ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Přehled povinností zahraničního zaměstnance


Podáním přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění vzniká zahraničnímu zaměstnanci povinnost platit měsíčně pojistné na důchodové pojištění.

Pro účely zákona o nemocenském pojištění se zahraniční zaměstnanec považuje za dobrovolně účastného důchodového pojištění v kalendářním měsíci, jestliže pojistné na důchodové pojištění za tento měsíc zaplatil nejpozději do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, za který se toto pojistné platí (§ 167d zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů).

Zahraniční zaměstnanec, který se přihlásil k nemocenskému pojištění (NP), je povinen platit pojistné i na nemocenské pojištění. Vyměřovacím základem pro pojistné na NP je částka, kterou si zahraniční zaměstnanec určí svou platbou, a to buď v minimální výši, nebo ve výši odpovídající vyměřovacímu základu, který si určil svou platbou na dobrovolné důchodové pojištění v daném měsíci. V jiné výši si zahraniční zaměstnanec určit vyměřovací základ pro nemocenské pojištění nemůže.

Minimální vyměřovací základ pro pojistné na NP odpovídá dvojnásobku částky rozhodné podle zákona o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, tj. v roce 2021 částka 7 000 Kč. Minimální vyměřovací základ pro dobrovolné důchodové pojištění v roce 2021 je stanoven ve výši 8 861 Kč, maximální limit stanoven není. Vyměřovací základ však nemůže být v kalendářním měsíci, v němž vznikla účast na nemocenském pojištění a v následujících 3 měsících, vyšší než polovina průměrné mzdy platné v těchto kalendářních měsících.

Pojistné na nemocenské pojištění činí 2,1 % z vyměřovacího základu. Minimálnímu vyměřovacímu základu v roce 2021 odpovídá platba 147 Kč, minimálnímu vyměřovacímu základu pro pojistné na důchodové pojištění v roce 2020 odpovídá platba pojistného na NP ve výši 187 Kč. Z uvedeného vyplývá, že zahraniční zaměstnanec si může zvýšit vyměřovací základ na nemocenské pojištění prostřednictvím navýšení plateb jak na důchodové pojištění, tak na NP v daném kalendářním měsíci.

Pojistné na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc je splatné od 1. do posledního dne kalendářní měsíce, na který se platí. Pojistné na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc, v němž se zahraniční zaměstnanec přihlásil k účasti na pojištění, je splatné ode dne, v němž se přihlásil, do konce následujícího kalendářního měsíce. Za den platby se považuje den, ve kterém byla platba připsána na účet příslušné správy sociálního zabezpečení. Měsíční základ, který si zahraniční zaměstnanec stanovil svou platbou, nelze dodatečně měnit.

Zahraniční zaměstnanec může po projednání s příslušnou OSSZ platit pojistné na delší než měsíční období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku.

Zahraničnímu zaměstnanci zaniká, dle ustanovení § 10 odst. 8 zákona o nemocenském pojištění:

  1. dnem uvedeným v odhlášce z pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém byla tato odhláška podána,
  2. dnem skončení zaměstnání na území ČR,
  3. prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo ve stanovené lhůtě nebo výši zaplaceno pojistné na nemocenské pojištění,
  4. ve smyslu ustanovení § 10 odst. 9 zák. č. 187/2006 Sb., v platném znění, rovněž dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody,
  5. dnem skončení dobrovolné účasti na důchodovém pojištění (pro účely nemocenského pojištění se zahraniční zaměstnanec považuje za dobrovolně účastného DP v kalendářním měsíci, jestliže pojistné za tento měsíc zaplatil nejpozději do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, za který se toto pojistné platí).

Pojistné na NP se neplatí za kalendářní měsíc, v němž po celý kalendářní měsíc měl zahraniční zaměstnanec nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství a dlouhodobého ošetřovného z NP zahraničního zaměstnance. Za období nároku na výplatu nemocenského se přitom též považuje období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), za které nemocenské nenáleží.

Zahraniční zaměstnanec, který je v ČR účasten NP, je v souladu s § 104 odst. 2 zák. č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů, povinen oznámit příslušné OSSZ skončení zaměstnání na území ČR.