ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Uplatnění nároků


Migrující občané mohou uplatnit  svoji žádost o dávku buď přímo u příslušné instituce (tj. instituce, u které je dotyčná osoba pojištěna v době podání žádosti o dávku) nebo ve státě svého bydliště prostřednictvím té instituce, která má daný druh dávky ve své působnosti podle vnitrostátních předpisů daného státu. V případě, že neví, o jakou instituci se jedná, měli by se obrátit na styčné místo v daném státě, které jejich žádost předá příslušné instituci.

Adresy a kontakty na zahraniční instituce může získat ve Veřejném adresáři institucí sociálního zabezpečení v EU na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome?langId=cs

Důchody

Osoby, které byly zaměstnané nebo samostatně výdělečně činné v několika členských státech, by mohly mít problém se zjištěním, ve které zemi (respektive u které instituce) mají předložit svou žádost o přiznání invalidního nebo starobního důchodu.

  • Obecně platí, že žadatel může svou žádost o důchod (a to i pozůstalostní) podat v kterémkoli členském státě. Zpravidla je žádost o důchod podána u instituce členského státu, kde žadatel bydlí, i když v tomto státě nikdy nebyl pojištěn. Instituce státu bydliště poté pošle žádost instituci ve státě, kde byl dotyčný důchodově pojištěn. Datum původního podání žádosti se považuje za datum podání žádosti u všech institucí v ostatních členských státech, podle jejichž předpisů byl žadatel pojištěn. Toto řešení je v zájmu dotyčné osoby, protože pro ni bude nejsnazší předložit žádost tam, kde bydlí.
  • Žádost o důchod je možné také předložit instituci státu, kde byla dotyčná osoba naposled pojištěna, pokud nebyla pojištěna ve státě, kde bydlí.
  • Žádost stačí podat pouze v jednom členském státě.

Systém uplatňování nároku na důchody podle práva sociálního zabezpečení Evropských společenství je ve svém konečném výsledku pro klienta výhodný, ovšem z hlediska délky řízení je nutno počítat se lhůtami v délce více měsíců. V okamžiku uplatnění nároku na důchod nemá žádná instituce, u níž byl žadatel pojištěn, k dispozici všechny potřebné údaje a proto si je musí vzájemně vyměnit a některé došetřit – rychlost řízení v členských státech je rozdílná a ČSSZ nemůže ovlivnit postup ostatních institucí. 

Peněžité dávky v nemoci a mateřství

  • Pokud bude český občan pracovat v jiném členském státě a bude tam pojištěn, dostane peněžité dávky v nemoci a mateřství podle právních předpisů tohoto státu.
  • Pokud zůstane pojištěn v České republice, budou mu peněžité dávky poskytovány z ČR podle českých právních předpisů. V případě, že český pojištěnec onemocní na území jiného členského státu, pak mu tamní lékař, který ho ošetřil (někdy je to lékař pojišťovací instituce) vystaví vnitrostátní potvrzení pracovní neschopnosti, které český pojištěnec spolu s formulářem „Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU“ zašle svému zaměstnavateli, příp. OSSZ.  Komunikace se dále děje přímo mezi pojištěncem a plátcem dávky.

Posuzování zdravotního stavu

Zdravotní stav českého pojištěnce je pro účely dávek vyplácených z českého nemocenského a důchodového pojištění posuzován vždy podle českých právních předpisů, i když ke změně zdravotního stavu dotyčné osoby došlo v jiném členském státě a vyšetření provedl nebo zprávu o zdravotním stavu vystavil tamní lékař.