ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Česká republika a Turecko


Mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení

Smlouva mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení vstoupila v platnost 1. ledna 2005 (dále Smlouva). K jejímu provádění bylo sjednáno Správní ujednání, které vstoupilo v platnost spolu se Smlouvou. Oba smluvní dokumenty jsou publikovány ve Sbírce mezinárodních smluv ČR pod čísly 9/2018 a 10/2018 Sb.m.s.

Osobní a věcný rozsah smlouvy

V České republice Smlouva upravuje poskytování dávek nemocenského, zdravotního a důchodového pojištění (starobní, plný invalidní a částečný invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod), zvýšení důchodu pro bezmocnost, pohřebného, přídavků na děti a dávek v nezaměstnanosti. Smlouva se vztahuje na osoby, které podléhají nebo podléhaly právním předpisům jedné nebo obou smluvních stran, jejich rodinné příslušníky a pozůstalé, přičemž nezáleží na občanství těchto osob.

Používání právních předpisů (příslušnost k právním předpisům)

Osoby výdělečně činné podléhají právním předpisům o sociálním zabezpečení té smluvní strany, na jejímž území výdělečnou činnost (tzn. zaměstnání, samostatně výdělečná činnost) vykonávají. Z tohoto pravidla však Smlouva stanoví výjimky pro určité kategorie osob. Např. osoba zaměstnaná na území jednoho smluvního státu a vyslaná svým zaměstnavatelem k provedení určité práce na území druhého smluvního státu bude nadále po dobu nepřevyšující 24 měsíců podléhat právním předpisům prvního smluvního státu za předpokladu, že zůstane u stejného zaměstnavatele.
Smlouva dále umožňuje příslušným úřadům (popř. jimi pověřeným institucím) obou smluvních stran po vzájemné dohodě stanovit výjimky z ustanovení o příslušnosti k právním předpisům, a to na základě společné žádosti zaměstnance a zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečné činné.

Žádost o setrvání v českém systému pojištění se podává místně příslušné správě sociálního zabezpečení na tiskopisu ČSSZ  Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení“;  v případě OSVČ prostřednictvím tiskopisu ČSSZ Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení“.

Nemocenské pojištění

Peněžité dávky v nemoci a mateřství poskytuje podle svých právních předpisů nositel pojištění toho státu, jehož právním předpisům osoba podléhá (tj. obvykle stát, kde osoba pracuje).
V případě, že doba pojištění získaná podle právních předpisů jednoho smluvního státu nebude dostačující pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění, budou brány v úvahu i doby pojištění získané ve druhém smluvní státě. V ČR princip sčítání dob pojištění přichází v úvahu v případech posuzování vzniku nároku na peněžitou pomoc v těhotenství a mateřství.
Aby oprávněná osoba mohla pobírat peněžité dávky nemocenského pojištění po dobu pobytu na území druhého smluvního státu, musí se obrátit na instituci místa pobytu s dokladem potvrzujícím pracovní neschopnost, který vydal ošetřující lékař. Tento doklad bude neprodleně postoupen instituci příslušné k výplatě dávky.
Následující informace uvádíme pouze pro úplnost. ČSSZ není příslušná k provádění právních předpisů v oblasti zdravotního pojištění, státní sociální podpory a dávek v nezaměstnanosti.

Zdravotní pojištění

Smlouva zajišťuje zdravotní péči pojištěncům jednoho státu i ve druhém smluvním státě, avšak jen v nezbytném rozsahu, pokud stav osoby vyžaduje neodkladné poskytnutí zdravotní péče.

