ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Milostivé léto v podmínkách ČSSZ


Za dlužné pojistné se pro účely zákona považuje pojistné, které bylo splatné před 1. 10. 2022 a které nebylo zaplaceno do dne splatnosti.

Plátce pojistného (zaměstnavatel, OSVČ), který dlužné pojistné zaplatil před 1. 7. 2023, nemusí činit žádný aktivní krok, k odpuštění neuhrazeného penále z dlužného pojistného a exekučních nákladů (dále jen „příslušenství“) dojde v souladu s právní úpravou automaticky. V ostatních případech (OSSZ u plátce pojistného eviduje k 1. 7. 2023 dlužné pojistné) musí plátce pojistného oznámit svůj záměr uhradit dlužné pojistné a tím využít mimořádného odpuštění příslušenství podle uvedeného zákona.

Podání uvedeného oznámení lze učinit výhradně prostřednictvím služby ePortálu ČSSZ – spuštěna byla samostatná služba pro plátce typu OSVČ („Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – OSVČ“) a samostatně pro plátce typu zaměstnavatel – právnická i fyzická osoba („Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – zaměstnavatel“). Prostřednictvím ePortálu ČSSZ budou plátci informováni o výši dlužného pojistného evidovaného k 30. 9. 2022 a jeho příslušenství. Pokud je dlužník zároveň OSVČ i zaměstnavatel, je nutné uvedené oznámení učinit za oba plátce samostatně, tj. použít jak službu pro OSVČ ve vztahu k dlužnému pojistnému v souvislosti se samostatnou výdělečnou činností, tak službu pro zaměstnavatele.

Postupem podle zákona lze odpustit příslušenství, které je plátce pojistného povinen platit v souvislosti s dlužným pojistným evidovaným příslušnou OSSZ k 30. 9. 2022, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky, tj. podání oznámení dlužníka o úhradě dlužného pojistného (o úhradě ve splátkách) nejpozději do 30. 11. 2023 a následná úhrada dlužného pojistného do 30. 11. 2023 nebo řádná úhrada ve splátkách.

V případě podání oznámení o úhradě ve splátkách musí být dlužné pojistné uhrazeno ve splátkách (12 nebo 60 podle výše dluhu), přičemž placení dlužného pojistného ve splátkách je možné pouze tehdy, pokud:

  • se ke dni podání tohoto oznámení nejedná o dlužné pojistné, u kterého je povoleno placení ve splátkách podle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., a
  • ke dni podání tohoto oznámení je dlužné pojistné vyšší než 5 000 Kč.

Uvedené podmínky však neplatí pro dlužné pojistné a příslušenství, které je vymáháno prostřednictvím soudního exekutora.

Co je akce Milostivé léto v podmínkách ČSSZ?

Tato akce navazuje na akce Milostivé léto I a II, které proběhly v roce 2022. Na rozdíl od předchozích akcí se týká dlužného pojistného, které není vymáháno prostřednictvím soudního exekutora. Vztahuje se na dlužné pojistné, které bylo splatné před 1. 10. 2022 a nebylo včas uhrazeno. Díky Milostivému létu v podmínkách ČSSZ se tak můžete zbavit svých dluhů na penále a exekučních nákladech. Podmínkou je zaplacení dlužného pojistného. Jedná se o mimořádné a jednorázové opatření, které trvá od 1. 7. do 30. 11. 2023.

Týká se mě akce Milostivé léto v podmínkách ČSSZ?

Akce je určena všem fyzickým i právnickým osobám, zaměstnavatelům i osobám samostatně výdělečně činným a také plátcům, kteří svoji činnost již ukončili.

Pokud u vás nebude OSSZ k 1. 7. 2023 evidovat dlužné pojistné, které bylo splatné před 1. 10. 2022, a budete mít dluh pouze na penále a příp. exekučních nákladech, bude vám tento dluh odpuštěn ze zákona (o nic nežádáte, nic neoznamujete).

Jak jsou dlužníci informováni?

