ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem


Ke zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem přijala vláda ČR nařízení č. 622/2004 Sb., podle kterého náleží příplatek k důchodu politickým vězňům z období komunistického režimu, popřípadě osobám, které po nich pobírají vdovský nebo vdovecký důchod. Nařízení nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2005. Nárok na příplatek vzniká oprávněným osobám nejdříve od splátky důchodu splatné v lednu 2005.

Nařízením vlády č. 405/2005 Sb., které nabylo účinnosti dnem 1. listopadu 2005, byl okruh politických vězňů z období komunistického režimu a pozůstalých po nich,   kteří  mají nárok na příplatek k důchodu, rozšířen o občany České republiky,

 • kteří byli nezákonně zbaveni osobní svobody a následně rehabilitováni podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb.
 • jejichž rodič v době věznění zemřel, pokud ke dni úmrtí tohoto rodiče nedosáhli věku 18 let a pobírají důchod z českého důchodového pojištění.

Nároky sirotků vznikají nejdříve od splátky důchodu splatné v listopadu 2005. Nároky osob rehabilitovaných podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb. vznikají nejdříve od splátky důchodu splatné v lednu 2005.

Nařízením vlády č. 369/2007 Sb., které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008, se

 1. nově stanoví nárok na příplatek k důchodu občanům České republiky,
  • kteří pobírají vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového pojištění po osobách, které zemřely při pokusu o opuštění Československa násilnou smrtí způsobenou státní mocí
  • na jejichž manželu byl vykonán trest smrti uložený za trestný čin později rehabilitovaný a pobírají důchod z českého důchodového pojištění, pokud dosud příplatek k důchodu nepobírají z toho důvodu, že nemají nárok na vdovský nebo vdovecký důchod
  • jejichž rodič zemřel při pokusu o opuštění Československa násilnou smrtí způsobenou státní mocí, jestliže ke dni úmrtí rodiče nedosáhli věku 18 let, a pobírají důchod z českého důchodového pojištění
 2. zavádí pevná výše příplatku k důchodu u nově založených nároků, popř. zvýšení příplatků (na které vznikl nárok bez přihlédnutí k nařízení vlády č. 369/2007 Sb.), o pevnou částku, pokud příplatek náleží
  • pozůstalým po politických vězních, kteří byli popraveni nebo zemřeli při věznění za trestný čin později rehabilitovaný,
  • po osobách, které zemřely při pokusu o opuštění Československa násilnou smrtí způsobenou státní mocí.

Nároky založené novelou č. 369/2007 Sb. vznikají oprávněným osobám nejdříve od splátky důchodu splatné v lednu 2008.

Zákon č. 108/2009 Sb., který nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2009, zakládá nárok na jednorázovou peněžní částku nahrazující příplatek k důchodu osobám, kterým nárok na příplatek k důchodu nevznikl jen proto, že nepobírají důchod (stanovený druh důchodu) z českého důchodového pojištění. Bližší podrobnosti o nároku na tuto dávku a o způsobu jeho uplatnění jsou uvedeny v informaci Nároky založené zákonem č. 108/2009 Sb., o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů.

Osoby, které mají nárok na poskytování příplatku (oprávněné osoby)

Na příplatek k důchodu mají nárok:

 • političtí vězni;

jimi se pro účely posouzení nároku rozumí osoby, které současně splňují tyto podmínky:

1. ke dni podání žádosti jsou občany České republiky

2. v době mezi 25. únorem 1948 a 31. prosincem 1989

 • 2.a. byly odsouzeny a vykonaly trest odnětí svobody, jeho část nebo vazbu pro trestný čin
  • za který byly rehabilitovány podle zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, nebo zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, nebo zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, nebo
  • uvedený v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., jestliže odsuzující rozsudek byl zrušen cestou obnovy řízení nebo stížnosti pro porušení zákona
 • 2.b. byly nezákonně zbaveny osobní svobody a později rehabilitovány podle § 33 odst. 2 zák. č. 119/1990 Sb.

3. pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z českého důchodového pojištění.

