ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Informace k tiskopisům vyplňovaným ošetřujícími lékaři


Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

(ČSSZ – 89 610 5)

Tiskopis má pět propisovacích dílů.

I. díl Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti je povinen ošetřující lékař odeslat nebo předat příslušné OSSZ (u příslušníků bezpečnostních sborů příslušnému orgánu sociálního zabezpečení) nejpozději v třetí pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

II. díl Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (tj. díl se žlutým pruhem). Tento díl rozhodnutí předává ošetřující lékař při vzniku dočasné pracovní neschopnosti práceneschopnému pojištěnci. Pojištěnec jej má po celou dobu trvání pracovní neschopnosti u sebe. Prokazuje se jím při dalším ošetření či kontrole trvání dočasné pracovní neschopnosti u ošetřujícího lékaře nebo lékaři orgánu nemocenského pojištění a při kontrole dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce pracovníku orgánu nemocenského pojištění. Při skončení pracovní neschopnosti je pojištěnec povinen odevzdat tento díl ošetřujícímu lékaři, který jej po doplnění data ukončení pracovní neschopnosti a konečné diagnózy odešle nebo předá okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa výkonu práce ošetřujícího lékaře (služebnímu orgánu), a to nejpozději v třetí pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

III. díl Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (díl s modrým pruhem) odevzdává zaměstnanec svému zaměstnavateli. Tento díl slouží k uplatnění nároku na náhradu mzdy (sníženého platu nebo odměny) za prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti.

IV. díl Žádost o nemocenské (díl s růžovým pruhem) slouží k uplatnění nároku na nemocenské, pokud dočasná pracovní neschopnost je delší než 14 kalendářních dnů. Zaměstnanec tento díl vždy předává svému zaměstnavateli nejpozději s Potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti, které ošetřující lékař vystavil ke 14. dni trvání této neschopnosti. OSVČ a zahraniční zaměstnanec dobrovolně účastný nemocenského pojištění předává tento díl příslušné OSSZ, avšak pouze pokud uplatňuje nárok na nemocenské (tzn. dočasná pracovní neschopnost trvala déle než 14 kalendářních dnů).

V. díl Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – hlášení zaměstnavateli (díl s růžovým pruhem) odevzdávají zaměstnanci vždy svému zaměstnavateli, který je předává po doplnění údajů příslušné OSSZ. OSVČ a zahraniční zaměstnanec předávají tento díl OSSZ, jestliže dočasná pracovní neschopnost byla delší než 14 kalendářních dnů.

U dočasně práce neschopných příslušníků bezpečnostních sborů zasílá ošetřující lékař I. a II. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti příslušnému orgánu sociálního zabezpečení, který provádí jejich nemocenské pojištění (tj. u vojáků z povolání Ministerstvu obrany, u příslušníků Policie ČR a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR Ministerstvu vnitra, u příslušníků Vězeňské služby ČR a odsouzených ve výkonu trestu nebo osob ve vazbě Vězeňské službě ČR, u příslušníků Celní správy ČR Generálnímu ředitelství cel, u příslušníků Bezpečnostní informační služby, Generální inspekce bezpečnostních sborů a Úřadu pro zahraniční styky jejich zaměstnavateli).

Potvrzení o nařízení karantény

(ČSSZ – 89 627 6)

Tiskopis má pět propisovacích dílů.

I. díl Oznámení o nařízení karantény (s modrým pruhem) odevzdává zaměstnanec svému zaměstnavateli. Tento díl slouží k uplatnění nároku na náhradu mzdy (sníženého platu, snížené odměny) za prvních 14 kalendářních dnů karantény.

II. díl Hlášení OSSZ o nařízení karantény (bez pruhu) je povinen orgán ochrany veřejného zdraví nebo ošetřující lékař odeslat příslušné OSSZ (u příslušníků bezpečnostních sborů příslušnému orgánu sociálního zabezpečení) nejpozději v pracovní den následující po dni, ve kterém byla karanténa (mimořádné opatření) nařízena(o).

III. díl Potvrzení o nařízení karantény pro uplatnění nároku na nemocenské (s růžovým pruhem) slouží k uplatnění nároku na nemocenské, pokud nařízená karanténa (mimořádné opatření) je delší než 14 kalendářních dnů. Zaměstnanec uplatňuje nárok na nemocenské prostřednictvím zaměstnavatele, osoba samostatně výdělečně činná a zahraniční zaměstnanec dobrovolně účastný nemocenského pojištění u příslušné OSSZ.

IV. díl Oznámení o ukončení karantény (s růžovým pruhem) předává zaměstnanec svému zaměstnavateli, který je v případě, že karanténa trvala déle než 14 kalendářních dnů předává po doplnění údajů příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. OSVČ a zahraniční zaměstnanec předávají tento díl OSSZ, jestliže byla karanténa (mimořádné opatření) delší než 14 kalendářních dnů.

V. díl Hlášení OSSZ o ukončení karantény (bez pruhu) odesílá orgán ochrany veřejného zdraví nebo ošetřující lékař příslušné OSSZ (popř. jinému orgánu sociálního zabezpečení), a to nejpozději v první pracovní den následující po dni, ve kterém byla karanténa ukončena.

Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

(ČSSZ – 89 609 5)

Jestliže dočasná pracovní neschopnost (karanténa, mimořádné opatření) trvá déle než 14 kalendářních dnů, je povinen ošetřující lékař (orgán ochrany veřejného zdraví) pro účely náhrady mzdy vystavit toto potvrzení vždy ke 14. dni trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény). Dále jím potvrzuje trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) pro účely výplaty nemocenského za jednotlivá období (minimálně jednou měsíčně). Trvání dočasné pracovní neschopnosti se potvrzuje ke dni vydání potvrzení, nejvýše však tři kalendářní dny dopředu. Potvrzení předává zaměstnanec svému zaměstnavateli, OSVČ (zahraniční zaměstnanec) příslušné OSSZ.

Náhradní hlášení

(ČSSZ - 89 611 3)

Tento tiskopis vystavuje ošetřující lékař v případě, že došlo ke ztrátě některého z dílů rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, popřípadě k jeho znehodnocení. Na uvedeném tiskopise vyznačí, který díl rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti se nahrazuje (včetně čísla rozhodnutí, tj. čísla tiskopisu) a vyplní pouze ty údaje, které příslušný díl obsahuje. Tiskopis neobsahuje části, které vyplňuje pojištěnec a zaměstnavatel. Pokud nahrazuje IV. nebo V. díl rozhodnutí, uvede zaměstnavatel a pojištěnec potřebné údaje pro výplatu nemocenského na druhé straně tiskopisu, popřípadě na přiloženém volném listě.

Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)

(ČSSZ – 89 625 6)

Tiskopis má dva propisovací díly.

I. díl – Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) – žádost o ošetřovné
Tento díl předává ošetřující lékař osobě, která potřebuje ošetřování nebo osobě, která z důvodu onemocnění či karantény nemůže zabezpečit péči o dítě ve věku do 10 let. Jde-li o nemocné dítě předává tiskopis osobě, která je k ošetření doprovází. Pojištěnec uplatňující nárok na ošetřovné předává tento doklad po doplnění části B svému zaměstnavateli, který jej spolu s vyplněným tiskopisem Příloha k žádosti o ošetřovné a potvrzením o trvání potřeby ošetřování nebo s rozhodnutím o ukončení potřeby ošetřování předá příslušné OSSZ.

II. díl – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče)
Ošetřující lékař v tomto díle doplní poslední den potřeby ošetřování (péče) a předá jej osobě, která potřebovala ošetřování (osobě, která ji doprovází) či osobě, která nemohla z důvodu onemocnění (karantény) pečovat o dítě do 10 let věku. Ošetřující lékař může rozhodnout o ukončení potřeby ošetřování nejvýše tři kalendářní dny dopředu ode dne, kdy vyšetřením zjistil, že potřeba ošetřování (péče) pominula, resp. pomine. Pojištěnec vyplní údaje v části B tohoto dílu rozhodnutí. Tiskopis předá svému zaměstnavateli, který jej po doplnění údajů v části C zašle příslušné OSSZ.

Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)

(ČSSZ – 89 622 2)

Tímto tiskopisem zaměstnanec prokazuje trvání potřeby ošetřování člena domácnosti. Lékař jej vystavuje na požádání zaměstnance, zejména v případech, kdy se osoby v ošetřování (péči) o člena domácnosti vystřídaly anebo v případech, kdy jde o dlouhodobě trvající potřebu ošetřování. Trvání potřeby ošetřování se potvrzuje ke dni vystavení tohoto tiskopisu.

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství

(ČSSZ – 89 624 3)

Ošetřující lékař (gynekolog) vyplňuje pouze část A tohoto tiskopisu, kde potvrzuje těhotné pojištěnce pravděpodobný den porodu.

Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

(ČSSZ – 89 626 5)

V části A tiskopisu potvrzuje ošetřující lékař (gynekolog) pravděpodobný den porodu. Praktický lékař nebo lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb v části B pod bodem 2 tohoto tiskopisu vydává rozhodnutí o tom, že zaměstnankyně nemůže vykonávat dosavadní práci, protože ohrožuje její těhotenství, mateřství nebo kojení. Skutečnost, že zaměstnankyně koná práci zakázanou těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a kojícím ženám, potvrzuje zaměstnavatel v části B bodu 1 tohoto tiskopisu.

Hlášení ošetřujícího lékaře podle § 61 ZNP

(ČSSZ – 89 608 4)

Tímto tiskopisem hlásí ošetřující lékař:

  • povolení rozsahu a doby vycházek v době dočasné pracovní neschopnosti,
  • změnu rozsahu nebo doby vycházek v době dočasné pracovní neschopnosti,
  • povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti,
  • den propuštění z lůžkové péče a místo pobytu, kde se bude pojištěnec po tomto propuštění zdržovat,
  • změnu diagnózy nemoci, která odůvodňuje dočasnou pracovní neschopnost,
  • porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce,
  • propuštění dočasně práce neschopného pojištěnce ze své péče,
  • převzetí dočasně práce neschopného pojištěnce z péče jiného ošetřujícího lékaře do své péče,
  • změnu sídla poskytovatele zdravotních služeb, popř. změnu svého pracoviště.

Tiskopis je k dispozici na této stránce nebo jej lze podat elektronicky - viz služba e - Podání HPN.