nepovažujete za dostačující, musíte žádost podat písemně.

Vyřízení žádosti

Povinný subjekt je povinen Vaši žádost vyřídit do 15 dnů ode dne jejího přijetí nebo od jejího doplnění či upřesnění.

Lhůta 15 dnů může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
 • nezbytnost umožnit uplatňování práv osobám, které by mohly být podstatným způsobem dotčeny poskytnutím požadované informace; to neplatí, pokud: 
 1. bylo možné výzvu k vyjádření dotčené osobě předat osobně nebo odeslat elektronicky nejpozději pátý den po přijetí žádosti,
 2. výzva dotčené osobě obsahovala žádost o potvrzení jejího doručení a
 3. nejpozději třetí den po odeslání bylo prokázáno doručení výzvy dotčené osobě, zejména potvrzením přijetí výzvy učiněným způsobem pro podání žádosti o informace.

V případě, že bude lhůta prodloužena, povinný subjekt Vám o této skutečnosti zašle informaci a zároveň Vám sdělí, z jakého důvodu se lhůta prodlužuje. Povinný subjekt Vám informaci musí zaslat před uplynutím lhůty pro vyřízení žádosti.

Pokud požádáte o informaci, která již byla zveřejněna například na internetu, v informačních brožurách a podobně, může Vám povinný subjekt ve lhůtě 7 dnů od přijetí žádosti poskytnout údaje umožňující vyhledání a získání takové informace. Zpravidla se bude jednat o odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu, tj. ČSSZ nebo OSSZ, žádost se odloží a ČSSZ nebo OSSZ tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti.

Pokud ČSSZ, ÚSSZ nebo Institut posuzování zdravotního stavu Vaší žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě 15 kalendářních dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění či upřesnění. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

Nedostatky žádosti:

Pokud bude mít Vaše žádost nedostatky, v jejichž důsledku ji povinný subjekt nebude moci vyřídit (např. budou chybět některé údaje, žádost bude nesrozumitelná), vyzve Vás povinný subjekt k doplnění nebo upřesnění žádosti. Povinný subjekt Vás zároveň poučí o důsledcích nedoplnění nebo neupřesnění žádosti.

Úhrada za poskytování informací

ČSSZ, ÚSSZ nebo Institut posuzování zdravotního stavu jsou oprávněni žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informace podle Sazebníku úhrad za poskytování informací. ČSSZ, ÚSSZ nebo Institut posuzování zdravotního stavu může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

V případě, že povinný subjekt bude požadovat úhradu, sdělí Vám tuto skutečnost (včetně výše požadované úhrady) písemně, a to před poskytnutím informace.

V případě, že úhradu nezaplatíte, nebude Vám informace poskytnuta. Pokud úhradu nezaplatíte do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, povinný subjekt žádost odloží.

Stížnosti a odvolání

 • Pokud budete chtít podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, kterou vyřizovala ÚSSZ nebo Institut posuzování zdravotního stavu, je nadřízeným orgánem ČSSZ (práva a povinnosti nadřízeného orgánu vykonává oddělení stížností a interní kontroly.
 • Pokud budete chtít podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, kterou vyřizovala ČSSZ, je nadřízeným orgánem Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 • Pokud budete chtít podat odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, které vydala ÚSSZ nebo Institut posuzování zdravotního stavu, je odvolacím orgánem ČSSZ (práva a povinnosti nadřízeného orgánu vykonává odbor veřejných zakázek a právní podpory).
 • Pokud budete chtít podat odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, které vydala ČSSZ, je odvolacím orgánem Ministerstvo práce a sociálních věcí.