ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Souběžný výkon činnosti


Souběžný výkon činnosti ve dvou nebo více členských státech dle nařízení 1408/71 a 574/72 

Jedná se o situace, kdy osoba

 • vykonává práci souběžně ve dvou nebo více státech, nebo
 • vykonává samostatnou výdělečnou činnost souběžně na území dvou nebo více států, nebo
 • pracuje jako zaměstnanec na území jednoho státu a souběžně vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území jiného státu.

V této situaci je nutné určit jeden stát, jehož právním předpisům o sociálním zabezpečení migrující pracovník podléhá a tuto skutečnost potvrdit na formuláři E101.

Oznamovací povinnost pracovníka

V případech souběžného výkonu činnosti je osoba povinna oznámit tuto situaci instituci sociálního pojištění ve státě svého bydliště. Osoby s bydlištěm v ČR se obrací na místně příslušnou správu sociálního zabezpečení (tj. na OSSZ/PSSZ/MSSZ). V případech, kdy není možné určit místní příslušnost, se žadatel obrátí na jakoukoli správu sociálního zabezpečení. Tato povinnost vyplývá z ustanovení článku 12a nařízení Rady (EHS) č. 574/72. Pokud osoba nesplní oznamovací povinnost a tudíž nebude moci být určen jeden stát, jehož právní předpisy by byly příslušné, může dojít k situaci, kdy osoba bude pojistné odvádět z jednoho příjmu dvakrát nebo i vícekrát do systému sociálního zabezpečení více států.

Postup

Migrující pracovník, který vykonává činnost na území dvou nebo více členských států (souběžný výkon činnosti) - má oznamovací povinnost informovat o této skutečnosti příslušnou instituci sociálního zabezpečení ve státě bydliště. V České republice se migrující pracovník obrátí na místně příslušnou správu sociálního zabezpečení, kde požádá o určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení prostřednictvím žádosti. 

Na základě žádosti místně příslušná OSSZ (nebo pracoviště ČSSZ, pokud je počátek rozhodného období do 31. 12. 2012) určí, zda osoba podléhá českým právním předpisům, případně na který jiný členský stát se má žadatel obrátit.

Pokud místně příslušná OSSZ/pracoviště ČSSZ určí, že se na danou osobu budou vztahovat právní předpisy sociálního zabezpečení České republiky, vystaví dotyčné osobě formulář E101, osvědčující skutečnost, že se na danou osobu vztahují české právní předpisy sociálního zabezpečení.

Jestliže právní předpisy České republiky nebudou v daném případě příslušné, ČSSZ o tom informuje dopisem danou osobu a současně instituci státu, jehož právní předpisy jsou v souladu s nařízeními Rady (EHS) č. 1408/71 příslušné. Tento stát vystaví formulář E101 osvědčující skutečnost, že se na danou osobu vztahují cizí právní předpisy sociálního zabezpečení.

Přehled základních situací souběžného výkonu činnosti ve dvou nebo více členských státech EU/EHP

(Text má pouze informativní charakter, vždy je nutné, aby právní předpisy určila k tomu příslušná instituce a byl vystaven formulář E101.)

Osoba má statut zaměstnance

 • Zaměstnanec bydlí na území jednoho státu a vykonává práci na území tohoto státu a souběžně pracuje i na území jiného státu = podléhá právním předpisům státu bydliště
  článek 14(2)(b)(i) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71
 • Zaměstnanec pracuje pro několik různých zaměstnavatelů, kteří mají sídlo na území jiných států, než je bydliště zaměstnance = podléhá právním předpisům státu bydliště
  článek 14(2)(b)(i) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71
 • Zaměstnanec pracuje pro jednoho zaměstnavatele na území dvou a více států, ale v žádném z těchto států nebydlí = podléhá právním předpisům státu sídla zaměstnavatele
  článek 14(2)(b)(ii) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71
 • zaměstnanec v mezinárodní dopravě (řidiči, strojvůdci, posádky letadel a plavidel vnitrozemské dopravy), článek 14(2)(a) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 = zpravidla podléhá právním předpisům státu sídla zaměstnavatele

Osoba má statut osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

 • OSVČ bydlí na území jednoho státu a vykonává činnost na území tohoto státu a souběžně i na území jiného státu = podléhá právním předpisům státu bydliště
  článek 14a(2) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71
 • OSVČ vykonává činnost na území dvou a více států, přičemž ani v jednom z těchto států nebydlí = podléhá právním předpisům státu, na jehož území vykonává hlavní činnost
  článek 14a(2) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71

Souběžný výkon samostatné výdělečné činnosti v jednom členském státě a zaměstnání v jiném členském státě

 • Osoba vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území ČR a souběžně pracuje jako zaměstnanec v jiném státě = podléhá právním předpisům ČR jako OSVČ a současně podléhá právním předpisům jiného státu jako zaměstnanec
  článek 14c(b), Příloha VII nařízení Rady (EHS) č. 1408/71
  Jedná se o výjimku ze základního principu aplikace právních předpisů o sociálním zabezpečení jednoho členského státu. Formulář E101 se v tomto případě nevystavuje.
 • Případ není uveden v Příloze VII nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 = podléhá právním předpisům státu, ve kterém pracuje v placeném zaměstnání
  článek 14c(a) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71

Postup při uplatnění žádosti o vystavení potvrzení E101

Postup při uplatnění žádosti o vystavení potvrzení E101 v případě souběžného výkonu činnosti:

O posouzení příslušnosti k právním předpisům a vystavení potvrzení E101 se žádá prostřednictvím vnitrostátního tiskopisu žádosti, tj.:

Pro zaměstnanceŽádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance

Pro OSVČŽádost o určení použitelných právních předpisů pro OSVČ

Pro zaměstnance, který je současně OSVČ Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance, který je současně OSVČ

Nedílnou součástí žádosti jsou její přílohy, a to:

 1. Kopie pracovní smlouvy/pracovních smluv, včetně všech jejich změn a dodatků (v případě zaměstnance),
 2. kopie potvrzení o příslušnosti k právním předpisům (pokud bylo vystaveno),
 3. kopie smluvních dokumentů, na základě kterých je zajištěna činnost v zahraničí, případně čestné prohlášení o této skutečnosti.

Žadatel vyplní tiskopis žádosti, který pak společně s potřebnými přílohami podá u místně příslušné správy sociálního zabezpečení, v případech, kdy není možné určit místní příslušnost u jakékoli správy sociálního zabezpečení.

Žádosti o udělení výjimky z příslušnosti k právním předpisům jsou místně příslušnými správami sociálního zabezpečení předávány k vyřízení na ústředí ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5 – agendu provádí Oddělení mezinárodních pojistných vztahů, Odbor nemocenského pojištění zaměstnanců.