 • osoby pobírající vdovský nebo vdovecký důchod po politických vězních;
  jimi se pro účely posouzení nároku rozumí osoby, které
  1. jsou ke dni podání žádosti občany České republiky a pobírají vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového pojištění po politických vězních, nebo
  2. jsou ke dni podání žádosti občany České republiky a pobírají vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového pojištění po osobách, které v době od 25. února 1948 do 31. prosince 1989 zemřely při pokusu o opuštění Československa násilnou smrtí způsobenou státní mocí.
 • vdovy a vdovci po politických vězních;

jimi se pro účely posouzení nároku rozumí osoby, které současně splňují tyto podmínky:

  1. jsou ke dni podání žádosti občany České republiky,
  2. na jejich manželovi byl vykonán trest smrti uložený za trestný čin později rehabilitovaný
  3. pobírají důchod z českého důchodového pojištění,

pokud jim nárok na příplatek nevznikl jako osobám pobírajícím vdovský nebo vdovecký důchod po politických vězních.

 • sirotci;

jimi se pro účely posouzení nároku rozumí osoby, které současně splňují tyto podmínky:

 • 1. ke dni podání žádosti jsou občany České republiky
 • 2. jejich rodič zemřel
  • 2.a.      při věznění jako politický vězeň , nebo
  • 2.b.      při pokusu o opuštění Československa v době od 25. února 1948 do 31.12.1989
 • 3.  ke dni úmrtí rodiče  (politického vězně nebo zemřelého při pokusu o opuštění Československa) nedosáhly věku 18 let
 • 4. pobírají důchod z českého důchodového pojištění.

Příplatek k důchodu náleží i osobám, kterým český nositel pojištění vyplácí důchod mimo území České republiky.

Příplatek nenáleží za dobu věznění, pokud nedošlo k rehabilitaci, a nenáleží ani za dobu, v níž byl občan omezen na osobní svobodě z rozhodnutí jiného orgánu než soudu; to však neplatí, pokud došlo k rehabilitaci podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb.

Příplatek tedy nenáleží např. za dobu

 • pobytu v táboře nucených prací (TNP),
 • výkonu vojenské služby ve vojenském táboře nucených prací (např. PTP),
 • umístění kněží a řeholníků do centralizačních klášterů
 • vazby, pokud trestní stíhání neskončilo odsuzujícím rozsudkem, ledaže by došlo k rehabilitaci podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb.
 • výkonu trestu odnětí svobody, jestliže odsuzující rozsudek nebyl zrušen
 • trestu, k jehož výkonu nedošlo (z důvodu podmíněného odložení, amnestie atd.).

Příplatek nenáleží také osobě, které byla náhradou za tento příplatek vyplacena jednorázová peněžní částka podle zákona č. 108/2009 Sb.

Výše příplatku, jeho výplata a valorizace, souběh nároků

Příplatek k důchodu činí :

 1. u politického vězně 50 Kč
 2. u vdovy či vdovce po politickém vězni 25 Kč
 3. u sirotka po politickém vězni 20 Kč

za každý započatý měsíc věznění; měsícem se přitom rozumí 30 dnů.

Vězněním se rozumí doba výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody, a to v rozsahu, v jakém došlo k rehabilitaci.

Celková doba věznění se sčítá. Při částečné změně odsuzujícího rozsudku se za věznění považuje jen rozdíl mezi tresty vykonanými na podkladě původního rozsudku a stanovenými přiměřenými tresty nebo tresty nově uloženými.

Jestliže na manželu oprávněné osoby byl vykonán trest smrti uložený za trestný čin později rehabilitovaný anebo jestliže manžel oprávněné osoby zemřel v době výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby pro trestný později rehabilitovaný, příplatek k vdovskému nebo vdoveckému důchodu se zvyšuje o 3 000 Kč.

Sirotkovi po politickém vězni, který byl popraven nebo zemřel při věznění později rehabilitovaném, se příplatek k důchodu zvyšuje o 2 400 Kč.

Osobě pobírající vdovský nebo vdovecký důchod po osobě, která zemřela při pokusu o opuštění Československa násilnou smrtí způsobenou státní mocí, náleží příplatek k důchodu ve výši 3 000 Kč.

Vdově nebo vdovci po osobě, na níž byl vykonán trest smrti pro trestný čin později rehabilitovaný, náleží příplatek k důchodu ve výši 3 000 Kč. Tento příplatek však nenáleží, pokud žadateli náleží příplatek jako osobě pobírající vdovský nebo vdovecký důchod po politickém vězni.

Sirotkovi po osobě, která zemřela při pokusu o opuštění Československa násilnou smrtí způsobenou státní mocí, náleží příplatek k důchodu ve výši 2 400 Kč.

Příplatek se vyplácí měsíčně spolu s důchodem stejným způsobem a ve stejných termínech jako důchod, není však jeho součástí.

Příplatek se zvyšuje (valorizuje) ve stejných termínech jako důchody podle zvláštního právního předpisu.

Vznikl-li nárok na výplatu důchodu před 1. lednem 2005, náleží příplatek od splátky důchodu splatné v lednu 2005.

Vznikne-li nárok na výplatu důchodu po 31. prosinci 2004, náleží příplatek ode dne přiznání důchodu, a to včetně zvýšení (valorizace), k němuž do té doby došlo; přitom se vychází z toho, jako by byl příplatek přiznán již v roce 2005.

Nárok na poskytnutí příplatku podle nařízení vlády č. 405/2005 Sb. sirotkům vzniká nejdříve od splátky důchodu splatné v listopadu 2005. Nároky osob rehabilitovaných podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb. vznikají nejdříve od splátky důchodu splatné v lednu 2005.

Nárok na poskytnutí příplatku (popř. nárok na úpravu dosud vypláceného příplatku) podle nařízení vlády č. 369/2007 Sb. vzniká oprávněným osobám nejdříve od splátky důchodu splatné v lednu 2008.

Příplatek za období od měsíce, kdy nárok na jeho výplatu vznikl, do měsíce předcházejícího měsíci, od něhož bude po vydání rozhodnutí o jeho přiznání vyplácen pravidelně spolu s důchodem, bude oprávněné osobě doplacen, nejvýše však za 5 roků zpětně od podání žádosti.

Při souběhu nároků, tj. v případě, že žadatel splňuje podmínky nároku na dva nebo více příplatků k důchodu, se vyplácí pouze jeden příplatek, a to ten, který je vyšší.

Příslušnost k rozhodování a výplatě příplatku

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) je orgánem příslušným k rozhodnutí o přiznání příplatku k důchodu a jeho výplatě v případech, kdy žadateli vyplácí  důchod z českého důchodového pojištění. Vyplácí-li takový důchod jiný orgán (tj. orgán sociálního zabezpečení ministerstev vnitra, obrany či spravedlnosti), je k rozhodnutí o přiznání a výplatě příplatku příslušný tento orgán.

Uplatňování nároku na příplatek a prokazování rozhodných skutečností

Nárok na příplatek (zvýšení příplatku podle nař. vlády č. 369/2007 Sb.) uplatňuje oprávněná osoba uvedená v části I. této informace písemnou žádostí u orgánu, který jí vyplácí důchod z českého důchodového pojištění.

V případech, kdy je k rozhodování příslušná ČSSZ, lze nárok uplatnit

 • prostřednictvím okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení (OSSZ, PSSZ), nebo
 • podáním zaslaným poštou na adresu ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Nařízení vlády žadateli neukládá povinnost předkládat spolu s žádostí doklady prokazující vznik nároku na příplatek. Jejich ověřené fotokopie proto žadatel předloží pouze bude-li k tomu orgánem příslušným k rozhodnutí o příplatku vyzván. Těmito doklady jsou zejména:

 • rozhodnutí soudu o zrušení odsuzujícího rozsudku, popřípadě rozhodnutí soudu o rehabilitaci podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb.
 • potvrzení o době věznění
 • u vdov či vdovců též oddací a úmrtní list druhého manžela.

Ze spisové dokumentace nelze zjistit, zda žadatel splňuje podmínku českého státního občanství ke dni podání žádosti. V případě, že žádost o příplatek bude uplatňována osobně prostřednictvím OSSZ (PSSZ), provede ověření státního občanství pracovník příslušné správy na základě platného občanského průkazu žadatele, popřípadě jeho cestovního pasu. V případě zaslání žádosti poštou je nutné k ní připojit ověřenou fotokopii osvědčení, případně potvrzení o státním občanství České republiky.

