ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Milostivé léto v podmínkách ČSSZ


Zákon č. 181/2023, o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů, ve znění platném a účinném umožnil plátcům pojistného (zaměstnavatel, OSVČ) uhradit dlužné pojistné, které bylo evidováno k 30. 9. 2022 a nebylo vymáháno prostřednictvím soudního exekutora. Po jeho uhrazení došlo k zániku penále z tohoto dlužného pojistného a k zániku exekučních nákladů, které byly stanoveny exekučním příkazem vydaným nejpozději 30. 9. 2022.

Jednalo se o mimořádné jednorázové opatření. V současné době již nelze tuto možnost využít. Dlužníci měli možnost podat oznámení o úhradě nebo o splátkách od 1. 7. do 30. 11. 2023.  Od prosince 2024 budou dlužníci, kterým bylo povoleno hradit splátky v rámci milostivého léta, uhrazovat pojistné platbami s identifikací splátek milostivého léta. V případě placení dlužného pojistného ve splátkách se až do splatnosti poslední splátky jedná již o dodržování zákonných podmínek a jejich kontrolu.

Pokud do 30. 11. 2023 zaměstnavatel nebo OSVČ oznámili, že dlužné pojistné uhradí ve splátkách, je nutné splátky hradit nejpozději poslední den kalendářního měsíce. Připomínáme, že za den platby se považuje den, kdy dojde k připsání platby na účet příslušné OSSZ.

Zaplacení dlužného pojistného vyššího než 5 000 Kč bylo umožněno rozložit do splátek, jejichž výše a počet se odvíjel od výše dlužného pojistného:

  • dlužné pojistné nepřesahující částku 50 000 Kč bylo rozloženo do 12 po sobě jdoucích měsíčních splátek,
  • dlužné pojistné vyšší než 50 000 Kč bylo rozloženo do 60 po sobě jdoucích měsíčních splátek.

Znamená to, že placení a sledování správného hrazení splátek bude trvat až do 30. 11. 2028. Opožděná úhrada splátky, chybějící úhrada splátky nebo úhrada splátky v nižší než stanovené výši, znamená porušení podmínek placení dlužného pojistného ve splátkách a zánik možnosti zaplatit dlužné pojistné a penále z dlužného pojistného. Exekuční náklady nezanikají odpuštěním.

Informace o aktuálním stavu dluhu, evidovaných úhradách a předepsaných splátkách, včetně platebních údajů ke každé splátce, doplněné o QR kód, naleznete ve službě pro plátce typu OSVČ („Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – OSVČ“) a samostatně pro plátce typu zaměstnavatel – právnická i fyzická osoba („Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – zaměstnavatel“), kterou zobrazíte prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Kam se obrátit pro pomoc?

Kontaktovat můžete příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ. Ohledně technických dotazů ke službě na ePortálu ČSSZ se můžete obrátit na call centrum technické podpory na čísle 800 050 248, provolba 3.

Nesouhlasí vaše údaje s evidencí OSSZ?

V případě nesouhlasu vašich podkladů s údaji zobrazenými ve službě se obraťte na příslušnou OSSZ, která vede vaši evidenci. Kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Nezobrazuje se možnost kliknout na oznámení o úhradě nebo oznámení o úhradě ve splátkách?

Uplynulo již rozhodné období, kdy je možné oznámení podat (tj. 30. 11. 2023), proto nejsou tlačítka ve věci oznámení dostupná.

Kde najdu rozpis splátek a platební údaje k platbám?

Rozpis splátek a  platební údaje naleznete zobrazením služby Milostivé léto v podmínkách ČSSZ, zde naleznete platební údaje k úhradě včetně QR kódu / rozpis splátek a platební údaje včetně QR kódu.

Jak se dozvím, že ČSSZ po splacení dlužného pojistného ve splátkách, odpustila penále a exekuční náklady?

Po zobrazení služby Milostivé léto v podmínkách ČSSZ bude uvedena informace o tom, že jsou splněny podmínky pro zánik penále a že bude (nebo je) odpuštěno penále a exekuční náklady.