ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Česká republika a Moldavsko


Mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Moldavskou republikou, podepsaná dne 29. 11. 2011 (dále jen „Smlouva“), vstoupila v platnost dne 1. října 2012. K jejímu provádění bylo sjednáno Správní ujednání, které vstupuje v platnost současně se Smlouvou. Oba smluvní dokumenty jsou publikovány ve Sbírce mezinárodních smluv ČR pod čísly 85/2012 a 86/2012 Sb.m.s.

V minulosti se vztahy mezi ČR a Moldavskem v oblasti sociálního zabezpečení řídily Dohodou mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení ze dne 2. prosince 1959 (vyhlášená pod č. 116/1960 Sb.), jejíž platnost byla ukončena dne 23. září 2009 (sdělení MZV ČR č. 81/2009 Sb. m. s.). Do 30. září 2012, tedy do vstupu nové smlouvy v platnost mezi oběma státy trval bezesmluvní vztah. Smlouva nezakládá žádný nárok na přepočet dávek přiznaných před jejím vstupem v platnost.

Smlouva je významným právním dokumentem posilujícím ochranu důchodových práv migrujících osob, které pracovaly nebo budou pracovat v obou smluvních státech a získaly nebo získají zde doby pojištění.

Smlouva je založena na 4 základních mezinárodně uznávaných principech:

  • rovnost nakládání s občany, resp. osobami, na které se Smlouva vztahuje,
  • příslušnost k pojištění ve státě zaměstnání s přesně vymezenými výjimkami,
  • sčítání dob pojištění získaných podle právních předpisů obou států pro nárok na důchod
  • výplata dávek (důchodů) do druhého smluvního státu.

Osobní a věcný rozsah smlouvy

Smlouva se vztahuje na každou osobu, která podléhá nebo podléhala právním předpisům smluvního státu a na rodinné příslušníky a pozůstalé po takové osobě ve smyslu platných právních předpisů smluvního státu, přičemž nezáleží na jejím nebo na jejich občanství.

Smlouva upravuje pouze dávky důchodového pojištění (v České republice starobní, invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod) a dále stanoví pravidla pro určení příslušnosti k právním předpisům.

Používání právních předpisů (příslušnost k právním předpisům)

Smlouva určuje, ve kterém státě budou osoby kryté Smlouvou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení a odvádět pojistné. Cílem je vyloučit případné dvojí pojištění z téže výdělečné činnosti. Osoby výdělečně činné podléhají v zásadě právním předpisům o sociálním zabezpečení té smluvní strany, na jejímž území výdělečnou činnost (tzn. zaměstnání, samostatnou výdělečnou činnost) vykonávají. Z tohoto pravidla však Smlouva stanoví výjimky pro určité kategorie osob. Např. osoba zaměstnaná na území jednoho smluvního státu a dočasně vyslaná zaměstnavatelem se sídlem na území tohoto státu k provedení určité práce na území druhého smluvního státu bude nadále podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení prvního smluvního státu za předpokladu, že doba vyslání nepřesahuje 24 měsíců. Obdobně institut vyslání platí pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které dočasně přesunou svoji samostatnou výdělečnou činnost na území druhého smluvního státu, pokud předpokládaná doba výdělečné činnosti na území druhého smluvního státu nepřesáhne 24 měsíců.

V případě vyslání zaměstnance z ČR do Moldavska se pro osvědčení skutečnosti, že vyslaný zaměstnanec podléhá i nadále právním předpisům o sociálním zabezpečení ČR jako vysílajícího státu, používá:

  • formulář CZ/MD 101 - „Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům“.

O vystavení tohoto formuláře se žádá prostřednictvím tiskopisu ČSSZ Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení“, který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy. Žádost se předkládá místně příslušné OSSZ/v Praze PSSZ/v Brně MSSZ (dále jen „OSSZ“).

Příslušnost osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“) k právním předpisům se určuje obdobně jako u zaměstnanců (a to i v případech jejich vyslání). Pro osvědčení skutečnosti, že vyslaná OSVČ podléhá i nadále právním předpisům o sociálním zabezpečení ČR jako vysílajícího státu se používá:

  • formulář CZ/MD 101 - „Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům“.

O vystavení tohoto formuláře se žádá prostřednictvím tiskopisu ČSSZ „Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení“, který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy. Žádost se předkládá místně příslušné OSSZ.

Smlouva dále umožňuje příslušným úřadům nebo institucím obou smluvních stran po vzájemné dohodě stanovit výjimky z ustanovení o příslušnosti k právním předpisům, a to na základě společné žádosti zaměstnance a zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečné činné. Podle Správního ujednání jsou k povolování výjimek zmocněny ČSSZ a v Moldavsku Národní úřad pro sociální pojištění.

O povolení výjimky z příslušnosti k moldavským právním předpisům  se žádá prostřednictvím  tiskopisu ČSSZ Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení“;  v případě OSVČ prostřednictvím tiskopisu ČSSZ „Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení“.

Žádost musí být vždy podána  místně příslušné OSSZ.

