ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

3 03/2023 Praha

Rámcové dohody k aplikaci čl. 16(1) nařízení (ES) č. 883/2004 ve vztahu k obvyklé přeshraniční práci na dálku (telework) uzavřené mezi Českou republikou a Německem a Českou republikou a Rakouskem

3. 03. 2023

Česká republika uzavřela s Německem a s Rakouskem Rámcové dohody týkající se osob, které vykonávají obvyklou přeshraniční práci na dálku (tzv. telework). Právním základem dohod je čl. 16(1) nařízení (ES) č. 883/2004, podle kterého lze dohodou příslušných institucí členských států stanovit výjimku v zájmu určité skupiny osob. Obě rámcové dohody jsou účinné od 1. 3. 2023. 

Rámcové dohody se týkají pouze zaměstnanců, kteří splňují následující podmínky:

  • mají pouze jednoho zaměstnavatele,
  • vykonávají pro tohoto zaměstnavatele přeshraniční práci na dálku (zpravidla z domova); to znamená, že jejich bydliště, odkud obvykle vykonávají práci na dálku, se nachází v České republice a sídlo/provozovna zaměstnavatele, kde obvykle vykonávají práci, se nachází v Německu/Rakousku NEBO jejich bydliště, odkud obvykle vykonávají práci na dálku, se nachází v Německu/Rakousku a sídlo/provozovna zaměstnavatele, kde obvykle vykonávají práci, se nachází v České republice,
  • práce vykonávaná na dálku je stejná jako práce vykonávaná v sídle/provozovně zaměstnavatele,
  • práce na dálku je vykonávána pomocí informačních technologií,
  • práce na dálku ve státě bydliště je vykonávána v rozsahu 25 40 % z celkového výkonu závislé činnosti,
  • udělení výjimky je v jejich zájmu.

Rámcové dohody se nevztahují:

  • na OSVČ, které přeshraničně pracují z domova,
  • na zaměstnance, kteří vykonávají jakékoli další zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost,
  • na osoby, které se nacházejí v přeshraniční situaci zahrnující další členský stát.

Zaměstnanec vykonávající práci na dálku ve státě bydliště v rozsahu 25 % až 40 %, který má dle čl. 13(1)(a) nařízení (ES) č. 883/2004 podléhat právním předpisům členského státu bydliště, avšak v jehož zájmu je podléhat právním předpisům státu sídla zaměstnavatele, může požádat o výjimku podle konkrétní Rámcové dohody, přičemž žádost podá u příslušné instituce ve státě sídla svého zaměstnavatele. Při splnění podmínek Rámcové dohody má zaměstnanec na udělení výjimky právní nárok.

Pokud zaměstnanec vykonává práci na dálku ve státě bydliště v rozsahu méně než 25 %, podléhá právním předpisům státu sídla zaměstnavatele dle čl. 13(1)(b)(i) nařízení (ES) č. 883/2004.

Pokud zaměstnanec vykonává práci na dálku ve státě bydliště v rozsahu vyšším než 40 %, Rámcové dohody se na něj nevztahují. Přesto má možnost požádat o výjimku dle čl. 16(1) nařízení (ES) č. 883/2004. Na udělení takové výjimky není právní nárok, může však být udělena po dohodě příslušných institucí dotčených členských států.

Žádost o výjimku dle Rámcové dohody lze podat u příslušné instituce členského státu, jehož právním předpisům si dotčený zaměstnanec přeje podléhat, a to až na dobu dvou let do budoucna. O výjimku dle Rámcové dohody je možné žádat opakovaně.

Příklady:

Zaměstnanec s bydlištěm v ČR:

 

Příklad č. 1 s Německem:

Zaměstnanec má bydliště v ČR a je zaměstnán u německého zaměstnavatele. Zaměstnanec vykonává práci na dálku (telework) ze svého bydliště v ČR v rozsahu 2 dnů v týdnu (= 40 %), 3 dny v týdnu (= 60 %) vykonává práci v provozovně zaměstnavatele na území Německa.

