ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Česká republika a Chile


Mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení

Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení vstoupila v platnost dnem 1. března 2004 (dále Smlouva). Ke Smlouvě byl sjednán prováděcí předpis Správní ujednání, který vstoupí v platnost spolu se Smlouvou.Oba smluvní dokumenty jsou publikovány ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 23/2004 Sb. m. s. a 24/2004 Sb. m. s.

 

Osobní a věcný rozsah smlouvy

V České republice Smlouva upravuje poskytování dávek důchodového pojištění (tzn. důchody starobní, plný a částečný invalidní, vdovský, vdovecký, sirotčí a zvýšení důchodu pro bezmocnost) a dále poskytování zdravotní péče poživatelům důchodů. Smlouva se vztahuje na osoby, které podléhají nebo podléhaly právním předpisům jedné nebo obou smluvních stran, a na osoby odvozující svá práva od těchto osob, přičemž nezáleží na občanství osob podléhajících Smlouvě. Smlouva zajišťuje všem těmto osobám rovnost nakládání při jejich pobytu na území druhého smluvního státu.

Používání právních předpisů (příslušnost k právním předpisům)

Osoby vykonávající výdělečnou činnost podléhají právním předpisům o sociálním zabezpečení té smluvní strany, na jejímž území je výdělečná činnost vykonávána. Smlouva stanoví výjimky z této zásady pro určité kategorie osob, např. pracovníci vyslaní zaměstnavatelem se sídlem na území jednoho smluvního státu k přechodnému výkonu zaměstnání na území druhého smluvního státu podléhají právním předpisům prvního smluvního státu za předpokladu, že očekávané trvání takové práce nepřekročí 2 roky.
Smlouva dále umožňuje příslušným úřadům obou smluvních stran po vzájemné dohodě stanovit výjimky z ustanovení o příslušnosti k právním předpisům, a to na základě společné žádosti zaměstnance a zaměstnavatele.
Žádost o setrvání v českém systému pojištění se podává na místně příslušné správě sociálního zabezpečení  na tiskopisu ČSSZ „Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Důchodové pojištění

Jestliže pojištěnec získá celou dobu pojištění potřebnou pro vznik nároku na důchod v jednom ze smluvních států, přizná mu tento stát důchod výhradně podle svých právních předpisů. V případě, že doba pojištění získaná podle právních předpisů jednoho smluvního státu nebude dostačující pro vznik nároku na důchod, budou se brát pro nárok v úvahu i doby pojištění získané ve druhém smluvním státě. Každý ze smluvních států poté přizná a vyplácí důchod jen za dobu pojištění, kterou pojištěnec v tomto státě získal, tzv. dílčí důchod.

Dávky zdravotní péče pro důchodce
Osoby, kterým byl přiznán důchod pouze jedním smluvním státem a bydlí na území druhého smluvního státu, mají nárok na poskytování zdravotní péče za stejných podmínek, jako osoby druhého smluvního státu. To např. znamená, že českému důchodci pobývajícímu v Chile bude zdravotní péče poskytnuta ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako chilským důchodcům.

Podání žádosti o důchod

Osoby bydlící v České republice mohou uplatnit žádost o důchod u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze u Pražské správy sociálního zabezpečení. Pokud nárok na důchod uplatňuje osoba, která získala doby pojištění jak v ČR tak v Chile, dostačuje, aby podala jen jednu žádost. Tato se považuje za žádost podanou i vůči druhému smluvnímu státu. To neplatí pro starobní důchod, pokud žadatel prohlásí, že přiznání starobního důchodu od druhé smluvní strany nepožaduje.

Výplata důchodu

Výplatu českého důchodu lze provádět několika způsoby, záleží na volbě důchodce. Osobám s trvalým pobytem v České republice může být důchod poukazován v hotovosti na adresu příjemce prostřednictvím České pošty nebo na jeho účet, popř. na účet manžela/manželky u peněžního ústavu (banky, spořitelny) v ČR.

Osobám s trvalým pobytem v Chile může být důchod poukazován na adresu příjemce v Chile bankovní cestou, na osobní účet příjemce u peněžního ústavu v Chile nebo na účet příjemce popř. na účet manžela/manželky u peněžního ústavu (banky, spořitelny) v ČR.

 

Výplata na účet do Chile se provádí v chilských pesos nebo v jiné volně směnitelné měně vždy za zpětnou dobu v časových intervalech, které si příjemce důchodu určí. Na účet u peněžního ústavu v ČR se důchod vyplácí za zpětnou dobu v české měně. Podmínkou nároku na výplatu příjemci žijícímu mimo území ČR je předložení řádně vyplněného a podepsaného tiskopisu „Potvrzení o žití“. Vlastnoruční podpis musí být úředně ověřen.

Kontakty na kompetentní instituci - Česká republika

Kontaktní adresa pro důchodové pojištění
Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25, 225 08 Praha 5
tel.: 257 062 860

 

Kontaktní adresa pro zdravotní pojištění důchodců
Kancelář ZP
nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3
tel.: 234 462 041