ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Seznam smluv uzavřených ČSSZ


ČSSZ v této části uveřejňuje informace o smlouvách uzavřených od 1. dubna 2015. V seznamu jsou zároveň uvedeny objednávky, jejichž finanční plnění činí minimálně 50 000,- Kč bez DPH.

Dne 1. 7. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015  Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Od tohoto data jsou smlouvy a objednávky uveřejňovány v Registru smluv.