ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Úhrada za poskytování informací


Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

ČSSZ  podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen zákon) stanovuje tento sazebník úhrad za poskytování informací. ČSSZ je oprávněna požadovat úhradu za poskytnutí těch informací, na něž se vztahuje informační povinnost. Výše úhrady nepřesahuje věcné náklady povinného subjektu.

Věcné náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli zahrnují:

  • 2,00 Kč za pořízení jedné strany výtisku formátu A4 nebo kopie; 3,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A4;  3,00 Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A3; 4,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A3;
  • 20,00 Kč za 1 ks nenahraného CD ROM,
  • náklady spojené s odesláním dle aktuálního ceníku poštovních služeb,
  • publikace nebo tiskoviny vydávané ČSSZ, které lze získat v Klientském centru, příp. v odborné knihovně, za cenu uvedenou na výtisku, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku

Pokud se jedná o informaci, kterou je třeba vyhledat, zaplatí žadatel náklady ve výši 280 Kč za každou započatou hodinu práce odborného referenta. Jedná-li se o čas kratší než 1 hodina, lze uvedený náklad krátit o polovinu, tj. 140 Kč.