Všem plátcům pojistného (dlužníkům), kterých se akce Milostivé léto v podmínkách ČSSZ týká, rozešlou příslušné OSSZ do datových schránek v první polovině července 2023 adresnou informaci o tom, jak mají ve své konkrétní situaci postupovat.

Na co se Milostivé léto v podmínkách ČSSZ vztahuje?

V rámci Milostivého léta v podmínkách ČSSZ bude při splnění zákonem stanovených podmínek odpuštěno (zanikne):

  • penále z dlužného pojistného,
  • penále z pojistného, které by bylo dlužným pojistným, kdyby nebylo již zaplaceno,
  • částka exekučních nákladů, které byly stanoveny exekučním příkazem vydaným nejpozději 30. 9. 2022.

Základní podmínkou je v rozhodném období, tj. od 1. 7. do 30. 11. 2023, oznámit příslušné OSSZ, že uhradíte dlužné pojistné (do konce rozhodného období nebo ve splátkách), a toto dlužné pojistné následně uhradit. Pokud u vás nebude OSSZ k 1. 7. 2023 evidovat dlužné pojistné, které bylo splatné před 1. 10. 2022, nezaplacené penále a/nebo nezaplacené exekuční náklady budou odpuštěny – pokud nejsou vymáhány soudním exekutorem – automaticky ze zákona (o nic nežádáte, nic neoznamujete).

Jak zjistím, kolik dlužím?

Výši dlužného pojistného včetně výše penále z dlužného pojistného a exekučních nákladů si ověříte prostřednictvím služby ePortálu ČSSZ. Z technických důvodů bude služba dostupná od 10. 7. 2023 (před tímto datem by ČSSZ s ohledem na účetní uzávěrku za červen 2023 nemohla poskytovat relevantní údaje o výši dlužného pojistného).

Jak se do akce zapojím?

Konkrétní informace a postup obdržíte včas prostřednictvím datové schránky. Do té doby, prosíme, vyčkejte.

Příslušné oznámení o úhradě (úhradě ve splátkách) dlužného pojistného můžete učinit výhradně prostřednictvím ePortálu ČSSZ (po přihlášení). Pouze v ojedinělých případech, např. pokud nemáte žádnou možnost se do ePortálu ČSSZ přihlásit, můžete příslušné oznámení učinit ve spolupráci se zaměstnancem příslušné OSSZ.

Služba je samostatně ve verzi pro zaměstnavatele a ve verzi pro OSVČ a zobrazí přehled dlužného pojistného evidovaného k 30. 9. 2022 a jeho příslušenství, tzn. dlužné penále a dlužné exekuční náklady.

Z technických důvodů bude služba dostupná od 10. 7. 2023 (před tímto datem by ČSSZ s ohledem na účetní uzávěrku za červen 2023 nemohla poskytovat relevantní údaje o výši dlužného pojistného).

Příslušná OSSZ vás informuje také prostřednictvím ePortálu ČSSZ. V rámci oznámení úhrady dlužného pojistného si můžete nastavit notifikace na příchozí sdělení. Příslušné sdělení najdete na ePortálu v sekci „Moje dokumenty“.

Mohu platbu rozložit do splátek?

Ve splátkách lze zaplatit pouze dlužné pojistné, které je ke dni podání oznámení vyšší než 5 000 Kč a jehož placení není povoleno ve splátkách podle zákona č. 589/1992 Sb. a které není vymáháno prostřednictvím soudního exekutora.

Zaplacení dlužného pojistného vyššího než 5 000 Kč vám bude umožněno rozložit do splátek, jejichž výše a počet se odvíjejí od výše dlužného pojistného:

  • dlužné pojistné nepřesahující částku 50 000 Kč bude rozloženo do 12 po sobě jdoucích měsíčních splátek,
  • dlužné pojistné vyšší než 50 000 Kč bude rozloženo do 60 po sobě jdoucích měsíčních splátek.

První splátku musíte uhradit nejpozději do 31. 12. 2023 a každou další nejpozději poslední den kalendářního měsíce. Připomínáme, že za den platby se považuje den, kdy dojde k připsání platby na účet příslušné OSSZ.

