ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Česká republika a USA


Mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná dne 7. 9. 2007 (dále jen „Smlouva“), vstoupila v platnost 1. ledna 2009. K jejímu provádění bylo sjednáno Správní ujednání, které vstupuje v platnost současně se Smlouvou. Oba smluvní dokumenty budou publikovány ve Sbírce mezinárodních smluv ČR pod čísly 85/2008 a 86/2008 Sb.m.s.

Smlouva je významným právním dokumentem, který posiluje ochranu důchodových práv migrujících osob, jež pracovaly nebo budou pracovat v obou smluvních státech a získaly nebo získají zde doby pojištění. Smlouva zajistí nárok na důchod též celé řadě osob, které v minulosti odešly z České republiky (Československa) do Spojených států a z důvodu skutečnosti, že v českém systému nebyly pojištěny dostatečně dlouhou dobu, jim dosud nevznikl nárok na důchod na základě samotných českých právních předpisů. Smlouva umožní, aby pro nárok na důchod byly zohledněny doby pojištění získané v ČR i v USA (viz dále).

Smlouva respektuje 4 základní mezinárodně uznávané principy:

 • rovnost nakládání s občany, resp. osobami, na které se Smlouva vztahuje,
 • příslušnost k pojištění ve státě zaměstnání s přesně vymezenými výjimkami,
 • sčítání dob pojištění získaných podle právních předpisů obou států pro nárok na důchod,
 • výplata dávek (důchodů) do druhého smluvního státu.

Pro úplnost se uvádí, že mezi ČR a USA již existuje mezivládní dohoda z roku 1968 o recipročním poukazování (výplatě) důchodů, sjednaná výměnou diplomatických nót (nebyla publikována ve Sbírce zákonů ani ve Sbírce mezinárodních smluv). Tato smluvní úprava se omezuje pouze na jedinou koordinační zásadu – zajišťuje, že důchod přiznaný podle právních předpisů jednoho smluvního státu   občanovi druhého smluvního státu bude vyplácen bez ohledu na místo trvalého pobytu občana. Oproti nové Smlouvě však dohoda z roku 1968 neumožňovala přihlédnout pro nárok na důchod k době pojištění získané ve druhém smluvním státě. Dohoda neodporuje textu ani provádění nové Smlouvy, její platnost zůstává zachována i po vstupu Smlouvy v platnost.

Osobní a věcný rozsah smlouvy

Smlouva se vztahuje na každou osobu, která podléhá nebo podléhala právním předpisům smluvního státu a na rodinné příslušníky a pozůstalé po takové osobě ve smyslu platných právních předpisů smluvního státu, přičemž nezáleží na jejím nebo na jejich občanství.

Smlouva upravuje pouze dávky důchodového pojištění (v České republice starobní, plný a částečný invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod) a dále stanoví pravidla pro určení příslušnosti k právním předpisům.

Používání právních předpisů (příslušnost k právním předpisům)

Smlouva určuje, ve kterém státě budou osoby kryté Smlouvou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení a odvádět pojistné. Cílem je vyloučit případné dvojí pojištění z téže výdělečné činnosti. Osoby výdělečně činné podléhají v zásadě právním předpisům o sociálním zabezpečení té smluvní strany, na jejímž území výdělečnou činnost (tzn. zaměstnání, samostatnou výdělečnou činnost) vykonávají. Pro určité kategorie osob se však toto základní pravidlo nepoužije. Zejména se to týká vyslaných pracovníků, tj. případů osob zaměstnaných na území jednoho smluvního státu, kteří jsou dočasně vysláni svým zaměstnavatelem se sídlem na území tohoto státu k provedení určité práce na území druhého smluvního státu. Tito vyslaní pracovníci budou nadále podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení prvního smluvního státu za předpokladu, že doba vyslání nepřesahuje 5 let. Obdobně institut vyslání platí pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které dočasně přesunou svoji samostatnou výdělečnou činnost na území druhého smluvního státu, pokud předpokládaná doba výdělečné činnosti na území druhého smluvního státu nepřesáhne 5 let.

Pro osvědčení skutečnosti, že vyslaný pracovník (resp. OSVČ) podléhá i nadále právním předpisům o sociálním zabezpečení vysílajícího státu, se používají formuláře:

 • CZ/USA 1, který vydává ČSSZ při vyslání z České republiky do USA,
 • USA/CZ 1, který vystavuje americký nositel pojištění (U.S. Social Security Administration) při vyslání z USA do České republiky,
 • USA/CZ 1A, který vystavuje americký nositel pojištění při vyslání umělce do České republiky na dobu nepřesahující 60 dnů.

