ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Platba pojistného


Placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

OSVČ platí:

  • pojistné na důchodové pojištění, nebo
  • zálohy na pojistné a doplatek tohoto pojistného,
  • pojistné na nemocenské pojištění, je-li dobrovolně účastna nemocenského pojištění.


OSVČ platí pojistné na účet příslušné správy sociálního zabezpečení. Informace o účtech jednotlivých OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno (dále jen OSSZ) jsou k dispozici na webu ČSSZ v kontaktech, které naleznete zde. Platbu pojistného je třeba označit i přiděleným variabilním symbolem. Číslo účtu (pro důchodové pojištění případně i pro nemocenské pojištění) a variabilní symbol obdrží OSVČ v informativním dopise od příslušné OSSZ na základě oznámení o zahájení SVČ, kterou OSVČ učinila na předepsaném tiskopise.

OSVČ, které jsou poplatníky v paušálním režimu, naleznou informace zde.


Pro platbu pojistného na důchodové pojištění OSVČ se uvádí 8místný variabilní symbol, který OSSZ přidělí OSVČ při prvním oznámení zahájení činnosti. Toto je jedinečný identifikátor OSVČ v evidenci příslušné OSSZ. Při převodu spisové dokumentace na jinou OSSZ, z důvodu změny místní příslušnosti, se variabilní symbol vždy mění. Jen s uvedením tohoto variabilního symbolu je možné platbu automatizovaně zaúčtovat na příslušné konto plátce pojistného (OSVČ). V opačném případě je ručně dohledávána osoba, ke které platba patří a není-li identifikována, OSSZ platbu vrací plátci. V některých případech může být ze strany OSSZ požadováno doplnění variabilního symbolu pro identifikaci platby o další dvojčíslí.

Variabilním symbolem pro platby pojistného na nemocenské pojištění OSVC je vždy rodné číslo.

Za den platby pojistného se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné OSSZ.

Příklad: příkaz k úhradě nebo poštovní poukázka je podána dne 30. 3. 2024 u poskytovatele platebních služeb (u banky či pošty). Poskytovatel platebních služeb připíše finanční částku na účet příslušné OSSZ dne 2. 4. 2024. Za den platby pojistného je považován v tomto případě až den 2. 4. 2024.

V této souvislosti je nutné včasné podání příkazu k úhradě nebo poštovní poukázky, aby nedošlo k pozdnímu připsání platby na účet příslušné OSSZ. Vzhledem k tomu, že splatnost zálohy na pojistné na důchodové pojištění i pojistného na nemocenské pojištění OSVČ za kalendářní měsíc je od 1. do posledního dne kalendářního měsíce, na který se pojistné platí, doporučujeme podat příkaz k úhradě nejpozději 26. den kalendářního měsíce. V případě, že 26. kalendářní den připadne na sobotu, neděli či státní svátek je nutné zadat příkaz k úhradě v dřívějším termínu.

V případě platby pojistného na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc platí, že pokud OSVČ neuhradí v řádném termínu splatnosti na účet OSSZ alespoň minimální pojistné, ale doplatí jej do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž mělo být řádně zaplaceno, účast na nemocenském pojištění nadále trvá a nebude ukončena. Je-li pojistné doplaceno až v následujícím měsíci, tedy po splatnosti, jedná se o doplatek pojistného, a takto zaplacené pojistné nemůže být vyšší, než v minimální výši 216 Kč. OSVČ si opožděnou úhradou sice nemůže určit vyšší měsíční základ, ale účast na nemocenském pojištění jí nezaniká.

Pokud by platba zálohy na pojistné na důchodové pojištění byla připsána na účet OSSZ po dni splatnosti, ale byla by doplacena do konce následujícího kalendářního měsíce, nebude z takto uhrazené zálohy počítáno penále. Pokud však záloha nebude zaplacena ani do konce následujícího kalendářního měsíce, nebo bude uhrazena v nižší než stanovené částce, bude počítáno penále. Výše penále se stanoví podle předpisů práva občanského o výši úroku z prodlení.

Pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, stejně jako doplatek tohoto pojistného za kalendářní rok, jsou splatné nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém byl, případně měl být podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Při nedodržení uvedené lhůty plyne za každý den prodlení penále, které se stanoví podle předpisů práva občanského o výši úroku z prodlení.