ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Nemocenské pojištění OSVČ – platby pojistného


Účast na nemocenském pojištění (dále též „NP“) OSVČ je dobrovolná. Splatnost pojistného na NP je od prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí. V měsíci přihlášení se k NP je pojistné splatné až do konce následujícího kalendářního měsíce. Pojistné na NP si lze v době splatnosti navýšit a tím si v zákonem stanoveném rozpětí zvýšit vyměřovací základ pro výpočet případné nemocenské dávky.

Pojistné na NP OSVČ je stanoveno z měsíčního základu procentní sazbou. Sazba pojistného na NP činí 2,1 %. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

OSVČ si určuje měsíční základ NP svou platbou. Dle ustanovení § 5b odst. 3 zák. č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nemůže být měsíční základ NP nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o NP pro účast zaměstnanců na NP (7 000 Kč) a zároveň nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který z určeného (vypočteného) vyměřovacího základu na posledním přehledu o příjmech a výdajích, připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti, přičemž k přehledu staršímu tří let se nepřihlíží. Je-li vypočtený průměr nižší než minimální měsíční základ NP, je měsíční základ roven minimálnímu měsíčnímu základu. Byla-li v kalendářním roce, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, ve kterém se pojistné na NP platí, samostatná výdělečná činnost zahájena (znovuzahájena), lze určený (vypočtený) vyměřovací základ za takový kalendářní rok použít pouze v případě, že činnost byla vykonávána alespoň ve čtyřech kalendářních měsících. Nelze-li určit maximální měsíční základ NP z naposledy podaného přehledu o příjmech a výdajích, rovná se tento polovině průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok. Pokud však v předchozím roce měla OSVČ nárok na výplatu dávky z NP OSVČ po celou dobu výkonu činnosti, pro výpočet maximálního vyměřovacího základu se použije rok předcházející roku, ve kterém trval nárok na výplatu dávky.

Pokud OSVČ nezaplatila pojistné na NP ve lhůtě splatnosti, ale doplatí pojistné na NP do konce následujícího kalendářního měsíce, považuje se tento doplatek pojistného za pojistné na předchozí měsíc. Doplacení pojistného je však možné jen ve výši absolutního minima, tzn. 147 Kč v roce 2021. Na úhradu tohoto doplatku se použije přeplatek na pojistném na nemocenské pojištění a není-li tohoto přeplatku, platba pojistného na nemocenské pojištění, která byla zaplacena do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, na který nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené výši nebo ve lhůtě splatnosti.   

Jestliže OSVČ uhradí platbu na NP ve vyšší výši, než odpovídá měsíčnímu základu stanovenému dle předchozího odstavce, k částce přesahující stanovený maximální měsíční základ, se při výpočtu dávky NP (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, dlouhodobé ošetřovné) nepřihlíží. Část platby, která přesahuje maximální měsíční základ na NP, se stává přeplatkem. Jestliže pojistné na NP bylo zaplaceno po uplynutí lhůty stanovené pro splatnost pojistného, resp. po lhůtě, ve které může OSVČ pojistné doplatit, nebo bylo zaplaceno v nižší částce, než mělo být zaplaceno anebo bylo zaplaceno za kalendářní měsíc, za které se pojistné neplatí, je takto uhrazené pojistné rovněž přeplatkem.

Přeplatek bude OSVČ vrácen, pokud nejsou jiné splatné závazky vůči OSSZ nebo ČSSZ. V případě, že účast na NP OSVČ trvá, vrací příslušná OSSZ přeplatek, který po snížení o částku dvojnásobku pojistného na NP tj. 294 Kč (147x2), je vyšší než 99 Kč (§ 17 odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). V případě zániku účasti na NP OSVČ je příslušná OSSZ povinna písemně oznámit důvod zániku účasti na NP, a to do patnáctého dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž účast zanikla. Přeplatek na pojistném na nemocenské pojištění se vrací nejpozději do konce února kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém přeplatek vznikl. Přeplatek nižší než 100 Kč se vrací jen ve výjimečných případech tak, aby byla zajištěna zásada hospodárnosti.

OSVČ, která je dobrovolně účastna NP, je povinna platit pojistné na jednotlivé celé kalendářní měsíce, s výjimkou těch kalendářních měsíců, ve kterých měla po celý měsíc nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství nebo dlouhodobého ošetřovného jako OSVČ. Za období nároku na výplatu nemocenského se přitom považuje též období prvních 14 kalendářních dnů, za které se nemocenské OSVČ nevyplácí.

OSVČ může po projednání s příslušnou OSSZ platit pojistné na delší než měsíční období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku.

Pojistné, které bylo po projednání s příslušnou OSSZ zaplaceno do budoucna, nelze dodatečně navýšit.

Výši platby NP je možné spočítat na kalkulačce.

Jestliže pojistné na NP bylo zaplaceno po uplynutí lhůty stanovené  pro splatnost pojistného, resp. po lhůtě, ve které může OSVČ pojistné doplatit, nebo bylo zaplaceno v nižší částce, než mělo být zaplaceno anebo bylo zaplaceno za kalendářní měsíc, za které se pojistné neplatí, je takto uhrazené pojistné přeplatkem. Přeplatek bude OSVČ vrácen, pokud nejsou jiné splatné závazky vůči OSSZ nebo ČSSZ. V případě, že účast na NP OSVČ trvá, vrací příslušná OSSZ přeplatek, který po snížení o částku dvojnásobku pojistného na NP tj. 294 Kč (147x2), je vyšší než 99 Kč. V případě zániku účasti na NP OSVČ je příslušná OSSZ povinna písemně oznámit důvod zániku účasti na NP, a to do patnáctého dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž účast zanikla. Přeplatek na pojistném na nemocenské pojištění se vrací nejpozději do konce února kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém přeplatek vznikl.