ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Česká republika a Indie


Mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou, podepsaná dne 8. 6. 2010 (dále jen „Smlouva“), vstoupila v platnost dne 1. září 2014. K jejímu provádění bylo sjednáno Správní ujednání, které vstupuje v platnost současně se Smlouvou. Oba smluvní dokumenty jsou publikovány ve Sbírce mezinárodních smluv ČR pod čísly 45/2014 a 46/2014 Sb. m. s.

Vztahy mezi ČR a Indií v oblasti sociálního zabezpečení nebyly v minulosti nijak upraveny, a tudíž do 31. srpna 2014, tedy do vstupu Smlouvy v platnost, mezi oběma státy trval bezesmluvní vztah.

Smlouva je významným právním dokumentem, který jednoznačně a způsobem obvyklým v mezinárodní smluvní praxi stanoví u pracovníků migrujících mezi ČR a Indií pravidla pro příslušnost k sociálnímu pojištění, tedy odvod pojistného pouze v jednom státě. Ze začátku bude v této oblasti spočívat její hlavní význam. Smlouva zároveň posiluje ochranu důchodových práv migrujících osob, které pracovaly nebo budou pracovat v obou smluvních státech a získaly nebo získají zde doby pojištění. V nadcházejícím období po vstupu Smlouvy v platnost se neočekává významnější počet žádostí o důchod ani z jedné ze smluvních stran, neboť vzájemná migrace osob v minulosti byla minimální a mírně vzrůstá až v posledních letech. Většina zaměstnanců indických firem působících v ČR bude patrně v postavení tzv. vyslaných pracovníků, kteří zůstávají pojištěni v indickém důchodovém systému, a nárok na český důchod jim nevznikne. Obdobná situace je i u zaměstnanců českých firem působících v Indii. 

Smluvní úprava je založena na 4 základních mezinárodně uznávaných principech:

  • rovnost nakládání s občany, resp. osobami, na které se Smlouva vztahuje,
  • příslušnost k pojištění ve státě zaměstnání s přesně vymezenými výjimkami,
  • sčítání dob pojištění získaných podle právních předpisů obou států pro nárok na důchod,
  • výplata dávek (důchodů) do druhého smluvního státu.

Osobní a věcný rozsah smlouvy

Smlouva se vztahuje bez ohledu na státní občanství na každou osobu, která podléhá nebo podléhala právním předpisům smluvního státu, a na každého, který svá práva od této osoby odvozuje, tedy na rodinné příslušníky a pozůstalé po takové osobě ve smyslu platných právních předpisů smluvního státu.

Smlouva upravuje pouze dávky důchodového pojištění (v České republice starobní, invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod) a dále stanoví pravidla pro určení příslušnosti k právním předpisům.

Smlouva se nevztahuje na nároky z indického systému, které byly vypořádány poskytnutím jednorázové platby nebo vrácením příspěvků.

Používání právních předpisů (příslušnost k právním předpisům)

Smlouva určuje, ve kterém státě budou osoby kryté Smlouvou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení a odvádět pojistné. Cílem smluvní úpravy je vyloučit případné dvojí pojištění z téže výdělečné činnosti. Osoby výdělečně činné podléhají v zásadě právním předpisům o sociálním zabezpečení té smluvní strany, na jejímž území výdělečnou činnost (zaměstnání) vykonávají. Z tohoto pravidla však Smlouva stanoví výjimky pro určité kategorie osob. Např. osoba zaměstnaná na území jednoho smluvního státu a dočasně vyslaná zaměstnavatelem se sídlem na území tohoto státu k provedení určité práce pro tohoto zaměstnavatele (nebo pro dceřinou společnost či jeho pobočku) na území druhého smluvního státu bude nadále podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení prvního smluvního státu za předpokladu, že doba vyslání nepřesahuje 5 let.

Pro osvědčení skutečnosti, že vyslaný zaměstnanec podléhá i nadále právním předpisům o sociálním zabezpečení vysílajícího státu, se používají:

  • formulář CZ/IN 101-6 „Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům“, který vydává ČSSZ pro zaměstnance vyslané z České republiky do Indie,
  • formulář IN/CZ 101 „Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům“, který vystavuje indická Správa zaměstnaneckého spořícího fondu při vyslání z Indie do České republiky.

O vydání formuláře CZ/IN 101-6 je třeba požádat v dostatečném časovém předstihu před vysláním do Indie na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) prostřednictvím tiskopisu ČSSZ „Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení“, který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy. Žádost se předkládá místně příslušné OSSZ.

Smlouva dále umožňuje příslušným úřadům nebo institucím obou smluvních stran po vzájemné dohodě stanovit výjimky z ustanovení o příslušnosti k právním předpisům, a to na základě společné žádosti zaměstnance a zaměstnavatele.  O povolení výjimky z příslušnosti k indickým právním předpisům se žádá prostřednictvím   tiskopisu ČSSZ „Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení“. Žádost se předkládá místně příslušné OSSZ, která ji po provedení administrativních úkonů postoupí ústředí ČSSZ k vyřízení.

Důchodové pojištění

Získá-li pojištěnec celou dobu pojištění potřebnou pro vznik nároku na důchod v jednom ze smluvních států, přizná mu tento stát důchod výhradně podle svých právních předpisů (tzv. plný důchod). Česká republika (ČSSZ) však i v tomto případě provede srovnávací výpočet dílčího důchodu, který by pojištěnci náležel podle Smlouvy (viz dále) a přizná mu vyšší z těchto důchodů.

