ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Povinnosti


Poplatníky pojistného jsou:

 • zaměstnavatelé, jimiž se rozumějí právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance,
 • zaměstnanci, pokud jsou účastni nemocenského pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (viz část Účast na nemocenském pojištění),
 • osoby samostatně výdělečně činné, které jsou povinny platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pokud jsou účastné důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (viz část Nemocenské pojištění OSVČ), pojistné na nemocenské pojištění jsou osoby samostatně výdělečně činné povinny platit, pokud se dobrovolně k tomuto pojištění přihlásí),
 • osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění, které jsou za dobu dobrovolné účasti na důchodovém pojištění povinny platit pojistné na důchodové pojištění (§ 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů),
 • zahraniční zaměstnanci, kteří jsou po dobu dobrovolné účasti na nemocenském pojištění povinni platit pojistné na nemocenské pojištění. Jedná se o zaměstnance zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, je-li činný v České republice ve prospěch tohoto zaměstnavatele.

Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění

platí pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé celé kalendářní měsíce a odvádí je na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení podle místa trvalého pobytu těchto osob.

Povinnosti zaměstnavatelů

 • jsou povinni odvádět i pojistné, které je povinen platit zaměstnanec,
 • jsou povinni sami vypočítat pojistné, které jsou povinni odvádět,
 • je-li zaměstnanci vyplácen příjem v cizí měně, přepočte se na českou měnu kurzem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou, který platí k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se pojistné odvádí,
 • částky pojistného platí za jednotlivé kalendářní měsíce a jsou splatné od prvního do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce, ve stejné lhůtě jsou povinni zaslat i „Přehled o výši pojistného“ s požadovanými údaji,
 • místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se v těchto případech řídí
  • sídlem zaměstnavatele, je-li právnickou osobou,
  • místem útvaru zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd,
  • trvalým bydlištěm fyzické osoby, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,
  • rozhodnutím ČSSZ. 

Osoby samostatně výdělečně činné

 • jsou povinny odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení - místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se řídí místem trvalého pobytu osoby samostatně výdělečně činné, případně místem povoleného pobytu, jde-li o cizince 
 • jsou povinny platit,
  • buď pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (za rok, ve kterém neměly povinnost platit zálohy na pojistné),
  • nebo zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které se vždy za kalendářní rok vyúčtují a je-li úhrn záloh
    • vyšší než pojistné, jedná se o přeplatek na pojistném
    • nižší než pojistné, jedná se o doplatek pojistného
 • zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se platí jednotlivě za kalendářní měsíce na účet důchodového pojištění OSVČ. Splatné jsou od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha na pojistné platí
 • doplatek pojistného je splatný do 8 dnů ode dne, ve kterém byl nebo měl být podán předepsaný tiskopis „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za daný kalendářní rok“
 • pojistné na nemocenské pojištění, pokud jsou OSVČ dobrovolně k tomuto pojištění přihlášeny, se platí za jednotlivé kalendářní měsíce na účet nemocenského pojištění OSVČ a je splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí.