ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Podání žádosti o důchod


Sepisování žádosti o důchod

Od 1. ledna 2007 všechny žádosti o důchod sepisují okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). Do 31. prosince 2006 je přitom u zaměstnanců zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci sepisovali sami zaměstnavatelé. Nyní se budoucí důchodce musí vždy obrátit na OSSZ/PSSZ/MSSZ příslušnou podle místa trvalého pobytu, v Praze na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ. Žádost o důchod je možno sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání.

Žádost o důchod může kromě oprávněného občana podat i jeho zmocněnec, a to na základě plné moci. Z jejího textu musí být zřejmé, zda byla udělena pouze k sepsání žádosti o důchod, nebo zda bude žadatel zastoupen pro celé řízení o přiznání důchodu. Protože zmocněnec musí za žadatele uvést a podepsat některá zásadní prohlášení a sdělení (například o výchově nezletilých dětí, o pobírání dávek nemocenského, o dobách odpracovaných od ukončení povinné školní docházky, o náhradních dobách pojištění), které nemusí detailně znát, je vhodné, aby se žadatelé o důchod nechali při sepisování žádosti zastupovat pouze výjimečně.

Pokud nemůže budoucí důchodce žádost podat sám z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, může ji za něj sepsat jeho rodinný příslušník. A to bez toho, aby byla předložena plná moc. Musí však předložit souhlas oprávněného s podáním žádosti o dávku a potvrzení lékaře, že mu zdravotní stav pro svou závažnost neumožňuje žádost o dávku sepsat.

 

Potřebné doklady

 

Při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod se předkládá:

 

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,

 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),

 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,

 • doklady prokazující výchovu dětí 

  • rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, popř. jiné doklady o prokazující vztah k dítěti (např. rozsudek soudu o osvojení nebo svěření dítěte do péče), pokud nelze uvedené ze strany OSSZ/PSSZ/MSSZ ověřit v agendovém systému evidence obyvatel

  • čestné prohlášení o výchově dítěte (dětí)

 • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),

 • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,

 • pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,

 • doklady prokazující zaměstnání v cizině,

 • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá jej zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ,

 • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost - potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.

 

Při podávání žádosti o pozůstalostní dávku (důchod vdovský, vdovecký a sirotčí), pokud již zemřelá osoba pobírala důchod, se předkládá:

 

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,

 • úmrtní list zesnulého,

 • oddací list - při žádosti o vdovský/vdovecký důchod,

 • při žádosti o sirotčí důchod nezaopatřeného dítěte jeho rodný list  nebo výpis z matriky narození, popř. jiný doklad prokazující vztah dítěte k zemřelé osobě (např. rozsudek soudu o osvojení nebo svěření dítěte do péče), pokud nelze uvedené ze strany OSSZ/PSSZ/MSSZ ověřit v agendovém systému evidence obyvatel

 • potvrzení o studiu (při žádosti o sirotčí důchod, pokud již dítě dokončilo povinnou školní docházku).

 • doklady prokazující nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku od úmrtí manžela/ky (např. rodné listy nezaopatřených dětí)

Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní, případně invalidní důchod.

Podrobnější informace ve věci dokladování žádostí o důchod lze získat na kterékoli OSSZ/MSSZ/PSSZ.

 

 

Rozhodování o důchodu

Všechny žádosti o důchod postupují OSSZ/PSSZ/MSSZ České správě sociálního zabezpečení, která o nich rozhoduje. Délka vyřízení žádosti závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady, či nikoliv. Může se stát, že chybí, například proto, že zaměstnavatelé dříve nesplnili svou zákonnou povinnost a neposlali potřebné dokumenty ČSSZ. V takovém případě se musí chybějící doby pojištění došetřit. ČSSZ může o důchodu rozhodnout teprve poté, co je evidence kompletní. V průměru se doba vyřízení žádosti o důchod při došetřování chybějících dob pojištění pohybuje kolem 3 měsíců. Ve výjimečných případech, kdy žádost nelze definitivně vyřídit z důvodu nezbytného šetření poskytuje ČSSZ žadateli před vydáním rozhodnutí o důchodu zálohu.

 

Výplata důchodu

 

Důchod se vyplácí přímo oprávněnému nebo jeho zákonnému zástupci, opatrovníkovi, zvláštnímu příjemci a s účinností od 1. 2. 2018 též zástupci dle § 49 a 50 občanského zákoníku. Výplata důchodu je prováděna v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence (od roku 2010 je tento způsob vyplácení důchodu zpoplatněn) nebo bankovním převodem na účet. Formu výplaty si při podání žádosti o důchod volí sám žadatel.

Povinnosti zaměstnavatelů v návaznosti na uplatnění žádosti o přiznání důchodu jejich zaměstnancem.