ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

4 05/2023 Praha

Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení pro rok 2023

4. 05. 2023

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná i letos přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení pro rok 2023. Díky tomu naleznete přehledně a na jednom místě základní informace týkající se důchodového i nemocenského pojištění – tj. důchodů, dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění OSVČ i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2023                               

Všeobecný vyměřovací základ

38 294 Kč

Přepočítávací koeficient

1,0530

Průměrná mzda (tj. 38 294 Kč × 1,0530)

40 324

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení (tj. 48 × 40 324 Kč)

1 935 552 Kč

ÚČAST NA NEMOCENSKÉM A DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ

Rozhodný příjem podmiňující účast zaměstnanců na nemocenském, a tedy i důchodovém pojištění, v roce 2023 činí 4 000 Kč. Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná.

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění u OSVČ vykonávající vedlejší činnost v roce 2023 činí 96 777 Kč.

DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

I letos došlo v oblasti dávek nemocenského pojištění ke zvýšení redukčních hranic pro stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Ty jsou pro rok 2023 následující:

I. redukční hranice

1 345 Kč

II. redukční hranice

2 017 Kč

III. redukční hranice

4 033 Kč

Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše nemocenského, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného zůstává beze změny:

Do I. redukční hranice

90 %

Nad I. do II. redukční hranice

60 %

Nad II. do III. redukční hranice

30 %

Nad III. redukční hranici

nepřihlíží se

Stejně tak se nemění výše nemocenského z redukovaného denního vyměřovacího základu:

Od 15. do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti

60 %

Od 31. do 60. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti

66 %

Od 61. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti

72 %

V roce 2023 již není stanoveno tzv. krizové ošetřovné, jako tomu bylo v předchozích letech. Výše ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného z redukovaného denního vyměřovacího základu pro rok 2023 činí:                            

Výše dlouhodobého ošetřovného

60 %

Výše ošetřovného

60 %

Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše peněžité pomoci v mateřství, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství:

Do I. redukční hranice

100 %

Nad I. do II. redukční hranice

60 %

Nad II. do III. redukční hranice

30 %

Nad III. redukční hranici

nepřihlíží se

Procentuální výše dávek z redukovaného denního vyměřovacího základu:

Výše peněžité pomoci v mateřství (PPM) z redukovaného denního vyměřovacího základu

70 %

Výše otcovské z redukovaného denního vyměřovacího základu

70 %

Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je rozdílem mezi redukovaným denním vyměřovacím základem pro účely zákona o nemocenském pojištění zjištěným ke dni převedení
a průměrem započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den po převedení.

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete kalkulačku pro orientační výpočet dávek nemocenského pojištění.

DŮCHODY

Každý důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra důchodu je pevně stanovená část důchodu, stejná pro všechny důchodce. Její výše je určena zákonem na 10 % průměrné mzdy. Procentní výměra důchodu je individuální, závisí na konkrétním průběhu pojištění a platí, že čím jsou vyšší příjmy dosažené v rozhodném období a delší získaná doba pojištění, tím vyšší je procentní výměra důchodu. Minimální zákonem zaručená výše procentní výměry důchodu činí 770 Kč měsíčně.

Při pravidelné valorizaci, která je každý rok v lednu, dochází k navýšení obou zmíněných výměr.
V případě mimořádné valorizace se základní výměra nezvyšuje a je i nadále pro všechny důchody jednotná. Procentní výměra se v souvislosti s mimořádnou valorizací zvyšuje podle míry nárůstu cen (inflace), termín a přesnou hodnotu zvýšení stanovuje vláda svým nařízením.

Základní údaje:

Základní výměra důchodu přiznaného od 1. 1. 2023

 4 040 Kč

Potřebná doba důchodového pojištění pro nárok na starobní důchod (v roce 2023)

35 let

Nově bylo od ledna 2023 zavedeno tzv. výchovné. Jedná se o zvýšení starobního důchodu za výchovu dětí. Konkrétně dochází ke zvýšení procentní výměry starobního důchodu za každé dítě, které poživatel tohoto důchodu vychoval. V roce 2023 se jedná o 500 Kč za každé vychované dítě. V případě výchovy více dětí se výchovné násobí počtem těchto dětí, není zde žádný limit.

