ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 02/2021 Praha

Tři roky pomáhá tzv. otcovská novopečeným tatínkům

1. 02. 2021

Díky novele zákona o nemocenském pojištění mohou od 1. února 2018 novopečení tatínkové zůstávat doma s novorozeným dítětem a čerpat z tohoto důvodu zavedenou dávku. Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 Česká správa sociálního zabezpečení provedla celkem 138 707 výplat ve výši téměř 764 milionů Kč.

Smyslem dávky otcovské poporodní péče, tzv. otcovské, je pomoci novopečeným tatínkům v prvních dnech po narození dítěte. Už tři roky tak mohou na otcovské strávit celkem 7 kalendářních dnů s novorozencem a pomáhat tak mamince s péčí o dítě. Tatínkům v tomto případě náleží 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Kdo má nárok na otcovskou?

Základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění. U OSVČ musí být pro nárok na otcovskou splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Další podmínkou je, že otec dítěte musí být zapsán v jeho rodném listě. Rodiče přitom nemusí být sezdaní.

Kromě otců může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž či žena) pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

Podmínky nároku na otcovskou (dávku otcovské poporodní péče) stanoví zákon o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.).

Kdy a jak dlouho lze čerpat otcovskou?

Délka otcovské je 7 kalendářních dní. Není podmínkou čerpat celých 7 dnů, ale nelze ji rozdělit
a čerpat po částech (např. si několik týdnů vybírat volný pátek).

Otcovská se musí vyčerpat v celku, nastoupit na otcovskou lze v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí do péče (den nástupu si určí každý sám podle potřeby). Poté nárok na otcovskou zaniká. Dávku může otec čerpat už v době, kdy je žena s dítětem ještě v porodnici.

Jak se počítá výše otcovské?

Otcovská činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Stejně jako pro výpočet peněžité pomoci v mateřství, tzv. mateřské, je rozhodující denní vyměřovací základ. Ten se vypočítá jako součet hrubého příjmu vydělený počtem kalendářních dní (výpočet je obvykle z příjmu za posledních 12 měsíců, zohledňují se vyloučené dny, jako doba na neschopence apod.). Takto stanovený denní vyměřovací základ podléhá redukci.

V roce 2021 platí tyto redukční hranice:

  • První redukční hranice je 1 182 Kč (v roce 2020 to bylo 1 162 Kč).
  • Druhá redukční hranice je 1 773 Kč (v roce 2020 to bylo 1 742 Kč).
  • Třetí redukční hranice je 3 545 Kč (v roce 2020 to bylo 3 484 Kč).

Do částky 1 182 Kč se pro otcovskou započítá 100 %, do částky 1 773 Kč se započítá 60 % a do částky 3 545 Kč se započítá 30 %.

S výpočtem výše otcovské Vám pomůže kalkulačka MPSV.

Jak požádat o otcovskou?

O otcovskou zaměstnanec žádá u svého zaměstnavatele předem (před nástupem) a ten předá žádost o dávku po skončení podpůrčí doby příslušné OSSZ. Současně je potřeba zaměstnavatele požádat
o rodičovskou dovolenou.

OSVČ si žádost o otcovskou vyřizuje až následně – po vyčerpání 7 dní – na příslušné OSSZ.

Žádost o dávku otcovské poporodní péče se podává na příslušném formuláři.

Více informací k otcovské poporodní péči najdete na webu ČSSZ.

 

 

2018

2019

2020

Peněžitá pomoc v mateřství

Počet případů výplaty

598 326

597 514

578 825

v tom: muži

5 551

5 926

5 135

ženy

592 775

591 588

573 690

Výdaje v Kč

9 403 414 686,64

10 097 955 630,10

10 584 879 861,37

Otcovská poporodní péče

Počet případů výplaty

43 442

49 306

45 959

v tom: muži

43 441

49 306

45 958

ženy

1

0

1

Výdaje v Kč

221 446 285,00

273 292 357,00

269 232 156,00