ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Zásady pro vyřizování žádostí o informace


Okruh poskytovaných informací

Za informaci se pro účely zákona č. 106/1999 Sb. považuje každá informace o skutečnostech a údajích, které se týkají činností svěřených do působnosti ČSSZ a její rozhodovací pravomoci zákonem č. 582/1991 Sb., v platném znění, pokud nepodléhají zvláštnímu režimu ochrany.

Poskytují se pouze informace, které jsou v době podání žádosti standardně dostupné v informačních zdrojích ČSSZ a byly vytvořeny v rámci plnění úkolů ČSSZ. Neposkytují se informace, které podléhají právním předpisům týkajícím se ochrany utajovaných skutečností, ochrany obchodního tajemství a ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. Neposkytují se informace, na které se vztahuje podle zvláštního zákona mlčenlivost a dále se neposkytují informace o probíhajícím trestním řízení, rozhodovací činnosti soudů, přípravě, průběhu a projednávání kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu.

Za informace podle zákona nelze považovat:

 • stanoviska a výklady k právním předpisům,
 • informace týkající se nároků, práv a povinností konkrétních fyzických a právnických osob v oblasti sociálního zabezpečení (aplikace vnitrostátních právních předpisů, mezinárodních smluv, koordinačních nařízení na konkrétní případ),
 • informace týkající se řízení o dávce konkrétního žadatele,
 • osobní údaje,
 • informace o rozhodovací činnosti soudů s výjimkou pravomocných rozsudků,
 • informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům ČSSZ,
 • počítačové programy,
 • dotazy na názory,
 • budoucí rozhodnutí,
 • obchodní nabídky, tzv. spamy, zasílané na adresu elektronických podatelen a na e-mailové adresy zaměstnanců,
 • vytváření nových informací.

Náležitosti žádostí o informace

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. musí obsahovat zejména:

 1. informace, že se jedná o žádost dle zákona,
 2. u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování,
 3. u právnické osoby název, identifikační číslo, adresu sídla nebo adresu pro doručování.   

Komu adresovat žádost o informaci

K podání žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. využije žadatel některého z kontaktů na pracoviště ČSSZ. 

Přijímání žádostí o informace

1. přijímání písemných žádostí o informaci

ČSSZ nepožaduje při vyřizování písemných žádostí žádné zvláštní formální náležitosti podání. Z obsahu podání musí být zřejmé, že se jedná o žádost o poskytnutí informace a příslušný dotaz musí být formulován srozumitelně a určitě, aby jej bylo možné vyřídit. Žádost musí splňovat ostatní podmínky stanovené zákonem č. 106/1999 Sb., v případě fyzických osob jméno a příjmení žadatele a jeho adresu, v případě právnických osob název firmy, její IČO a sídlo. Žádost je dále vhodné doplnit telefonním číslem, příp. e-mailovou adresou.

Písemné podání lze předat ČSSZ využitím služeb jiné organizace (pošta, kurýrní služba) nebo přímo do podatelny. Podatelna pak předá žádost organizační složce, v jejíž kompetenci je informaci poskytnout (zejména v případech, kdy je tato složka v podání výslovně uvedena) nebo odboru právnímu.

Obdobným způsobem se postupuje i v případech, kdy je písemná žádost doručena do ČSSZ jiným způsobem než poštovní zásilkou, např. faxem nebo e-mailem.

2. přijímání ústně podaných žádosti o informaci

Pokud se dostaví žadatel o informaci do ČSSZ osobně, vyřizuje se jeho žádost v obvyklé pracovní době zavedené v ústředí ČSSZ; je-li to podle charakteru dotazu možné, vyřídí se okamžitě, jinak ve lhůtách stanovených zákonem;

Doporučujeme proto těmto žadatelům dohodnout osobní projednání žádosti o informaci předem, aby byla minimalizována alternativa pozdějšího následného vyřizování.

V případě telefonické žádosti podá kompetentní organizační složka požadovanou informaci okamžitě. Pokud to není možné, protože vyhledání informace by vyžadovalo delší čas nebo žadatel není s odpovědí spokojen, příp. akceptuje výhradně písemnou odpověď, je žadatel požádán, aby žádost uplatnil písemně.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Pokud ČSSZ žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě 15 kalendářních dnů od přijetí žádosti, rozhodnutí, které doručuje do vlastních rukou žadatele. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Stížnosti a odvolání

 • V případě stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen stížnost) je tam, kde v I. stupni rozhodovala OSSZ, PSSZ, či MSSZ Brno odvolacím orgánem oddělení stížností ČSSZ.
 • V případě stížnosti je tam, kde v I. stupni rozhodovala ČSSZ, odvolacím orgánem Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV).
 • V případě odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (dále jen odvolání) je tam, kde v I. stupni rozhodovala OSSZ, PSSZ, či MSSZ Brno odvolacím orgánem odbor právní ČSSZ.  
 • V případě odvolání je tam, kde v I. stupni rozhodovala ČSSZ, odvolacím orgánem MPSV.