Redukční částky pro výpočet důchodu v roce 2022:

Do 17 743 Kč

zápočet plně (100 %)

Nad 17 743 Kč do 161 296 Kč

zápočet 26 %

Nad 161 296 Kč

nepřihlíží se

Pokud vás zajímá, zda budu mít nárok na starobní důchod, odkdy a jak vysoký by mohl být a zároveň, co ještě musíte splnit pro nárok na starobní důchod, tj. zejména kolik let vám chybí k dosažení důchodového věku nebo pro získání potřebné doby pojištění, můžete využít Informativní důchodovou aplikaci (IDA). IDA funguje v prostředí ePortálu ČSSZ pro přihlášené uživatele a je zcela zdarma. Přihlášení je jednoduché, stačí datová schránka nebo Identita občana. Jednoduchým a oblíbeným způsobem přihlášení je bankovní identita.

Přesný výpočet důchodu se zohledněním všech rozhodných skutečností provádí ČSSZ až na základě řádně uplatněné žádosti u OSSZ podle místa trvalého bydliště.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI

V souvislosti s dřívějším odchodem do důchodu tzv. zdravotnických záchranářů a členů jednotek hasičského záchranného sboru podniku se od 1. 1. 2023 pro jejich zaměstnavatele zvýšila sazba pojistného. Sazby u ostatních poplatníků pojistného se pro rok 2023 nemění. Výše sazeb je přehledně uvedena na webových stránkách ČSSZ.

Každoročně dochází ke změně minimálního vyměřovacího základu OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění, a to jak pro hlavní, tak vedlejší činnost.

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2022:

Při hlavní činnosti (25 % průměrné mzdy)

10 081 Kč

Při vedlejší činnosti (10 % průměrné mzdy)

4 033 Kč

Minimální výše měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění OSVČ v roce 2022:

Při hlavní činnosti

(důchodové pojistné 28 % + pojistné na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % -> 29,2 % z 10 081 Kč))

2 944 Kč

Při vedlejší činnosti

(důchodové pojistné 28 % + pojistné na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % -> 29,2 % z 4 033 Kč)

1 178 Kč

Minimální roční vyměřovací základ OSVČ pro hlavní činnost:

Minimální roční vyměřovací základ (10 081 Kč × 12)

120 972 Kč

Minimální roční vyměřovací základ OSVČ pro vedlejší činnost:

Minimální roční vyměřovací základ (4 033 Kč× 12)

48 396 Kč

Maximální vyměřovací základ činí u zaměstnanců i OSVČ 48násobek průměrné mzdy, tedy 1 935 552 Kč.

Minimální měsíční pojistné na nemocenské pojištění OSVČ se od ledna 2023 zvýšilo na 168 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro pojistné na dobrovolné důchodové pojištění hrazené v roce 2023 činí 10 081 Kč, minimální měsíční pojistné pak 2 823 Kč.

Slevy na pojistném

Od února roku 2023 může zaměstnavatel za stanovený okruh zaměstnanců a při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu na pojistném za kalendářní měsíc ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována. Podrobnosti o podmínkách nároku na slevu a způsobu uplatnění slevy naleznete na našich webových stránkách.

Sleva na pojistném pro stanovený okruh zaměstnanců

5 % *

* z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ ÚDAJE

Následující údaje se týkají dlužníků v exekuci. Nezabavitelná částka pro dlužníka v případě exekuce na důchod nebo dávky nemocenského pojištění se zvýšila v roce 2023 na 13 638 Kč. Také nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se zvýšila na 3 409,50 Kč.

Nezabavitelná částka pro dlužníka (tj. povinného) v případě exekuce na důchod
nebo dávky nemocenského pojištění

13 638 Kč

Nezabavitelná částka na každou osobu, kterou je dlužník povinen vyživovat

3 409,50 Kč

Zde také naleznete přehled nejdůležitějších údajů pro rok 2023 (PDF 234,36 kB) ve formátu PDF pro snadnou orientaci.