Dokdy akce trvá?

Akce trvá od 1. 7. do 30. 11. 2023, v případě placení dlužného pojistného ve splátkách až do splatnosti poslední splátky. Jedná se o mimořádné jednorázové opatření.

Kam se obrátit pro pomoc?

Kontaktovat můžete příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Kontakty naleznete na webu. Ohledně technických dotazů ke službě na ePortálu ČSSZ se můžete obrátit na call centrum technické podpory na čísle 800 050 248, provolba 3.

Nesouhlasí vaše údaje s evidencí OSSZ?

V případě nesouhlasu vašich podkladů s údaji zobrazenými ve službě se obraťte na příslušnou OSSZ, která vede vaši evidenci. Kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Nezobrazuje se možnost kliknout na oznámení o úhradě nebo oznámení o úhradě ve splátkách?

Může to být ze tří důvodů:

  1. V případě, že se nezobrazuje možnost kliknout na oznámení o úhradě nebo oznámení o úhradě ve splátkách (dále jen „oznámení“), znamená to, že ČSSZ neeviduje žádný dluh na pojistném, na který se vztahuje odpuštění příslušenství. Pokud máte za to, že toto neodpovídá skutečnosti, obraťte se na příslušnou OSSZ, která vede vaši evidenci. Kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.
  2. Uplynulo již rozhodné období, kdy je možné oznámení podat (tj. 30. 11. 2023), proto nejsou tlačítka ve věci oznámení dostupná.
  3. Bylo podáno oznámení o splátkách a zpracovává se. V sekci „Moje podání“ je uveden stav podaného oznámení. V uvedeném případě nelze podat žádné oznámení do vyřízení splátek příslušnou OSSZ.

Jsem v insolvenci, týká se i mě Milostivé léto v podmínkách ČSSZ?

Ano, i v insolvenci je možné využít Milostivé léto v podmínkách ČSSZ, avšak je nutné, aby za vás dlužné pojistné uhradila třetí osoba. V případě úhrady dlužného pojistného dlužníkem by se mohlo jednat o naplnění skutkové podstaty trestného činu zvýhodňování věřitele. Je však nutné, aby třetí osoba oznámila příslušné OSSZ „projev vůle“ uhradit dluh za dlužníka (formulář je zveřejněn na ePortálu ČSSZ). Tento „projev vůle“ lze podat až po podaném oznámení (až když budou známy platební údaje, resp. budou vygenerovány ePortálem ČSSZ).

Jak se dozvím, že ČSSZ moje oznámení o splátkách vyřídila?

V sekci „Moje podání“ na ePortálu ČSSZ bude u podaného oznámení uveden stav „vyřízeno“. O vyřízení splátek obdržíte informační notifikaci na vámi uvedený e-mail (pokud jste jej vyplnil/a) v oznámení o splátkách. V případě, že jste e-mail nevyplnil/a, dozvíte se o vyřízení splátek příslušnou OSSZ pouze na ePortálu ČSSZ, kde bude po vyřízení splátek zveřejněna výše měsíčních splátek a platební údaje, případně bude v sekci „Moje dokumenty“ uloženo sdělení příslušné OSSZ, pakliže nebude možné zcela nebo částečně splácet dluh na pojistném ve splátkách ve smyslu zákona č. 181/2023 Sb.

OSSZ mi oznámila, že zamítla moje oznámení o záměru využít Milostivé léto v podmínkách ČSSZ. Co mám dělat?

Můžete do 8 dnů po výše uvedeném oznámení podat námitky proti sdělení příslušné OSSZ (datovou schránkou, v listinné podobě nebo jiným způsobem podle správního řádu).

OSSZ mi oznámila, že mému oznámení o záměru využít Milostivého léta v podmínkách ČSSZ nevyhověla nebo vyhověla pouze částečně. Mohu se odvolat?

Nelze podat odvolání, lze podat námitky proti sdělení příslušné OSSZ. Postup je uveden u předchozí otázky.