Důchodové pojištění

Nárok na důchod a jeho výše
Jestliže pojištěnec získá celou dobu pojištění potřebnou pro vznik nároku na důchod v jednom ze smluvních států, přizná mu tento stát důchod výhradně podle svých právních předpisů (tzv. plný důchod).
V případě, že doba pojištění získaná podle právních předpisů jednoho smluvního státu nebude dostačující pro vznik nároku na důchod, budou se brát pro nárok v úvahu i doby pojištění získané ve druhém smluvním státě (princip sčítání dob pojištění). Jestliže ani tak osoba nezíská nárok na dávku, vezmou smluvní strany na zřetel i doby pojištění získané podle právních předpisů třetího státu, se kterým oba smluvní státy uzavřely smlouvu o sociálním zabezpečení. Každý ze smluvních států poté vyplácí oprávněné osobě důchod ve výši odpovídající době pojištění získané na jeho území (tzv. dílčí důchod).
Je-li celková doba pojištění získaná podle právních předpisů jednoho smluvního státu kratší než jeden rok a podle těchto právních předpisů nárok na důchod nevznikne, nebude tento smluvní stát povinen dávku přiznat. Tuto dobu pojištění však započte druhá smluvní strana.
Přiznání důchodu zásadně není závislé na trvalém pobytu oprávněné osoby na území jednoho ze smluvních států. Podmínku trvalého pobytu na území České republiky musí však splňovat žadatelé o plný invalidní důchod dle českých právních předpisů, u nichž plná invalidita vznikla před dovršením 18 let věku a kteří nebyli účastni pojištění po potřebnou dobu.

Státní sociální podpora

Pohřebné
Poskytování pohřebného se řídí výlučně právními předpisy každé ze smluvních stran. Dojde-li k souběhu nároků dle právních řádů obou smluvních států, pohřebné vyplatí ten, na jehož území k úmrtí došlo.

Přídavky na děti
Poskytování rodinných přídavků se řídí výlučně právními předpisy každé ze smluvních stran. Vznikne-li nárok dle právních předpisů obou smluvních států, vyplatí dávku ten, na jehož území má oprávněná osoby bydliště.

Dávky v nezaměstnanosti
Výše dávky, doba trvání a postup výplaty se řídí právními předpis každé ze smluvních stran. I zde se v případě potřeby uplatní princip sčítání dob pojištění.

Podání žádosti o důchod

Žádosti o dávky osob bydlících v ČR se uplatňují u jednotlivých územně organizačních jednotek ČSSZ, tj. u okresních správ sociálního zabezpečení, v Praze u Pražské správy sociálního zabezpečení. V případě získání dob pojištění v obou smluvních státech stačí podat jen jednu žádost, ve které bude uvedeno, že žadatel získal doby pojištění i v Turecké republice. ČSSZ poté zahájí u tureckého nositele pojištění mezistátní důchodové řízení, ve kterém budou sděleny všechny potřebné údaje pro posouzení nároku na důchod. Obdobný postup bude platit i v případě uplatnění nároku v Turecké republice.

Výplata důchodu

Výplata českého důchodu se provádí několika způsoby a záleží na volbě důchodce. Oprávněným osobám s trvalým pobytem na území ČR může být důchod poukazován v hotovosti na adresu příjemce prostřednictvím České pošty nebo na jeho účet, popř. na účet manžela/manželky, u peněžního ústavu v ČR.
Osobám s trvalým pobytem v Turecké republice může být důchod poukazován na adresu příjemce v Turecké republice bankovní cestou, na osobní účet příjemce u peněžního ústavu v Turecké republice nebo na účet příjemce, popř. na účet manžela/manželky, u peněžního ústavu (banky, spořitelny) v ČR.
Výplata na účet v Turecké republice se provádí ve volně směnitelné měně vždy za zpětnou dobu v časových intervalech, které si příjemce důchodu určí. Na účet u peněžního ústavu v ČR se důchod v české měně. Podmínkou nároku na výplatu příjemci žijícímu mimo území ČR je předložení řádně vyplněného tiskopisu „Potvrzení o žití“. Vlastnoruční podpis musí být úředně ověřen.

Kontakty na kompetentní instituci - Česká republika

Nemocenské a důchodové pojištění
Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25
225 08 Praha 5
 

Zdravotní pojištění
Centrum mezistátních úhrad
Náměstí W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
 

Státní sociální podpora (přídavky na děti a pohřebné)
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
 

Dávky v nezaměstnanosti
Správa služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2