Řešení:

Zaměstnanec vykonává podstatnou část činnosti ve státě bydliště, standardně jsou pro něj použitelné české právní předpisy dle čl. 13(1)(a) nařízení (ES) č. 883/2004. Pokud si přeje podléhat právním předpisům sídla zaměstnavatele, tj. německým právním předpisům, požádá o výjimku dle Rámcové dohody uzavřené mezi Českou republikou a Německem.

Žádost o výjimku dle Rámcové dohody s Německem lze podat u německé instituce GKV-Spitzenverband, DVKA.

 

Příklad č. 1 s Rakouskem:

Zaměstnanec má bydliště v ČR a je zaměstnán u rakouského zaměstnavatele. Zaměstnanec vykonává práci na dálku (telework) ze svého bydliště v ČR v rozsahu 2 dnů v týdnu (= 40 %), 3 dny v týdnu (= 60 %) vykonává práci v provozovně zaměstnavatele na území Rakouska.

Řešení:

Zaměstnanec vykonává podstatnou část činnosti ve státě bydliště, standardně jsou pro něj použitelné české právní předpisy dle čl. 13(1)(a) nařízení (ES) č. 883/2004. Pokud si přeje podléhat právním předpisům sídla zaměstnavatele, tj. rakouským právním předpisům, požádá o výjimku dle Rámcové dohody uzavřené mezi Českou republikou a Rakouskem.

Žádost o výjimku dle Rámcové dohody s Rakouskem lze podat u rakouské instituce Dachverband der Sozialversicherungen, Abteilung für europäische und internationale Sozialversicherung
Kundmanngasse 21, 1030 Wien.

Pokud zaměstnanec nepožaduje výjimku dle Rámcové dohody, musí splnit svoji oznamovací povinnost vůči místně příslušné OSSZ (https://www.cssz.cz/web/cz/soubezny-vykon-cinnosti; https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty), která prozatímně určí použitelné právní předpisy ČR v souladu s čl. 13 nařízení (ES) č. 883/2004.

 

Zaměstnanec s bydlištěm v Německu/Rakousku:

Příklad č. 2 s Německem:

Zaměstnanec má bydliště v Německu a je zaměstnán u českého zaměstnavatele. Zaměstnanec vykonává práci na dálku (telework) ze svého bydliště v Německu v rozsahu 2 dnů v týdnu (= 40 %), 3 dny v týdnu (= 60 %) vykonává práci v provozovně zaměstnavatele na území ČR.

Řešení:

Zaměstnanec vykonává podstatnou část činnosti ve státě bydliště, standardně jsou pro něj použitelné německé právní předpisy dle čl. 13(1)(a) nařízení (ES) č. 883/2004. Pokud si přeje podléhat právním předpisům sídla zaměstnavatele, tj. českým právním předpisům, požádá o výjimku dle Rámcové dohody uzavřené mezi Českou republikou a Německem.

 

Příklad č. 2 s Rakouskem:

Zaměstnanec má bydliště v Rakousku a je zaměstnán u českého zaměstnavatele. Zaměstnanec vykonává práci na dálku (telework) ze svého bydliště v Rakousku v rozsahu 2 dnů v týdnu (= 40 %), 3 dny v týdnu (= 60 %) vykonává práci v provozovně zaměstnavatele na území ČR.

Řešení:

Zaměstnanec vykonává podstatnou část činnosti ve státě bydliště, standardně jsou pro něj použitelné rakouské právní předpisy dle čl. 13(1)(a) nařízení (ES) č. 883/2004. Pokud si přeje podléhat právním předpisům sídla zaměstnavatele, tj. českým právním předpisům, požádá o výjimku dle Rámcové dohody uzavřené mezi Českou republikou a Rakouskem.

 

Žádost o výjimku dle Rámcové dohody lze podat u místně příslušné správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty).

Tiskopis žádosti o výjimku dle Rámcové dohody je dostupný na webu ČSSZ:  https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/szzvpp. Do pole „Důvody žádosti o výjimku“ žadatel uvede, že se jedná o žádost dle Rámcové dohody o přeshraniční práci na dálku mezi ČR a Německem/Rakouskem.

Jsou-li splněny podmínky pro určení příslušnosti k českým právním předpisům dle Rámcové dohody, ČSSZ vystaví potvrzení A1.