V případě sirotků po politických vězních však je nezbytné, aby při uplatňování nároku prokázali nejen splnění podmínky českého státního občanství, ale aby předložili veškeré doklady prokazující splnění podmínek nároku na poskytnutí příplatku, protože v těchto případech tyto doklady v evidenci ČSSZ založeny nejsou. K žádosti je tedy nutné připojit též

 • vlastní rodný list
 • úmrtní list rodiče
 • rozhodnutí soudu o zrušení odsuzujícího rozsudku, popřípadě rozhodnutí soudu o rehabilitaci podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb.
 • potvrzení o době věznění.

Žádost o poskytnutí příplatku k důchodu by měla obsahovat minimálně tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení žadatele
 • rodné číslo žadatele
 • bydliště žadatele; pokud se v něm žadatel trvale nezdržuje, pak i tzv. kontaktní adresu
 • předmět žádosti (tj. přiznání příplatku k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb.)
 • typ nároku (např. sirotek po politickém vězni)
 • úředně ověřený údaj o žadatelově státním občanství ČR ke dni uplatnění nároku
 • vymezení doby věznění, za něž je příplatek požadován, a odkaz na rehabilitační soudní rozhodnutí
 • pokud je nárok na příplatek uplatněn z důvodu násilné smrti způsobené státní mocí při pokusu o opuštění Československa, je nutno tuto skutečnost v žádosti uvést a případně též doložit.

Pro účely uplatňování nároku na příplatek k důchodu, resp. jeho zvýšení, jsou na adrese http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/odskodneni.htm k dispozici příslušné tiskopisy.

Rozhodování o příplatku

O žádosti o poskytnutí příplatku rozhoduje orgán příslušný k rozhodnutí (část IV. této informace) samostatným písemným rozhodnutím. Rozhodnutí se doručí k vlastním rukám žadatele. Má-li žadatel zástupce (opatrovníka, zmocněnce), doručí se rozhodnutí tomuto zástupci.   

Proti rozhodnutí ČSSZ o žádosti o poskytnutí příplatku k důchodu lze jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení.

Námitky musí obsahovat stejné náležitosti jako odvolání podané podle § 82 správního řádu, tj. především z nich má být patrno, kdo je činí, které věci se týkají a co se navrhuje; musí tedy obsahovat označení účastníka a správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby, která je činí. Dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v námitkách uvedeno, v jakém rozsahu účastník rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Podání námitek nemá odkladný účinek. Námitky lze uplatnit u ČSSZ nebo u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ/ PSSZ/ MSSZ). Podání námitek je řádným opravným prostředkem ve správním řízení a absolvování námitkového řízení je proto nezbytným předpokladem k případnému podání správní žaloby.

Zánik nároku na příplatek

Zanikne-li nárok na výplatu důchodu, od kterého je nárok na příplatek odvozen, zaniká i nárok na výplatu příplatku.

Zemřel-li politický vězeň, jemuž byl vyplácen příplatek, zaniká nárok na příplatek dnem jeho úmrtí. Poživatelům vdovského (vdoveckého) důchodu po politickém vězni vzniká nárok na příplatek nejdříve ode dne, od něhož jim náleží výplata vdovského (vdoveckého) důchodu po politickém vězni, splňují-li i další podmínky nároku (státní občanství). O přiznání příplatku musí tyto osoby písemně požádat orgán příslušný k rozhodnutí o příplatku.

Zemřela-li jiná osoba, jíž byl vyplácen příplatek (poživatel vdovského nebo vdoveckého důchodu, vdova nebo vdovec anebo sirotek), zaniká nárok na příplatek dnem jejího úmrtí.

Přechod nároku na výplatu splatných částek

Pokud oprávněná osoba písemně požádala o přiznání nebo zvýšení příplatku, avšak zemřela dříve, než jí byl příplatek přiznán, zvýšen či vyplacen, vyplatí se příplatek, popř. doplatek příplatku za období ode dne vzniku nároku do úmrtí oprávněné osoby její vdově nebo vdovci.