ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

1 11/2023 Praha

Poslední měsíc, kdy můžete využít jedinečnou akci Milostivé léto u ČSSZ

1. 11. 2023

Možnost zapojit se do Milostivého léta u ČSSZ, kterou již využila téměř třetina zaměstnavatelů a polovina OSVČ, trvá jen do 30. 11. 2023. Doporučujeme proto všem klientům, kterým mohou být penále a exekuční náklady ze zákona odpuštěny, aby této akce využili. ČSSZ v říjnu odeslala všem těmto klientům výzvu přes datovou schránku. Celý proces je velmi jednoduchý. Klient zjistí výši svých dlužných částek ihned po přihlášení do služby ePortálu ČSSZ. Na pár kliknutí pak podá oznámení, že se do akce zapojí. Tato mimořádná příležitost se pravděpodobně nebude opakovat.

Klientům, kteří dlužné pojistné (ve smyslu příslušného zákona) splatili do 30. 6. 2023, byly dlužné penále a případné exekuční náklady mimořádně odpuštěny automaticky (ze zákona). Po tomto datu je třeba se před splacením dlužných částek přihlásit do služby ePortálu „Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – OSVČ“ nebo „Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – zaměstnavatel“ (pro fyzické i právnické osoby) a zde podat „Oznámení o úhradě do 30. 11. 2023“ nebo „Oznámení o úhradě ve splátkách“ (pro částky vyšší než 5 000 Kč). Počet splátek je pevně stanoven podle výše dlužného pojistného:

  • 12 měsíčních splátek u dlužného pojistného do 50 000 Kč včetně,
  • 60 měsíčních splátek u dlužného pojistného nad 50 000 Kč.

Výše splátek se automaticky dopočítá podle výše dlužného pojistného a počtu splátek. První splátku je třeba podle zákona uhradit do 31. 12. 2023 a každou další splátku nejpozději poslední den následujícího kalendářního měsíce.

Klienti se do akce zapojují průběžně, avšak možnost podat oznámení o úhradě končí 30. 11. 2023. Do konce června 2023 splatilo dlužné pojistné cca 33 tis. zaměstnavatelů a cca 154 tis. OSVČ. V období od 9. 7. 2023 (kdy byly obě výše uvedené služby spuštěny) do 31. 10. 2023 pak podalo oznámení celkem 11 222 plátců pojistného (u nichž OSSZ evidovaly dlužné pojistné, na které se Milostivé léto vztahuje). Jak je patrné z následující tabulky, zaměstnavatelé mají větší zájem o jednorázové splacení dlužného pojistného, OSVČ preferují platby ve splátkách.

MILOSTIVÉ LÉTO u ČSSZ
k 31. 10. 2023

Zaměstnavatelé

OSVČ

Počet oznámení jednorázově

1 316

4 060

Počet oznámení ve splátkách

1 235

4 611

CELKEM oznámení

2 551

8 671

Pokud bude dlužné pojistné na základě podaných oznámení skutečně uhrazeno, lze prozatím očekávat úhradu dlužného pojistného ve výši 1,1 mld. Kč, kterému odpovídá odpuštění penále v celkové výši cca 1,3 mld. Kč.

MILOSTIVÉ LÉTO u ČSSZ
k 31. 10. 2023

Zaměstnavatelé

OSVČ

CELKEM

Zaplacené dlužné pojistné

42 mil. Kč

58 mil. Kč

100 mil. Kč

Odpuštěné penále

686 mil. Kč

818 mil. Kč

1 504 mil. Kč

Odpuštěné exekuční náklady

3,5 mil. Kč

8,9 mil. Kč

12,4 mil. Kč

Od zahájení Milostivého léta do 31. 10. 2023 byly odúčtovány zaniklé exekuční náklady ve výši 12,4 mil. Kč a penále ve výši 1 504 mil. Kč.

Akci Milostivé léto u ČSSZ již využila z celkového počtu plátců, kteří ji využít mohli, třetina zaměstnavatelů a téměř polovina OSVČ. ČSSZ evidovala k 30. 6. 2023 dluh u cca 102 tis. zaměstnavatelů a cca 300 tis. OSVČ, z nichž akci Milostivé léto u ČSSZ využilo k 31. 10. 2023 celkem 35,6 tis. zaměstnavatelů a 162,7 tis. OSVČ.

MILOSTIVÉ LÉTO u ČSSZ

Zaměstnavatelé

OSVČ

Počet plátců pojistného,
na které se Milostivé léto vztahuje, k 30. 6. 2023

102 tis.

300 tis.

→ z nich uhradili
dlužné pojistné do 30. 6. 2023

33 tis.

154 tis.

→ z nich oznámili úhradu
jednorázově / ve splátkách (stav k 31. 10. 2023)

2,6 tis.

8,7 tis.

Celkem plátců pojistného, kteří využili akci Milostivé léto u ČSSZ (stav k 31. 10. 2023)

35,6 tis.

162,7 tis.

Podrobné informace s videonávodem, jak se do akce zapojit, jsou zveřejněny na webových stránkách věnovaných Milostivému létu u ČSSZ.