ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

1 02/2022 Praha

Už čtyři roky mohou novopečení tatínci čerpat tzv. otcovskou. Letos poprvé v délce 14 dní

1. 02. 2022

Novela o nemocenském pojištění, která vstoupila v platnost 1. února 2018, již čtyři roky umožňuje novopečeným tatínkům zůstat doma s novorozencem na tzv. otcovské. Za dobu trvání otcovské Česká správa sociálního zabezpečení provedla 186 804 výplat otcovské poporodní péče ve výši přesahující 1 miliardu Kč.

Smyslem dávky tzv. otcovské je poskytnout novopečeným tatínkům prostor pro péči o novorozence v prvních dnech po porodu, které jsou pro oba rodiče většinou velmi náročné. Od 1. 1. 2022 se nově prodlužuje podpůrčí doba, po kterou náleží otcovská, z dosavadního jednoho týdne na dva týdny (14 kalendářních dnů). Nadále však platí, že otcovskou nelze přerušovat, je nutné ji vyčerpat v celé délce. Tatínkům náleží 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Podmínky nároku na otcovskou (dávku otcovské poporodní péče) stanoví zákon o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.).

Kdo má nárok na otcovskou?

Základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění. U OSVČ musí být pro nárok na otcovskou splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou. Další podmínkou je, že otec dítěte musí být zapsán v jeho rodném listě. Rodiče přitom nemusí být sezdaní.

Kromě otců může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž či žena) pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů. Týká se to dětí, které nedosáhly věku 7 let.

Příklad:

Rozhodnutím soudu bylo k datu 1. 3. 2022 bezdětným manželům svěřeno do péče šestileté dítě. Žena může ode dne převzetí nastoupit na peněžitou pomoc v mateřství, muž může v období šesti týdnů od převzetí nastoupit na otcovskou.

Kdy a jak dlouho lze čerpat otcovskou?

Délka otcovské je 14 kalendářních dní. Čerpá se v celku, nelze ji rozdělit a čerpat po částech (např. si několik týdnů vybírat volný pátek). Pokud se zaměstnanec potřebuje vrátit do práce ve výjimečných případech dříve (nebo v průběhu otcovské některý den výjimečně po dohodě se zaměstnavatelem pracuje), pak za takové dny dávka nenáleží (zaměstnanec za ně má plat nebo mzdu) a zaměstnavatel je musí nahlásit okresní správě sociálního zabezpečení.

V některých případech se také prodlužuje období, po které lze na otcovskou nastoupit. Doposud bylo možné nastoupit pouze do 6 týdnů ode dne narození dítěte. Nově se v případě hospitalizace dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo jeho matky toto období prodlužuje o dny pobytu v nemocnici, které spadají do šestinedělí. Pokud by doba šestinedělí uplynula v průběhu hospitalizace dítěte, lze nastoupit na otcovskou po skončení hospitalizace, a to v období, které trvá tolik dnů, kolik trvala hospitalizace v období šestinedělí (nejdéle však do jednoho roku věku dítěte). Za „hospitalizaci dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte“, o kterou se období pro nástup na otcovskou prodlužuje, se však nepovažuje pobyt matky s dítětem v porodnici po porodu, při kterém je poskytována standardní péče (tj. obvykle 3–5 dnů). Hospitalizaci potvrzuje žadateli o dávku příslušné zdravotnické zařízení na zvláštním tiskopisu.

Jak se počítá výše otcovské?

Otcovská činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Stejně jako pro výpočet peněžité pomoci v mateřství, tzv. mateřské, je rozhodující denní vyměřovací základ. Ten se vypočítá jako součet hrubého příjmu vydělený počtem kalendářních dní (výpočet je obvykle z příjmu za posledních 12 měsíců, zohledňují se vyloučené dny, jako doba na neschopence apod.). Takto stanovený denní vyměřovací základ podléhá redukci. V roce 2022 platí tyto redukční hranice:

  • První redukční hranice je 1 298 Kč (v roce 2021 to bylo 1 182 Kč).
  • Druhá redukční hranice je 1 946 Kč (v roce 2021 to bylo 1 773 Kč).
  • Třetí redukční hranice je 3 892 Kč (v roce 2021 to bylo 3 545 Kč).

Do částky 1 298 Kč se pro otcovskou započítá 100 %, do částky 1 946 Kč se započítá 60 % a do částky 3 892 Kč se započítá 30 %. S výpočtem výše otcovské vám pomůže kalkulačka MPSV.

Jak požádat o otcovskou?

O otcovskou zaměstnanec žádá u svého zaměstnavatele předem (před nástupem) a ten předá žádost o dávku po skončení podpůrčí doby příslušné OSSZ. Současně je potřeba zaměstnavatele požádat o rodičovskou dovolenou.

OSVČ si žádost o otcovskou vyřizuje až následně – po vyčerpání 14 dní – na příslušné OSSZ. Žádost o dávku otcovské poporodní péče se podává na příslušném formuláři.

Více informací o otcovské poporodní péči najdete na webu ČSSZ nebo v Příručce pro nastávající rodiče.