ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Úhrada za poskytování informací


Sazebník úhrad za poskytování informací v České správě sociálního zabezpečení a v Okresních správách sociálního zabezpečení

 1. Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, stanoví tyto výše úhrad za poskytování informací:
  1. náklady na pořízení kopií (tisku):
   1. 2,00 Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A4;
   2. 3,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A4;
   3. 3,00 Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A3;
   4. 4,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A3;
  2. na publikace a tiskoviny:
   publikace nebo tiskoviny vydávané ČSSZ, které lze získat v klientském centru, příp. v odborné knihovně, za cenu uvedenou na výtisku, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku;
  3. náklady na opatření technických nosičů dat:
   1. 20,00 Kč za 1 kus CD;
   2. 20,00 Kč za 1 kus DVD;
   3. v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat;
  4. náklady na odeslání informace žadateli (balné, náklady na poštovní služby):
   ve výši dle aktuálního ceníku poštovních služeb provozovatele poštovních služeb; náklady na balné účtovány nebudou.
  5. náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:
   jedná-li se o informaci, kterou je potřeba vyhledat, uhradí žadatel náklady ve výši 280,00 Kč za 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání. V případě, že nebude využita celá hodina, bude účtována adekvátní část zde uvedené hodinové sazby mimořádně rozsáhlého vyhledávání.
 2. Osvobození od úhrady nákladů:
  1. pokud celkové náklady na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 50,00 Kč, poskytuje se informace bezplatně.
  2. pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším než 1 hodinu, úhrada nákladů podle odst. 1 písm. e) se nevyžaduje.
 3. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.