ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Nemocenské pojištění


Z nemocenského pojištění jsou poskytovány peněžité dávky, jejichž účelem je nahradit ušlý příjem v důsledku pracovní neschopnosti (nemoc nebo úraz) nebo mateřství na území obou smluvních států. Následující informace podává pouze základní přehled o peněžitých dávkách nemocenského pojištění v rámci platných bilaterálních smluv. V konkrétních případech je třeba vždy vycházet z příslušné mezinárodní smlouvy, protože tato problematika je upravena v jednotlivých bilaterálních smlouvách rozdílně, v některých smlouvách tato oblast není upravena vůbec (smlouva s Austrálií, Chile, Japonskem, Kanadou, Koreou, Quebekem a USA).

Smlouvy upravují poskytování a výplatu dávek a institut sčítání dob pojištění. Peněžité dávky v nemoci a mateřství poskytuje podle svých právních předpisů nositel pojištění státu, jehož právním předpisům osoba podléhá. Je-li poskytnutí dávky podmíněno trváním pojištění po určitou dobu, přihlédne se v případě potřeby i k době pojištění získané na území druhého smluvního státu. Ve většině případů smlouvy umožňují výplatu dávky na území druhého smluvního státu.

Přehled všech mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení, které ČR uzavřela, najdete zde.

S nemocenským pojištěním souvisí poskytování věcných dávek, což znamená poskytnutí lékařského a stomatologického ošetření včetně potřebné hospitalizace. Náklady na tyto věcné dávky jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, které v České republice není součástí nemocenského pojištění. K vyřizování těchto dávek jsou příslušné zdravotní pojišťovny a v mezistátním styku instituce zřízená Ministerstvem zdravotnictví - Kancelář ZP, náměstí W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, e-mail: info@kancelarzp.cz, telefon: (+420) 234 462 041, fax: (+420) 222 734 951, http://www.kancelarzp.cz/cs/.