ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Doba pojištění kratší než jeden rok


Získá-li migrující osoba v některém členském státě celkovou dobu pojištění kratší než 1 rok, nebude pobírat z tohoto státu důchod, pokud podle právních předpisů tohoto státu taková krátká doba pojištění sama o sobě nestačí pro vznik nároku na důchod. O tuto dobu pojištění však osoba nepřijde, neboť ji stanoveným způsobem započtou do výše svého důchodu ostatní členské státy, kde byla migrující osoba pojištěna déle než 1 rok.

Upozornění:

V některých členských státech existují důchodové systémy, jejichž účastníky jsou od určitého věku všechny osoby, které v daném státě bydlí, bez ohledu na to, zda jsou výdělečně činné. Nárok na důchod je získán na základě toho, že člověk v daném státě bydlí po určitou dobu, kterou stanoví vnitrostátní právní předpisy. S těmito tzv. rezidenčními důchodovými systémy se můžeme setkat zejména v severských státech, například v Dánsku, Finsku, Norsku, Švédsku nebo na Islandu. Doby bydlení získané v těchto rezidenčních důchodových systémech je nutné podle nařízení stavět naroveň dobám pojištění. Znamená to, že k těmto dobám se přihlíží podle pravidla sčítání dob pojištění pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění podle českých právních předpisů.