O vydání formuláře CZ/USA 1 je třeba požádat v dostatečném časovém předstihu před vysláním pracovníka na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) prostřednictvím tiskopisu ČSSZ:

Smlouva dále umožňuje příslušným úřadům nebo institucím obou smluvních stran po vzájemné dohodě stanovit výjimky z ustanovení o příslušnosti k právním předpisům, a to na základě společné žádosti zaměstnance a zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečné činné. Podle Správního ujednání jsou k povolování výjimek zmocněny ČSSZ a U.S. Social Security Administration (SSA).

Důchodové pojištění

Nárok na důchod a jeho výše

Získá-li pojištěnec celou dobu pojištění potřebnou pro vznik nároku na důchod v jednom ze smluvních států, přizná mu tento stát důchod výhradně podle svých právních předpisů (tzv. plný důchod). Český nositel pojištění (dále jen ČSSZ) však i v tomto případě provede srovnávací výpočet dílčího důchodu, který by pojištěnci náležel podle Smlouvy (viz dále) a přizná mu vyšší z těchto důchodů.

V případě, že doba pojištění získaná podle právních předpisů jednoho smluvního státu nebude dostačující pro vznik nároku na důchod, budou se brát pro nárok v úvahu i doby pojištění, které pojištěnec získal ve druhém smluvním státě (princip sčítání dob pojištění), za předpokladu, že se tyto doby časově nepřekrývají. Každý ze smluvních států poté bude vyplácet důchod ve výši odpovídající době pojištění získané na jeho území (tzv. dílčí důchod).

Přiznání dílčího důchodu podle Smlouvy je však na obou stranách podmíněno získáním minimální doby pojištění. Nedosahuje-li doba pojištění v ČR alespoň 12 měsíců a nevznikne-li na základě takto krátké doby pojištění nárok na důchod podle českých právních předpisů, ČSSZ důchod nepřizná. Vznik nároku na americký důchod podle Smlouvy je podmíněn získáním alespoň šesti čtvrtletí pojištění podle právních předpisů USA.

Příklad: Pracovník má odpracováno 10 let v České republice a 20 let v USA. Pro nárok na dávku v České republice bude třeba přihlédnout i k dobám pojištění, které jsou pro nárok na dávku započitatelné podle právních předpisů USA. Po rozhodnutí o tom, že nárok existuje, vypočte se nejdříve teoretická výše dávky, která by náležela v případě, že by všechny doby pojištění byly získány podle českých právních předpisů. Výsledná výše se dílčí, tzn. vypočte se výše dávky podle poměru délky doby pojištění získaných podle českých právních předpisů k celkové době pojištění získané v obou státech. V daném případě by se tedy výše dílčího důchodu určila jako 10/30 z částky, která by pojištěnci náležela za 30 let doby pojištění v ČR. Výsledná výše dílčího důchodu tak odpovídá získané české době pojištění. Obdobně budou postupovat i Spojené státy a budou vyplácet svůj díl důchodu.

Informace o důchodech v ČR a v USA

Podrobnější informace o českém systému důchodového pojištění, o podmínkách nároku na důchod a o výplatě jsou uvedeny zde.

Informace o americkém systému sociálního zabezpečení a o dávkách z něho poskytovaných je možné získat na webových stránkách amerického nositele pojištění http://www.socialsecurity.gov.

Informační brožury vydané americkým nositelem pojištění:

Podání žádosti o důchod

Smlouva obecně stanoví, že žádost o dávku podaná instituci jednoho smluvního státu se považuje za žádost podanou podle právních předpisů druhého smluvního státu, jestliže žadatel:

 • a) požaduje, aby jeho žádost byla považována za žádost podle právních předpisů druhého smluvního státu, nebo
 • b) poskytuje informace svědčící o tom, že doby pojištění byly získány podle právních předpisů druhého smluvního státu.

Při podávání žádosti však může pojištěnec též uvést, že žádá o důchod jen vůči jednomu ze smluvních států, případně může požádat, aby žádost o důchod byla ve druhém smluvním státě účinná od jiného data.