Důchodové pojištění

Získá-li pojištěnec celou dobu pojištění potřebnou pro vznik nároku na důchod v jednom ze smluvních států, přizná mu tento stát důchod výhradně podle svých právních předpisů (tzv. plný důchod). Česká republika (ČSSZ) však i v tomto případě provede srovnávací výpočet dílčího důchodu, který by pojištěnci náležel podle Smlouvy (viz dále) a přizná mu vyšší z těchto důchodů.

V případě, že doba pojištění získaná podle právních předpisů jednoho smluvního státu nebude dostačující pro vznik nároku na důchod, budou se brát pro nárok v úvahu i doby pojištění, které pojištěnec získal ve druhém smluvním státě (princip sčítání dob pojištění), za předpokladu, že se tyto doby časově nepřekrývají. Každý ze smluvních států poté bude vyplácet důchod ve výši odpovídající době pojištění získané na jeho území (tzv. dílčí důchod). Nedosahuje-li doba pojištění v jednom smluvním státě alespoň 12 měsíců a nevznikne-li na základě takto krátké doby pojištění nárok na důchod čistě podle jeho právních předpisů, potom tento stát důchod nepřizná. Tuto dobu pojištění však pro nárok a výši důchodu započte druhý smluvní stát, jako by se jednalo o doby pojištění získané na jeho území.

Příklad: Pracovník má odpracováno 10 let v České republice a 20 let v Moldavsku. Pro nárok na důchod v České republice bude třeba přihlédnout i k dobám pojištění, které jsou pro nárok započitatelné podle právních předpisů Moldavska. Po rozhodnutí o tom, že nárok existuje, vypočte se nejdříve teoretická výše důchodu, která by náležela v případě, že by všechny doby pojištění byly získány podle českých právních předpisů. Výsledná výše se dílčí, tzn., že se vypočte výše důchodu podle poměru délky doby pojištění získaných podle českých právních předpisů k celkové době pojištění získané v obou státech. V daném případě by se tedy výše českého dílčího důchodu určila jako 10/30 z částky, která by pojištěnci náležela za 30 let doby pojištění v ČR. Výsledná výše dílčího důchodu tak odpovídá získané české době pojištění. Obdobně bude postupovat i Moldavsko a bude vyplácet svůj díl důchodu (v tomto příkladu to bude 20/30 z částky, která by pojištěnci v Moldavsku náležela za 30 let doby pojištění).

Podání žádosti o důchod

I. Žádosti o moldavský důchod

Osoba bydlící v ČR může o moldavský důchod požádat přímo v ČR, prostřednictvím místně příslušné OSSZ (v Praze PSSZ, v Brně MSSZ) na formuláři MD/CZ 202 „Žádost o důchod z Moldavské republiky“. Vyplněné žádosti OSSZ zašle do ústředí ČSSZ v Praze, kde k nim bude připojeno potvrzení o dobách pojištění v ČR a poté po případném doplnění dalších potřebných údajů bude vše odesláno moldavskému nositeli pojištění.

II. Žádosti o český důchod

Osoba bydlící v Moldavsku může požádat o český důchod přímo v Moldavsku, na některé z poboček moldavského nositele pojištění – Národní úřad pro sociální pojištění a to na formuláři CZ/MD 202 „Žádost o důchod z České republiky“. Moldavská strana následně zašle žádost o český důchod spolu s potvrzením o dobách pojištění v Moldavsku České správě sociálního zabezpečení do Prahy. 

V případě, že pojištěnec žádá o český invalidní důchod je potřeba k žádosti připojit lékařskou zprávu. Posouzení zdravotního stavu provede posudkový lékař ČSSZ zpravidla v nepřítomnosti žadatele, na podkladě dostatečné zdravotnické dokumentace.

Výplata důchodu

Výplaty důchodů osobám bydlícím ve druhém smluvním státě se uskutečňují ve volně směnitelných měnách.

I . Výplata českého důchodu

Osobám bydlícím mimo ČR (např. v Moldavsku) může být český důchod vyplácen:

a) na účet vedený u banky v cizině (v Moldavsku)

b) na účet vedený u banky v ČR

c) bankovním šekem zasílaným na adresu poživatele důchodu v cizině.

Způsob výplaty důchodu si určuje oprávněný příjemce důchodu sám(a).

Výplata důchodu osobě žijící v zahraničí se provádí po předchozím zaslání tiskopisu „Potvrzení o žití“. Tento tiskopis musí být vlastnoručně podepsán poživatelem důchodu (nebo jeho opatrovníkem) a tento podpis musí být úředně ověřen úřadem, který je k tomu zmocněn podle předpisů státu, v němž důchodce bydlí.

Kontakty na kompetentní instituci - Česká republika

Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25
225 08 Praha 5
www.cssz.cz

Kontakty na kompetentní instituci - Moldavsko

Casa Naţională de Asigurări Sociale (Národní úřad pro sociální pojištění)
strada Gheorghe Tudor 3
MD-2028
Chisinau
Republica Moldova

info@cnas.gov.md

http://www.cnas.md/index.php?l=ro