ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Česká republika a Ukrajina


Mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení

Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení vstoupila v platnost dnem 1. dubna 2003 (dále Smlouva). K jejímu provádění bylo sjednáno Správní ujednání, které vstupuje v platnost současně se Smlouvou. Oba smluvní dokumenty jsou publikovány ve Sbírce mezinárodních smluv ČR pod čísly 29/2003 a 96/2003 Sb.m.s.

Osobní a věcný rozsah smlouvy

V České republice Smlouva upravuje poskytování peněžitých dávek důchodového a nemocenského pojištění, pohřebného, dávek v nezaměstnanosti a přídavků na děti. Vztahuje se na české a ukrajinské občany, kteří podléhají nebo podléhali právním předpisům jedné nebo obou smluvních stran, a jiné osoby, pokud odvozují svá práva od těchto občanů. Všem těmto osobám zajišťuje rovné zacházení při používání právních předpisů druhého státu.

Používání právních předpisů (příslušnost k právním předpisům)

Základní zásadou je, že na pracovníky se vztahují právní předpisy té smluvní strany, na jejímž území je vykonávána pracovní činnost, tj. pracovníci jsou sociálně pojištěni a jsou poplatníky pojistného podle právních předpisů platných ve státě, v němž vykonávají práci.

Z této zásady Smlouva stanoví výjimky pro určité kategorie osob, např. pro tzv. vyslané zaměstnance po dobu prvních 24 kalendářních měsíců (pokud nemají trvalý pobyt ve státě místa výkonu činnosti), zaměstnance dopravních společností zajišťující mezinárodní dopravu a státní úředníky. Pro tyto osoby se použijí právní předpisy státu, ve kterém se nachází sídlo zaměstnavatele.

Smlouva dále umožňuje příslušným úřadům obou smluvních stran (popř. jimi pověřeným orgánům) po vzájemné dohodě stanovit pro konkrétní zaměstnance výjimky z výše uvedených pravidel stanovených Smlouvou, a to na základě společné žádosti zaměstnance a zaměstnavatele.

Nemocenské pojištění

Peněžité dávky při dočasné pracovní neschopnosti a v mateřství se přiznávají a vyplácejí podle právních předpisů smluvní strany, na jejímž území je osoba pojištěna (tj. nejčastěji stát, kde osoba pracuje).

Výplata dávek nemocenského pojištění na Ukrajinu je přípustná pouze na bankovní účet (nikoli v hotovosti) a na náklady pojištěnce.

Smlouva je založena na zásadě sčítání dob pojištění, tzn. je-li pro nárok na dávku v některém ze smluvních států třeba získat určitou dobu pojištění a pojištěnec ji v tomto státě nezíská, přihlédne se i k době obdobného nepřekrývajícího se pojištění získaného podle právních předpisů druhého státu. Styčným místem pro dávky nemocenského pojištění v České republice je podle smlouvy Česká správa sociálního zabezpečení.

Důchodové pojištění

Styčným místem pro dávky důchodového pojištění u občanů s trvalým pobytem v České republice je podle Smlouvy Česká správa sociálního zabezpečení. Styčným místem pro dávky důchodového pojištění u občanů s trvalým pobytem na Ukrajině je Penzijní fond Ukrajiny.

Nárok na důchod a jeho výše

Pro hodnocení dob pojištění získaných ke dni vstupu Smlouvy v platnost bude rozhodující, na území kterého smluvního státu měl žadatel k uvedenému dni, nebo naposledy před tímto dnem, trvalý pobyt. Měl-li žadatel k 1. 4. 2003 trvalý pobyt v České republice, budou veškeré doby pojištění získané před tímto datem podle ukrajinských právních předpisů považovány za české doby pojištění a naopak, měl-li žadatel k 1. 4. 2003 trvalý pobyt na Ukrajině, budou veškeré doby pojištění získány před tímto datem podle českých právních předpisů považovány za ukrajinské doby pojištění.

Teprve ode dne vstupu Smlouvy v platnost bude doba pojištění hodnocena tou smluvní stranou, podle jejíž předpisů byla získána.Pokud občan získá celou dobu pojištění potřebnou pro nárok na důchod v jednom ze smluvních států, přizná mu tento stát důchod výhradně podle svých právních předpisů.
V případě, že doba pojištění získaná podle právních předpisů jednoho smluvního státu nebude dostačující pro vznik nároku na důchod, budou se pro nárok brát v úvahu i doby odpovídajícího pojištění získané ve druhém smluvním státě. Oba smluvní státy pak budou poskytovat tzv. dílčí důchod, každý ve výši, která odpovídá době pojištění získané podle jeho právních předpisů.

Vzhledem k tomu, že celková doba pojištění získaná v druhém smluvním státě musí být podle Smlouvy delší než jeden rok, bude možné získat nárok na dílčí důchod až po jednom roce trvání Smlouvy.

Je-li celková doba pojištění získaná podle právních předpisů jedné smluvní strany kratší než jeden rok, nárok na důchod vůči tomuto státu nevzniká a tuto dobu započte druhá smluvní strana.

Podání žádosti o důchod

Žádosti o důchod občanů s trvalým pobytem v České republice lze uplatnit u okresních správ sociálního zabezpečení, v Praze u Pražské správy sociálního zabezpečení.

Žádosti o důchod občanů s trvalým pobytem na Ukrajině lze uplatnit u Penzijního fondu Ukrajiny, 01014 Kyjev, ul. Bastiona 9, tel. 294 89 33.

Žádost o dávku, podmíněnou dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, je třeba doložit lékařským nálezem. Rozsah takového nálezu určí lékař instituce, vůči které je žádost o dávku uplatněna.

Výplata důchodu

Výplatu českého důchodu lze provádět několika způsoby a záleží na volbě důchodce. Občanům s trvalým pobytem v České republice může být důchod poukazován v hotovosti na adresu příjemce nebo na jeho účet, popř. na společný účet manželů u peněžního ústavu (banky, spořitelny) v ČR.

Občanům s trvalým pobytem na Ukrajině může být důchod poukazován na osobní účet příjemce u peněžního ústavu na Ukrajině nebo na účet příjemce, popř. na společný účet manželů u peněžního ústavu (banky, spořitelny) v ČR. Výplata na účet na Ukrajinu se provádí ve volně směnitelné měně vždy za zpětnou dobu v časových intervalech, které si příjemce důchodu určí. Výplata na účet v ČR se provádí v české měně vždy za zpětnou dobu prostřednictvím České národní banky.
Podmínkou nároku na výplatu příjemci žijícímu mimo území ČR je předložení řádně vyplněného a podepsaného tiskopisu „Potvrzení o žití“. Vlastnoruční podpis musí být úředně ověřen.

Poznámka: Výplata českého důchodu na Ukrajinu se až do 1. 4. 2004 může týkat pouze příjemců českého důchodu, kteří se po 1. 4. 2003, tj. po vstupu Smlouvy v platnost, přestěhují k trvalému pobytu na Ukrajinu.

Kontakty na kompetentní instituci - Česká republika

Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25
225 08 Praha 5
tel.: 257 062 860
www.cssz.cz

Styčným místem pro přídavky na děti a pohřebné v České republice je Ministerstvo práce a sociálních věcí, pro dávky v nezaměstnanosti Správa služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí.