ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Řízení o přiznání důchodu


Instituce členských států spolu během celého důchodového řízení průběžně komunikují a potřebné informace si sdělují prostřednictvím tzv. E-formulářů řady 200 nebo strukturovaných elektronických dokumentů (SEDů).

Tyto formuláře nejsou určeny pro klienty, ale slouží pouze institucím ke sdělování potřebných údajů nutných pro posouzení nároku.

Instituce, vůči nimž byla uplatněna žádost o důchod, mají povinnost zaslat žadateli své rozhodnutí o jeho nároku na důchod z daného členského státu a informovat jej o možnosti podání opravného prostředku. Po skončení důchodového řízení ve všech státech obdrží žadatel ještě souhrnné rozhodnutí.

Podstatné je, že mezinárodní důchodové řízení je výrazně delší než čistě vnitrostátní důchodové řízení a nelze na něj uplatňovat lhůty, které platí pro dobu řízení pouze v jednom státě.

Pro komunikaci s institucemi je důležité, aby žadatelé uváděli potřebné identifikační údaje, jimiž jsou:

  • křestní jméno
  • příjmení
  • rodné příjmení (tj. příjmení při narození)
  • datum narození
  • číslo pojištění (tj. číslo, pod kterým jsou osoby u dané instituce pojištěny – v ČR se jedná o rodné číslo, případně evidenční číslo pojištěnce).