ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Příplatek k důchodu k ocenění účastníků odboje za I. a II. světové války


Zákon č. 357/2005 Sb. (dále též „zákon“) v části první, hlavě první stanoví podmínky, za nichž vzniká nárok na příplatek k důchodu osobám, které se účastnily odboje v období I. a II. světové války, a stanovenému okruhu jejich pozůstalých.

Zákonem č. 108/2009 Sb., který nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2009, se zavádí zvýšení příplatku náležejícího pozůstalým po účastnících odboje, kteří zemřeli při odbojové činnosti, o pevnou částku. Nárok na zvýšení příplatku o pevnou částku vzniká oprávněným osobám nejdříve od splátky důchodu splatné v červenci 2009.

Zákon č. 108/2009 Sb. dále zakládá nárok na jednorázovou peněžní částku nahrazující příplatek k důchodu osobám, kterým nárok na příplatek k důchodu nevznikl jen proto, že nepobírají důchod (stanovený druh důchodu) z českého důchodového pojištění. Bližší podrobnosti o nároku na tuto dávku a o způsobu jeho uplatnění jsou uvedeny v informaci Nároky založené zákonem č. 108/2009 Sb., o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů.

Osoby, které mají nárok na poskytování příplatku

Na příplatek k důchodu mají nárok

1. účastníci odboje z období I. světové války;

jimi se pro účely posouzení nároku rozumí osoby, které současně splňují tyto podmínky:

 • 1.1. jsou držiteli potvrzení příslušného vojenského orgánu o tom, že splňují podmínky zákona č. 462/1919 Sb., v platném znění,
 • 1.2. ke dni podání žádosti jsou občany České republiky
 • 1.3. pobírají starobní důchod nebo  invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z českého důchodového pojištění.  .
 • Pozn: žádný z účastníků odboje z období I. světové války již nežije. Podmínky stanovené v písm. a) jsou však rozhodující pro nároky uplatňované osobami uvedenými v bodě 3).

2. účastníci odboje z období II. světové války;

jimi se pro účely posouzení nároku rozumí osoby, které současně splňují tyto podmínky:

 • 2.1. jsou držiteli osvědčení podle § 8 zákona č. 255/1946 Sb. o tom, že splňují podmínky uvedené v § 1 odst. 1 nebo 2 uvedeného zákona
 • 2.2. ke dni podání žádosti jsou občany České republiky
 • 2.3. pobírají starobní důchod nebo  invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z českého důchodového pojištění.  

3. poživatelé vdovských a vdoveckých důchodů po účastnících odboje z období I. a II. světové války;

jimi se pro účely posouzení nároku rozumí osoby, které současně splňují tyto podmínky:

 • 3.1. ke dni podání žádosti jsou občany České republiky
 • 3.2. pobírají vdovský nebo vdovecký důchod po osobách uvedených v bodě 1.1. nebo v bodě 2.1.

(dále jen „vdovy a vdovci“)

4. sirotci po účastnících odboje z období II. světové války;

jimi se pro účely posouzení nároku rozumí osoby, které současně splňují tyto podmínky:

 • 4.1. bylo vydáno osvědčení podle § 8 zákona č. 255/1946 Sb. o tom, že jejich rodič splňoval podmínky uvedené v § 1 odst. 1 nebo 2 uvedeného zákona
 • 4.2. jejich rodič uvedený pod bodem 4.1. padl, byl popraven nebo zemřel ve vyšetřovací vazbě, vězení, koncentračním nebo internačním táboře anebo byl násilně usmrcen v souvislosti se zatýkáním
 • 4.3. ke dni úmrtí rodiče uvedeného pod bodem 4.2. nedosáhly věku 18 let
 • 4.4. ke dni podání žádosti jsou občany České republiky
 • 4.5. pobírají (jakýkoli) důchod z českého důchodového pojištění.

Při úmrtí obou rodičů za výše uvedených podmínek se nárok na příplatek po každém rodiči posuzuje zvlášť.

Příplatek k důchodu náleží i osobám, kterým český nositel pojištění vyplácí důchod mimo území České republiky.

Oprávněnými osobami nejsou např.:

 • osoby, resp. pozůstalí po osobách, o jejichž účasti v odboji za II. světové války nebylo vydáno osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb.
 • osoby, resp. pozůstalí po osobách, o jejichž účasti v odboji za I. světové války nebylo vydáno potvrzení podle zákona č. 462/1919 Sb.
 • osoby, resp. pozůstalí po osobách, o jejichž účasti v květnovém povstání bylo vydáno pouze potvrzení pro účely poskytnutí zvláštního příspěvku k důchodu podle § 7 zákona č. 357/2005 Sb. (podrobnosti jsou uvedeny v „Informaci“ určené pro žadatele o tento zvláštní příspěvek)  
 • účastníci odboje pobírající  invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně
 • bývalí manželé účastníků odboje, nesplňující podmínky nároku na vdovský (vdovecký) důchod
 • sirotci po účastnících odboje za I. světové války
 • sirotci po účastnících odboje za II. světové války, kteří nezemřeli při odbojové činnosti
 • sirotci po účastnících odboje za II. světové války, kteří sice zemřeli při odbojové činnosti, avšak v době jejich úmrtí již dosáhli věku 18 let
 • další pozůstalí po účastnících odboje (např. jejich sourozenci, vnuci atd.)

