ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Česká republika a Korea


Mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou, podepsaná dne 14. 12. 2007 (dále jen „Smlouva“), vstoupila v platnost dne 1. listopadu 2008. K jejímu provádění bylo sjednáno Správní ujednání, které vstoupilo v platnost současně se Smlouvou. Oba smluvní dokumenty jsou publikovány ve Sbírce mezinárodních smluv ČR pod čísly 80/2008 a 81/2008 Sb. m. s.

 

Smlouva respektuje čtyři základní mezinárodně uznávané principy:           

  • rovnost nakládání s občany, resp. osobami, na které se Smlouva vztahuje,
  • příslušnost k pojištění ve státě zaměstnání s přesně vymezenými výjimkami,
  • sčítání dob pojištění získaných podle právních předpisů obou států pro nárok na důchod,
  • export dávek mezi smluvními státy.

Osobní a věcný rozsah smlouvy

Smlouva se vztahuje na každou osobu, která podléhá nebo podléhala právním předpisům některého smluvního státu a na rodinné příslušníky a pozůstalé po takové osobě ve smyslu platných právních předpisů smluvního státu, přičemž nezáleží na jejím nebo na jejich občanství.

Smlouva upravuje pouze dávky důchodového pojištění (v České republice starobní, plný a částečný invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod) a dále stanoví pravidla pro určení příslušnosti k právním předpisům.

Používání právních předpisů (příslušnost k právním předpisům)

Osoby výdělečně činné podléhají právním předpisům o sociálním zabezpečení (pojištění) té smluvní strany, na jejímž území výdělečnou činnost (tzn. zaměstnání, samostatnou výdělečnou činnost) vykonávají. Z tohoto pravidla však Smlouva stanoví výjimky pro určité kategorie osob. Např. osoba zaměstnaná na území jednoho smluvního státu a vyslaná zaměstnavatelem se sídlem na území tohoto státu k provedení určité práce na území druhého smluvního státu bude nadále po dobu prvních šedesáti měsíců podléhat právním předpisům sociálního zabezpečení prvního smluvního státu.
Pro osvědčení skutečnosti, že vyslaný pracovník podléhá i nadále právním předpisům o sociálním zabezpečení vysílajícího státu, se používají formuláře:

  • CZ/KR 101, který vydává ČSSZ při vyslání z České republiky do Koreje
  • KR/CZ 1, který vystavuje korejský nositel pojištění (National Pension Service) při vyslání z Koreje do České republiky.

O vydání formuláře CZ/KR 101 je třeba požádat na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) prostřednictvím tiskopisu ČSSZ: „Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení“; v případě OSVČ prostřednictvím tiskopisu ČSSZ: „Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení“.

Smlouva dále umožňuje příslušným úřadům nebo institucím obou smluvních stran po vzájemné dohodě stanovit výjimky z ustanovení o příslušnosti k právním předpisům, a to na základě společné žádosti zaměstnance a zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečné činné. Podle Správního ujednání jsou k povolování výjimek zmocněny ČSSZ a National Pension Service.

Důchodové pojištění

Jestliže  pojištěnec  získá  celou  dobu  pojištění  potřebnou   pro  vznik  nároku  na  důchod v jednom ze  smluvních států, přizná  mu tento  stát  důchod výhradně  podle  svých právních předpisů (tzv. plný důchod). Česká republika (ČSSZ) však i v tomto případě provede srovnávací výpočet dílčího důchodu, který by pojištěnci náležel podle Smlouvy (viz dále) a přizná vyšší z těchto důchodů.

V případě, že  doba  pojištění  získaná  podle  právních  předpisů  jednoho  smluvního  státu  nebude dostačující pro vznik nároku na důchod, budou se brát pro nárok v úvahu i doby pojištění získané ve druhém  smluvním  státě  (princip  sčítání dob  pojištění), za  předpokladu, že  se  tyto doby  časově nepřekrývají. Každý ze smluvních států poté vyplácí oprávněné osobě důchod ve výši odpovídající době pojištění získané na jeho území (tzv. dílčí důchod).

Příklad: Pracovník má odpracováno 10 let v České republice a 20 let v Koreji. Pro  nárok na dávku v České republice bude třeba přihlédnout i k dobám pojištění, které jsou pro nárok na dávku započitatelné podle korejských právních předpisů. Po rozhodnutí o tom, že nárok existuje, vypočte se nejdříve teoretická výše dávky, která by náležela v případě, že by všechny doby pojištění byly získány podle českých právních předpisů. Výsledná výše se dílčí, tzn. vypočte se výše dávky podle poměru délky doby pojištění získaných podle českých právních předpisů k celkové době pojištění získané v obou státech. V daném případě se tedy výše dílčího důchodu určila jako 10/30 z částky, která by pojištěnci náležela za 30 let doby pojištění v ČR. Výsledná výše dílčího důchodu tak odpovídá získané české době pojištění. Obdobně bude postupovat i Korea a bude vyplácet svůj díl důchodu  (v tomto příkladu  20/30 z částky, která by pojištěnci v Koreji náležela za 30 let doby pojištění).

Jestliže osoba nezíská nárok na dávku ani na základě sečtení dob pojištění získaných podle právních předpisů smluvních států, vezmou smluvní strany na zřetel i doby pojištění získané podle právních předpisů třetího státu, se kterým jsou oba smluvní státy vázány mezinárodní smlouvou o sociálním zabezpečení obsahující ustanovení o sčítání dob.

Právní předpisy Korejské republiky podmiňují získání nároku na invalidní nebo pozůstalostní důchod tím, že  osoba byla v době vzniku pojistné události pojištěna. Tato podmínka se však podle Smlouvy bude považovat za splněnou i v případě, že osoba byla v době vzniku pojistné události pojištěna podle právních předpisů České republiky.

Podání žádosti o důchod

Žádosti o dávky osob bydlících v ČR se uplatňují u místně příslušných OSSZ, v Praze u Pražské správy sociálního zabezpečení.

Žádost o dávku podaná instituci jednoho smluvního státu se považuje za žádost podanou podle právních předpisů druhého smluvního státu, jestliže žadatel:

a) požaduje, aby jeho žádost byla považována za žádost podle právních předpisů druhého smluvního státu, nebo

b) poskytuje informace svědčící o tom, že doby pojištění byly získány podle právních předpisů druhého smluvního státu.

Pro účely podání žádosti o korejský důchod je na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy – tiskopisy – žádost osoby bydlící v České republice o důchod ze smluvního státu umístěn formulář korejské žádosti o důchod KR/CZ 2, který žadatel vyplní a odevzdá na místně příslušné OSSZ, která jej odešle na ČSSZ. Ta poté žádost o korejský důchod odešle korejskému nositeli pojištění spolu s potvrzením o dobách pojištění získaných v ČR. V případě, že osoba žádá o korejský invalidní důchod, je potřeba, aby si zajistila i vyplnění formuláře KR/CZ 2A svým ošetřujícím lékařem a vyplněný formulář připojila k žádosti o důchod KR/CZ 2.

Bližší informace o korejských nárocích podle Smlouvy naleznete na internetových stránkách National Pension Service (NPS) http://www.nps.or.kr/jsppage/english/agreement/agreement_02_14_03.jsp

Výplata důchodu

Výplaty důchodů osobám bydlícím ve druhém smluvním státě se uskutečňují ve volně směnitelných měnách.

Kontakty na kompetentní instituci - Česká republika

Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25
225 08 Praha 5
www.cssz.cz

Kontakty na kompetentní instituci - Korea

National Pension Service
7-16, Shincheon-Dong, Songpa-Gu, Seoul,
138-725 Korea