ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Jak postupuje zaměstnavatel


Pokud firma zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, má v nemocenském pojištění jednak ohlašovací a oznamovací povinnost a také další povinnosti zaměstnavatele.

Od svých zaměstnanců přijímá žádosti o dávky a zasílá je příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, spolupracuje s orgány nemocenského pojištění a platí pojistné na sociální zabezpečení.

Každý zaměstnavatel, a to i v případě, že zaměstnává pouze zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu bez ohledu na vznik účasti na pojištění, se do 8 kalendářních dnů od nástupu prvního zaměstnance do zaměstnání musí na předepsaném tiskopise přihlásit u příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno do registru zaměstnavatelů. Stejně tak má povinnost do 8 kalendářních dnů hlásit jakoukoliv změnu a podat odhlášku z registru zaměstnavatelů do 8 kalendářních dnů od skončení zaměstnání posledního zaměstnance.

Zaměstnavatel je dále povinen oznámit na předepsaném tiskopise do 8 kalendářních dnů den nástupu zaměstnance do zaměstnání a den skončení zaměstnání. V případě zaměstnance s dočasnou ochranou není podstatné, zda vznikla účasti na nemocenském pojištění. Na tiskopise je zaměstnavatel povinen uvést údaje potřebné pro vedení registru pojištěnců. Návod jak správně vyplnit tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“  je uveden ve všeobecných zásadách pro vyplňování jednotlivých údajů tohoto tiskopisu.

Zaměstnavatel dále přijímá od svých zaměstnanců (jakož i bývalých zaměstnanců), s výjimkou nemocenského, žádosti o dávky nemocenského pojištění. K žádosti zaměstnavatel připojuje vyplněný tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ a vše neprodleně předává příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno. U dočasných pracovních neschopností vystavených zaměstnancům zaměstnavatel neprodleně po uplynutí prvních 14 dnů trvání dočasných pracovních neschopností zasílá příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ pouze vyplněný tiskopis „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“, a to bez žádostí o dávky nemocenského pojištění. Vyplněný tiskopis „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ zasílá zaměstnavatel stanovenou elektronickou formou (papírový tiskopis lze použít pouze v případě technického výpadku).

Zaměstnanci vyplácí zaměstnavatel prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (DPN) nebo karantény tzv. náhradu mzdy. Ta náleží zaměstnanci, který je nemocensky pojištěn. Zaměstnavatel poskytuje nemocnému zaměstnanci náhradu mzdy za pracovní dny – při dočasné pracovní neschopnosti i při karanténě od prvního pracovního dne, a to jen v době trvání pracovního vztahu. Vypočítává ji z průměrného výdělku, který se stanovuje stejně, jako kdyby v den vzniku pracovní neschopnosti nastupoval zaměstnanec na dovolenou.

Náhrada mzdy není dávkou nemocenského pojištění a zaměstnavatel ji vyplácí na základě předložení dokladů o DPN (tím je rozhodnutí o vzniku DPN a rozhodnutí o ukončení DPN nebo potvrzení o trvání DPN, trvá-li DPN déle než 14 kalendářních dnů). Její poskytování je upraveno zákoníkem práce. Náhrada mzdy poskytovaná v době prvních 14 kalendářních dnů DPN do výše nároku podle zákoníku práce se nedaní. Z náhrady mzdy do výše zákonného nároku se neplatí pojistné na sociální či zdravotní pojištění. Zaměstnavatel může náhradu mzdy zvýšit nad zákonem stanovenou částku.

V době, kdy zaměstnavatel vyplácí práceneschopnému zaměstnanci náhradu mzdy, tj. v prvních 14 dnech, může sám kontrolovat dodržování stanoveného režimu, nebo o to může požádat příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno. Poruší-li práceneschopný pojištěnec stanovený léčebný režim, může mu zaměstnavatel snížit nebo odejmout v prvních 14 kalendářních dnech náhradu mzdy.

Zaměstnavatel sráží pojistné zaměstnanci ze mzdy (platu) a odvádí je spolu s pojistným, které musí platit sám, na účet příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno; pojistné je přitom splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.