V případě, že doba pojištění získaná podle právních předpisů jednoho smluvního státu nebude dostačující pro vznik nároku na důchod, budou se brát pro nárok v úvahu i doby pojištění, které pojištěnec získal ve druhém smluvním státě (princip sčítání dob pojištění), za předpokladu, že se tyto doby časově nepřekrývají. Každý ze smluvních států poté bude vyplácet důchod ve výši odpovídající době pojištění získané na jeho území (tzv. dílčí důchod). Nedosahuje-li doba pojištění v jednom smluvním státě alespoň 1 roku a nevznikne-li na základě takto krátké doby pojištění nárok na důchod čistě podle jeho právních předpisů, potom tento stát důchod nepřizná.

Příklad: Pracovník má odpracováno 15 let v České republice a 20 let v Indii. Pro nárok na důchod v České republice bude třeba přihlédnout i k dobám pojištění, které jsou pro nárok započitatelné podle právních předpisů Indie. Po rozhodnutí o tom, že nárok existuje, vypočte se nejdříve teoretická výše důchodu, která by náležela v případě, že by všechny doby pojištění byly získány podle českých právních předpisů. Výsledná výše se dílčí, to znamená, že se vypočte výše důchodu podle poměru délky doby pojištění získaných podle českých právních předpisů k celkové době pojištění získané v obou státech. V daném případě by se tedy výše českého dílčího důchodu určila jako 15/35 z částky, která by pojištěnci náležela za 35 let doby pojištění v ČR. Výsledná výše dílčího důchodu tak odpovídá získané české době pojištění. Obdobně bude postupovat i Indie a bude vyplácet svůj díl důchodu (v tomto příkladu to bude 20/35 z částky, která by pojištěnci v Indii náležela za 35 let doby pojištění).

Podání žádosti o důchod

I. Žádosti o indický důchod

Osoba bydlící v ČR může o indický důchod požádat přímo v ČR, prostřednictvím místně příslušné OSSZ (v Praze PSSZ, v Brně MSSZ). Žádost o starobní, invalidní nebo pozůstalostní důchod z Indie se podává na formuláři CZ/IN 4. V případě, že pojištěnec v Indii přispíval i do zaměstnaneckého fondu, vyplní též formulář CZ/IN 1 pro žádost o starobní nebo invalidní důchod a formulář CZ/IN 2 pro žádost o pozůstalostní důchod.

Pokud zemře pojištěnec ještě v průběhu zaměstnání, pozůstalé osoby mají dále nárok na indickou zajišťovací dávku pro pozůstalé, o kterou lze požádat na formuláři CZ/IN 5.

Osoba, která byla pojištěna v Indii, si namísto starobního důchodu může požádat o jednorázovou výplatu dávek z indického zaměstnaneckého penzijního systému, a to v případě, kdy nedosáhla 50 let věku a nadále nebude v Indii pracovat. O jednorázovou výplatu dávek z Indie se žádá na formuláři CZ/IN 3.

Všechny formuláře jsou trojjazyčné, v češtině, angličtině a hindštině. Vyplněné formuláře žadatel nebo jeho zástupce vlastnoručně podepíše.

Informace o tom, jaké jsou podmínky pro vznik nároku na důchod podle indických právních předpisů, jsou uvedeny v hindštině a angličtině na webových stránkách indického nositele pojištění www.epfindia.com.

Vyplněné žádosti OSSZ zašle do ústředí ČSSZ v Praze, kde k nim bude připojeno potvrzení o dobách pojištění v ČR a poté po případném doplnění dalších potřebných údajů bude vše odesláno indickému nositeli pojištění.

II. Žádosti o český důchod

Osoba bydlící v Indii může požádat o český důchod přímo v Indii, a to na formuláři CZ/IN 202-1 „Žádost o důchod z České republiky“. Vyplněný formulář je třeba odevzdat indickému zaměstnavateli (resp. poslednímu zaměstnavateli, pokud již žadatel není výdělečně činný), který jej postoupí indickému nositeli pojištění. Indická strana následně zašle žádost o český důchod spolu s potvrzením o dobách pojištění v Indii České správě sociálního zabezpečení do Prahy.

Výplata důchodu

Výplaty důchodů osobám bydlícím ve druhém smluvním státě se uskutečňují ve volně směnitelných měnách.

Osobám bydlícím v Indii může být český důchod vyplácen:

a) na účet příjemce vedený u banky v cizině (v Indii)

b) na účet příjemce nebo manžela/ky vedený u banky v ČR v české měně

Způsob výplaty českého důchodu si určuje oprávněný příjemce důchodu sám.

Výplata důchodu osobě žijící v zahraničí (v Indii) se provádí po předchozím zaslání tiskopisu „Potvrzení o žití“. Tiskopis musí být vlastnoručně podepsán poživatelem důchodu (nebo jeho opatrovníkem), opatřen datem a vlastnoruční podpis musí být úředně ověřen úřadem, který je k tomu zmocněn podle právních předpisů daného státu příp. zastupitelským úřadem ČR ve státě, v němž důchodce bydlí.

Kontakty na kompetentní instituci - Česká republika

Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25
225 08 Praha 5
www.cssz.cz

Kontakty na kompetentní instituci - Indie

Employees‘ Provident Fund Organisation (Správa zaměstnaneckého spořícího fondu)
Head Office
Bhavishya Nidhi Bhawan
14, Bhikaiji Cama Place
New Delhi - 110 066, India
www.epfindia.com