I. Žádosti o americký důchod

Osoby bydlící v ČR mohou o americký důchod požádat přímo v ČR, prostřednictvím místně příslušné OSSZ (PSSZ). Žádost se podává na tiskopise SSA 2490 – BK „Application for Benefits under a U.S. Agreement, ke kterému je nutné připojit též vyplněný dodatek „Supplement to Claim for U.S. Benefit (WZ0-CZ-01) . Oba tiskopisy spolu s jejich českým překladem jsou k dispozici na všech OSSZ (PSSZ) a rovněž na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy – tiskopisy – žádost osoby bydlící v České republice o důchod ze smluvního státu. Český překlad tiskopisu SSA 2490 – BK se nevyplňuje, neboť slouží pouze pro snadné porozumění originálnímu tiskopisu SSA 2490 – BK, který je v angličtině.

Vyplněné žádosti OSSZ zašle do ústředí ČSSZ v Praze, kde k nim bude připojeno potvrzení o dobách pojištění v ČR a poté po případném doplnění dalších potřebných údajů bude vše odesláno americkému nositeli pojištění. Americký nositel pojištění, nebo jeho kontaktní místo pro střední Evropu ve Varšavě (Federal Benefits Unit Warsaw), se na žadatele případně může obrátit (písemně, telefonicky, e-mailem), pokud bude potřeba upřesnit nebo doplnit nějaké informace. V případě potřeby zprostředkuje komunikaci v češtině Velvyslanectví USA v Praze.

II. Žádosti o český důchod

Osoby bydlící v USA mohou požádat o český důchod přímo v USA, na některé z poboček amerického nositele pojištění – U.S. Social Security Administration. Je třeba vyplnit tiskopis CZ/USA 202 „Žádost o důchod z České republiky  a připojit doklady (stačí úředně ověřené kopie), které jsou v žádosti uvedeny. Tiskopis CZ/USA 202 je k dispozici na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy – tiskopisy – žádost o český důchod pro osobu bydlící v USA, případně na webových stránkách amerického nositele pojištění www.ssa.gov. K dispozici by měl být též na regionálních pobočkách amerického nositele pojištění (U.S. Social Security Administration).

Americká strana následně zašle žádost o český důchod spolu s potvrzením o dobách pojištění v USA České správě sociálního zabezpečení do Prahy. 

Výplata důchodu

Výplaty důchodů osobám bydlícím ve druhém smluvním státě se uskutečňují ve volně směnitelných měnách (v USD).

I . Výplata českého důchodu

Osobám bydlícím mimo ČR (např. v USA) může být český důchod vyplácen:

 • a) na účet vedený u banky v cizině (v USA)
 • b) na účet vedený u banky v ČR
 • c) bankovním šekem zasílaným na adresu poživatele důchodu v cizině.

Způsob výplaty důchodu si určuje oprávněný příjemce důchodu sám(a).

Výplata důchodu osobě žijící v zahraničí se provádí po předchozím zaslání tiskopisu „Potvrzení o žití oprávněného“. Tento tiskopis musí být vlastnoručně podepsán poživatelem důchodu a tento podpis musí být úředně ověřen úřadem, který je k tomu zmocněn podle předpisů státu, v němž důchodce bydlí.

II. Výplata amerického důchodu

Americký důchod lze do ČR vyplácet:

 • a) bankovním šekem zasílaným na adresu Vašeho bydliště v ČR
 • b) na účet vedený u Československé obchodní banky (ČSOB) nebo u České spořitelny, případně na účet banky v USA.

Informace o bankovním spojení pro výplatu amerického důchodu je třeba uvést do Dodatku k žádosti o americký důchod (Supplement to Claim for U.S. Benefit WZ0-CZ-01). Uvede-li tam žadatel číslo účtu vedeného u jiné, než výše uvedených bank, americká strana nezajistí výplatu  důchodu na bankovní účet a důchod bude automaticky zasílán bankovním šekem na adresu  bydliště v ČR.

Kontakty na kompetentní instituci - Česká republika

Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25
225 08 Praha 5
www.cssz.cz

Kontakty na kompetentní instituci - USA

pro osoby bydlící v USA

U.S. Social Security Administration
OIO – Totalization
P.O. Box 17769
Baltimore, MD 21235-7769
U.S.A.
www.ssa.gov

pro osoby bydlící v ČR

Federal Benefits Unit
U.S. Embassy
ul. Piekna 12
00-539 Warsaw
Poland