ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Česká republika a Kanada


Mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Kanadou, podepsaná dne 24. 5. 2001 (dále jen „Smlouva“), vstoupila v platnost dne 1. ledna 2003. Smluvní dokument jepublikován ve Sbírce mezinárodních smluv ČR pod číslem 1/2003 Sb. m. s.

Osobní a věcný rozsah smlouvy

Smlouva se v České republice vztahuje na oblast důchodového pojištění (tzn. důchody starobní, plný a částečný invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí) a zvýšení důchodu pro bezmocnost. Zajišťuje pojištěným osobám obou smluvních států a osobám odvozujícím od nich svá práva rovnost nakládání při jejich pobytu na území druhého státu.

Důchodové pojištění

Jestliže osoba získá potřebnou dobu pojištění v jednom ze smluvních států, bude jí přiznán důchod v plné výši podle právních předpisů tohoto státu. V případě, že vlastní doba pojištění není dostačující pro vznik nároku na důchod, budou se pro nárok brát v úvahu i doby pojištění získané ve druhém státě. Důchod pak bude poskytovat každý ze smluvních států ve výši odpovídající době pojištění v tom kterém státě. Pokud celková doba pojištění získaná podle právních předpisů jedné smluvní strany činí méně než jeden rok, nárok na důchod vůči tomuto smluvnímu státu nevzniká.

Podání žádosti o důchod

Žádosti o dávku osob bydlících na území ČR lze uplatnit u okresních správ sociálního zabezpečení, v Praze u Pražské správy sociálního zabezpečení. Tyto organizační složky ČSSZ předají příjemci dávky formuláře žádosti o kanadskou dávku spolu s návodem na její vyplnění. ČSSZ následně předloží žádosti příslušnému úřadu v Kanadě.

Posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu

Žádá-li o přiznání českých dávek důchodového pojištění podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem osoba žijící v Kanadě, posuzuje její zdravotní stav lékař pověřené okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení na základě doložené zdravotnické dokumentace žadatele vyhotovené kanadským lékařem.

Žádá-li o přiznání kanadského důchodu podmíněného dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem osoba žijící v ČR, posuzuje její zdravotní stav lékař kanadské strany na základě doložené zdravotnické dokumentace žadatele vyhotovené českým lékařem.

Výplata důchodu

Způsob výplaty českého důchodu si může důchodce určit. Důchod může být poukazován v hotovosti na adresu příjemce důchodu v Kanadě, na osobní účet příjemce u peněžního ústavu (banky) v Kanadě nebo na účet příjemce, popř. na společný účet manželů u peněžního ústavu (banky, spořitelny) v ČR. Výplata do Kanady se provádí vždy za zpětnou dobu podle volby příjemce důchodu v kanadských dolarech nebo v jiné volně směnitelné měně, a to buď šekem nebo bezhotovostně prostřednictvím České národní banky.

Na účet v ČR se důchod vyplácí za zpětnou dobu v české měně prostřednictvím České národní banky na příslušný peněžní ústav v České republice.

Podmínkou nároku na výplatu příjemci žijícímu mimo území ČR je předložení řádně vyplněného a podepsaného tiskopisu „Potvrzení o žití“. Vlastnoruční podpis musí být úředně ověřen.

Kontakty na kompetentní instituci - Česká republika

Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25
225 08 Praha 5
www.cssz.cz