Příplatek nenáleží také osobě, které byla náhradou za tento příplatek vyplacena jednorázová peněžní částka podle zákona č. 108/2009 Sb.

Výše příplatku, jeho výplata a valorizace, souběh nároků

Příplatek k důchodu činí

 1. u účastníka odboje 50 Kč
 2. u vdovy či vdovce 25 Kč
 3. u sirotka 20 Kč

za každý započatý měsíc odbojové činnosti uvedené na potvrzení podle zákona č. 462/1919 Sb. nebo na osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., vždy však nejméně 200 Kč.

Celková doba odbojové činnosti se sčítá. Měsícem se rozumí 30 kalendářních dnů.

Jestliže účastník odboje při odbojové činnosti zemřel, příplatek k vdovskému nebo vdoveckému důchodu se zvyšuje o 3 000 Kč.

Sirotkovi po účastníku odboje se příplatek k důchodu zvyšuje o 2 400 Kč.

Příplatek se vyplácí měsíčně spolu s důchodem stejným způsobem a ve stejných termínech jako důchod, není však jeho součástí. V období, v němž nenáleží výplata důchodu, nenáleží ani výplata příplatku.

Příplatek se zvyšuje (valorizuje) ve stejných termínech jako důchody podle zvláštního právního předpisu.

Vznikl-li nárok na výplatu důchodu před 19.9.2005, náleží příplatek od splátky důchodu splatné v říjnu 2005. Vznikne-li nárok na výplatu důchodu po 19.9.2005, náleží příplatek ode dne přiznání důchodu.

Nárok na zvýšení příplatku o pevnou částku 3 000 Kč, resp. 2 400 Kč, vzniká oprávněným osobám nejdříve od splátky důchodu splatné v červenci 2009.

Příplatek za období od měsíce, kdy nárok na jeho výplatu vznikl, do měsíce předcházejícího měsíci, od něhož bude vyplácen pravidelně spolu s důchodem, bude oprávněné osobě doplacen,  nejvýše však za 5 roků zpětně od podání žádosti.

Při souběhu nároků (tj. v případě, že žadatel by měl nárok na příplatek k důchodu jednak jako účastník odboje, jednak jako vdova či vdovec, popřípadě jako sirotek) se vyplácí pouze jeden příplatek, a to ten, který je vyšší, popřípadě nejvyšší; to platí i v případě souběhu dvou nároků sirotka.

Příslušnost k rozhodování a výplatě příplatku k důchodu

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) je orgánem příslušným k rozhodnutí o přiznání příplatku k důchodu a jeho výplatě v případech, kdy žadateli vyplácí důchod z českého důchodového pojištění. Vyplácí-li důchod z českého důchodového pojištění jiný orgán (tj. orgán sociálního zabezpečení ministerstev vnitra, obrany či spravedlnosti), je k rozhodnutí o přiznání a výplatě příplatku příslušný tento orgán.

Uplatňování nároku na příplatek a prokazování rozhodných skutečností

Nárok na příplatek uplatňuje oprávněná osoba uvedená v části I. této informace písemnou žádostí u orgánu, který jí vyplácí důchod z českého důchodového pojištění.

V případech, kdy je k rozhodování příslušná ČSSZ, lze nárok uplatnit prostřednictvím okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení (OSSZ, PSSZ), popřípadě podáním zaslaným poštou na adresu ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Zákon žadateli neukládá povinnost předkládat spolu s žádostí doklady prokazující vznik nároku na příplatek, protože se předpokládá, že již jsou součástí jeho spisové dokumentace vedené orgánem příslušným k rozhodnutí o příplatku. Jejich ověřené fotokopie proto žadatel předloží pouze bude-li k tomu orgánem příslušným k rozhodnutí o příplatku vyzván.

Výzva se může týkat předložení zejména těchto dokladů:

 • osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb.
 • potvrzení podle zákona č. 462/1919 Sb.
 • u vdov či vdovců též oddací a úmrtní list druhého manžela
 • u sirotků též jejich rodný list a úmrtní list (prohlášení za mrtvého) rodiče.

