ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Podání žádosti o určení příslušnosti


Vyslaní pracovníci

Formulář E101 osvědčuje skutečnost, že vyslaný pracovník podléhá i nadále právním předpisům sociálního zabezpečení vysílajícího státu. Tento formulář má stejnou podobu pro vyslané zaměstnance i OSVČ.

Formuláře E101 u vyslaných osob vystavuje v ČR místně příslušná OSSZ (nikoli zdravotní pojišťovny nebo zaměstnavatelé) na základě žádosti. Tiskopisy žádostí jsou vyvěšeny na webových stránkách ČSSZ v sekci Tiskopisy EU, a zároveň k dispozici v papírové podobě na OSSZ/PSSZ/MSSZ. Každý formulář E101 vystavený pro konkrétní osobu je očíslován a evidován.

O formulář E101 doporučujeme zažádat v dostatečném časovém předstihu.

 

Vyslání zaměstnance

Zaměstnavatel společně se zaměstnancem vyplní vnitrostátní tiskopis „Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost podá na místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ. K žádosti je nutné přiložit originál nebo ověřenou kopii pracovní smlouvy (dohody o pracovní činnosti, popř. jiné smlouvy) včetně posledních změn a dodatků prokazujících trvání pracovního vztahu a druh vykonávané práce. Všechny dokumenty může podle originálu zdarma ověřit OSSZ/PSSZ/MSSZ.

 

Vyslání OSVČ

OSVČ vyplní vnitrostátní tiskopis „Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost podá na místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ. K žádosti je nutné přiložit dokumenty, na základě kterých bude činnost v jiném členském státě vykonávána (případně čestné prohlášení). Všechny dokumenty může podle originálu zdarma ověřit OSSZ/PSSZ/MSSZ.

 

Prodloužení doby vyslání

Pokud se předpokládané trvání práce/činnosti, kterou má vyslaný zaměstnanec nebo vyslaná OSVČ v jiném státě vykonat, prodlouží nad původně předpokládanou dobu a vyslání má trvat déle než dvanáct měsíců, je možné dobu vyslání prodloužit o dalších dvanáct měsíců (maximálně).
Zároveň musí být splněny následující podmínky:

  • Žádost o prodloužení doby vyslání byla podána před skončením původní 12-ti měsíční doby vyslání. Doporučujeme žádat s dostatečným časovým předstihem.
  • Instituce určená příslušným úřadem v přijímajícím státě (tj. ve státě, kam byl pracovník vyslán) s prodloužením doby vyslání souhlasí.

 

Postup při uplatnění žádosti o prodloužení vyslání

O prodloužení doby vyslání se žádá formulářem E102. Zaměstnavatel nebo OSVČ vyplní část A formuláře E102 a spolu s fotokopií původně vystaveného formuláře E101 jej ve 4 vyhotoveních zašle instituci určené příslušným úřadem přijímajícího členského státu (tj. státu, kam byl zaměstnanec nebo OSVČ vyslán/-a.) Tato instituce v bodě 7 vyjádří souhlas popř. nesouhlas s prodloužením doby vyslání a zašle 2 vyhotovení žadateli. Jedno vyhotovení si ponechá pro vlastní evidenci a jedno zašle instituci určené příslušným úřadem ve vysílajícím státě.
Pokud instituce v přijímajícím státě s prodloužením doby vyslání nesouhlasí, nelze dobu vyslání prodloužit a dotyčná osoba bude podléhat právním předpisům státu výkonu činnosti.

(Pozn.: Český zaměstnanec byl vyslán do Norska na dobu 12 měsíců. Ukáže se, že doba činnosti v Norsku má vzhledem k nepředvídaným okolnostem trvat déle než 12 měsíců. V tomto případě jeho zaměstnavatel vyplní část A formuláře E102 a zašle je příslušné instituci v Norsku; ta v kladném případě formulář E102 potvrdí, zašle jej zaměstnavateli a kopii zašle oddělení mezinárodních pojistných vztahů ČSSZ).

Souběžný výkon činnosti

Postup při uplatnění žádosti o vystavení potvrzení E101 v případě souběžného výkonu činnosti:

O posouzení příslušnosti k právním předpisům a vystavení potvrzení E101 se žádá prostřednictvím vnitrostátního tiskopisu žádosti, tj.:

Pro zaměstnanceSpolečná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Pro OSVČŽádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Nedílnou součástí žádosti jsou její přílohy, a to:

  1. Ověřená kopie pracovní smlouvy/pracovních smluv, včetně všech jejich změn a dodatků (v případě zaměstnance),
  2. Ověřená kopie potvrzení o příslušnosti k právním předpisům (pokud bylo vystaveno),
  3. Ověřená kopie smluvních dokumentů, na základě kterých je zajištěna činnost v zahraničí, případně čestné prohlášení o této skutečnosti.

Všechny doklady/smlouvy může dle originálu ZDARMA ověřit OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Žadatel vyplní tiskopis žádosti, který pak společně s potřebnými přílohami podá u místně příslušné správy sociálního zabezpečení, v případech, kdy není možné určit místní příslušnost u jakékoli správy sociálního zabezpečení.

Žádosti o udělení výjimky z příslušnosti k právním předpisům jsou místně příslušnými správami sociálního zabezpečení předávány k vyřízení na ústředí ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5 - agendu provádí Oddělení mezinárodních pojistných vztahů, Odbor nemocenského pojištění zaměstnanců.