ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Výjimky


Možnost udělit výjimku

Článek 17 umožňuje, aby dva nebo více států dohodly výjimku z výše uvedených zásad (ustanovení článků 13-16 nařízení o určování příslušnosti k právním předpisům), a to vždy v zájmu některých kategorií osob nebo některých osob.

Udělená výjimka z příslušnosti k právním předpisům platí jednotně pro všechny oblasti sociálního zabezpečení, které tvoří věcný rozsah nařízení. To znamená, že není možné, aby byla osoba na základě výjimky důchodově pojištěna podle právních předpisů jednoho státu a nemocensky popř. zdravotně pojištěna podle právních předpisů druhého státu.

Na udělení výjimky není právní nárok.

Udělení výjimky je možné za splnění následujících podmínek

  • na základě společné žádosti zaměstnance a zaměstnavatele / žádosti OSVČ;
  • oba státy musí s udělením výjimky souhlasit;
  • výjimka musí být v zájmu dotyčné osoby nebo skupiny osob.

Podání žádosti o výjimku

Žádost o výjimku se podává u instituce sociálního zabezpečení toho státu, v jehož systému si osoba přeje zůstat sociálně pojištěna.

Přehled institucí států příslušných k provádění článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71

V ČR agendu vyřizování výjimek provádí ČSSZ - oddělení mezinárodních pojistných vztahů, které vystavuje formuláře E101 osvědčující udělení výjimky z příslušnosti k právním předpisům.

Vzhledem k tomu, že do věcného rozsahu nařízení spadají i dávky zdravotního pojištění, může být výjimka povolena až po předchozí konzultaci s Kanceláří ZP.

ČSSZ přistoupila na praxi většiny členských států EU udělovat výjimku na dobu maximálně pěti let.

Postup při vyřizování žádosti o výjimku za účelem setrvání v českém systému sociálního zabezpečení, státní sociální podpory, zabezpečení v nezaměstnanosti a zdravotního pojištění

Vzhledem k tomu, že k žádosti se musí vyjádřit jak ČSSZ a Kancelář ZP, tak příslušná zahraniční instituce, trvá vyřízení žádosti 2-6 měsíců, v závislosti na instituci státu, která výjimku posuzuje. Proto doporučujeme žádost podat s dostatečným časovým předstihem.

Nedílnou součástí žádosti jsou její přílohy, a to:

  1. Ověřená kopie pracovní smlouvy/pracovních smluv, včetně všech jejich změn a dodatků (v případě zaměstnance),
  2. Ověřená kopie potvrzení o příslušnosti k právním předpisům (pokud bylo vystaveno),
  3. Ověřená kopie smluvních dokumentů, na základě kterých je zajištěna činnost v zahraničí, případně čestné prohlášení o této skutečnosti,
  4. Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele,

Všechny doklady/smlouvy může dle originálu ZDARMA ověřit OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Žádosti o výjimky (pro zaměstnance nebo OSVČ) se podávají místně příslušné OSSZ.

Žádosti o udělení výjimky z příslušnosti k právním předpisům jsou místně příslušnými správami sociálního zabezpečení předávány k vyřízení na ústředí ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5 - agendu provádí Oddělení mezinárodních pojistných vztahů.