Výjimku z povinnosti předkládat doklady jen tehdy, je-li k tomu žadatel vyzván orgánem příslušným k rozhodnutí, tvoří doklady prokazující splnění podmínky českého státního občanství žadatele ke dni podání žádosti; splnění této podmínky by mělo být prokázáno již při podávání žádosti. V případě, že žádost o příplatek bude uplatňována osobně prostřednictvím OSSZ (PSSZ), provede ověření státního občanství pracovník příslušné správy na základě platného občanského průkazu žadatele, popřípadě jeho cestovního pasu. V případě zaslání žádosti poštou je nutné k ní připojit ověřenou fotokopii osvědčení, případně potvrzení o státním občanství České republiky.

V žádosti je nutno přesně uvést dobu odbojové činnosti, za niž je příplatek požadován, případně označení (název a číslo) dokladu (tj. osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. nebo potvrzení podle zákona č. 462/1919 Sb.) tuto dobu prokazující.

Žádost by měla obsahovat minimálně tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení žadatele
 • rodné číslo žadatele
 • bydliště žadatele; pokud se v něm žadatel trvale nezdržuje, pak i tzv. kontaktní adresu
 • předmět žádosti (tj. přiznání příplatku k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb.)
 • typ nároku (účastník odboje, vdova/vdovec po účastníku odboje, sirotek po účastníku odboje)
 • vymezení doby odbojové činnosti, za níž je příplatek požadován, případně označení (název a číslo) dokladu (tj. osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. nebo potvrzení podle zákona č. 462/1919 Sb.) tuto dobu prokazující.
 • jde-li o žádost podanou vdovou či vdovcem, údaje o zemřelém účastníkovi odboje (jméno, příjmení, datum a místo narození, datum a místo úmrtí) též čestné prohlášení o tom, že od úmrtí účastníka odboje nebylo uzavřeno (nové) manželství
 • jde-li o žádost podanou sirotkem po účastníkovi II. odboje, údaje o obou rodičích (jméno, příjmení, datum a místo narození, datum a místo úmrtí)
 • úředně ověřený údaj o žadatelově státním občanství ČR ke dni uplatnění nároku

Pro účely uplatňování nároku na příplatek k důchodu ČSSZ připravila tiskopis, který je k dispozici na adrese http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/odskodneni.htm. ČSSZ však žadatelům doporučuje, aby při uplatňování nároku využili odborné pomoci pracovníků příslušných správ sociálního zabezpečení. Tato pracoviště nejenže mají k dispozici příslušný tiskopis žádosti, ale při jejím sepisování současně ověří i státní občanství žadatele.

Rozhodování o příplatku

O žádosti o poskytnutí příplatku rozhoduje orgán příslušný k rozhodnutí (bod III. této informace) samostatným písemným rozhodnutím. Rozhodnutí se doručí do vlastních rukou žadatele. Má-li žadatel zástupce (opatrovníka,  zmocněnce), doručí se rozhodnutí tomuto zástupci.    

Proti rozhodnutí ČSSZ o žádosti o poskytnutí příplatku k důchodu lze jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení.

Námitky musí obsahovat stejné náležitosti jako odvolání podané podle § 82 správního řádu, tj. především z nich má být patrno, kdo je činí, které věci se týkají a co se navrhuje; musí tedy obsahovat označení účastníka a správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby, která je činí. Dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v námitkách uvedeno, v jakém rozsahu účastník rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Podání námitek nemá odkladný účinek. Námitky lze uplatnit u ČSSZ nebo u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ/ PSSZ/ MSSZ). Podání námitek je řádným opravným prostředkem ve správním řízení a absolvování námitkového řízení je proto nezbytným předpokladem k případnému podání správní žaloby.

Zánik nároku na příplatek

Zanikne-li nárok na výplatu důchodu, od kterého je nárok na příplatek odvozen, zaniká i nárok na výplatu příplatku.

Zemřel-li účastník odboje, jemuž byl vyplácen příplatek, zaniká nárok na příplatek dnem jeho úmrtí. Vdově (vdovci) vzniká nárok na příplatek nejdříve ode dne, od něhož jí náleží výplata vdovského (vdoveckého) důchodu, splňuje-li i další podmínky nároku (státní občanství). O přiznání příplatku musí vdova (vdovec) písemně požádat orgán příslušný k rozhodnutí o příplatku.

Zemřela-li vdova (vdovec), které byl příplatek vyplácen k vdovskému (vdoveckému) důchodu po účastníku odboje, zaniká nárok na příplatek dnem jejího úmrtí.

Zemřel-li sirotek po účastníku odboje, kterému byl vyplácen příplatek k důchodu, zaniká nárok na příplatek dnem jeho úmrtí.

Přechod nároku na výplatu splatných částek

Pokud oprávněná osoba písemně požádala o přiznání příplatku, avšak zemřela dříve, než jí byl příplatek přiznán či vyplacen, vyplatí se příplatek za období ode dne vzniku nároku do úmrtí oprávněné osoby její vdově nebo vdovci.