ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Nemocenské pojištění OSVČ – platby pojistného


Účast na nemocenském pojištění (dále jen „NP“) OSVČ je dobrovolná. Splatnost pojistného na NP je od prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí. V měsíci přihlášení se k NP je pojistné splatné až do konce následujícího kalendářního měsíce. Pojistné na NP si lze v době splatnosti navýšit a tím si v zákonem stanoveném rozpětí zvýšit vyměřovací základ pro výpočet případné nemocenské dávky.

Sazba pojistného na NP OSVČ od 1. 1. 2024 činí 2,7 %. Minimální měsíční základ pojistného činí 8 000 Kč a minimální platba je stanovena ve výši 216 Kč.

OSVČ, které jsou poplatníky v paušálním režimu, naleznou více informací zde

Měsíční základ na NP si OSVČ určuje svou platbou a maximální měsíční základ je určen ve výši částky rovnající se průměru, který z určeného (vypočteného) vyměřovacího základu na posledním přehledu o příjmech a výdajích, připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti, přičemž k přehledu staršímu tří let se nepřihlíží. Určeným vyměřovacím základem je celková částka, ze které bylo OSVČ za daný kalendářní rok stanoveno pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Nelze-li určit maximální měsíční základ z naposledy podaného přehledu o příjmech a výdajích (např. při zahájení samostatné výdělečné činnosti, kdy v posledních třech letech nebyla činnost vykonávána), rovná se tento polovině průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok. Polovina průměrné mzdy v roce 2024 činí 21 984 Kč, tzn. platbu pojistného ve výši 594 Kč měsíčně (2,7 % z 21 984 Kč).

Výši platby NP, průměru z určeného (ročního) vyměřovacího základu a měsíčního základu NP OSVČ je možné si spočítat na kalkulačce.

Za den platby se považuje den, kdy byla platba připsána na účet příslušné správy sociálního zabezpečení.

Účet pro platby pojistného na NP je odlišný od účtu pro platby na důchodové pojištění! Pojistné na NP, které nebylo uhrazeno ve splatnosti, lze doplatit. Pro úhradu takového pojistného (doplatku) lze použít dříve vzniklý přeplatek, není-li evidován přeplatek, lze použít další platbu pojistného, které bylo uhrazeno do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, na který pojistné nebylo zaplaceno ve splatnosti či v plné výši. Doplatit takové pojistné je však možné pouze do výše minimálního měsíčního vyměřovacího základu (tzn. 216 Kč v roce 2024).

OSVČ, která je účastna NP, je povinna platit pojistné na NP na účet příslušné OSSZ na jednotlivé celé kalendářní měsíce, s výjimkou těch kalendářních měsíců, ve kterých po celý měsíc měla nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství nebo dlouhodobého ošetřovného z NP jako OSVČ. Za období nároku na výplatu nemocenského se považuje rovněž doba prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti, za které se nemocenské nevyplácí. OSVČ může po projednání s OSSZ platit pojistné na delší než měsíční období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku.

Pojistné, které bylo po projednání s příslušnou OSSZ zaplaceno do budoucna, nelze dodatečně navýšit.

Zaplatí-li OSVČ za některý měsíc vyšší pojistné, než odpovídá jejímu maximálnímu měsíčnímu základu, případně zaplatí pojistné za kalendářní měsíc, ve kterém není povinna platit pojistné, vzniká přeplatek, který bude vyčíslen a vrácen po skončení kalendářního roku, ve kterém takový přeplatek vznikl nejpozději do konce února. Bude-li přeplatek vyšší, než dvě minimální platby pojistného (2 x 216 Kč), bude část přeplatku přesahující tuto částku o více jak 99 Kč vrácena OSVČ, pokud nemá vůči OSSZ/ČSSZ jiný splatný závazek. Přeplatek do výše 432 Kč bude ponechán na kontě NP OSVČ jako rezerva pro případ neuhrazení (zcela nebo v nedostatečné výši) pojistného v budoucnu.