ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Soudní přezkum


Zákonem č. 150/2002 Sb., soudním řádem správním, ve znění pozdějších předpisů, je upraven soudní přezkum rozhodnutí ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Žalobou se může domáhat zrušení rozhodnutí ten, kdo tvrdí, že rozhodnutím správního orgánu byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení. Žalovaným je správní orgán, který rozhodl v posledním stupni. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení a Městské správy sociálního zabezpečení Brno je příslušné pracoviště České správy sociálního zabezpečení.

Ze soudního přezkumu jsou některá rozhodnutí vyloučena

Žaloba není přípustná zejména tehdy:

  • nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon (o možnosti podání odvolání ve správním řízení je účastník řízení vždy poučen v rozhodnutí správního orgánu),
  • je-li jediným jejím důvodem tvrzená nicotnost napadeného rozhodnutí, nedomáhal-li se žalobce vyslovení této nicotnosti v řízení před správním orgánem,
  • směřuje-li jen proti důvodům rozhodnutí,
  • domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle soudního řádu správního nebo zvláštního zákona vyloučeno (zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, jsou vyloučena ze soudního přezkumu rozhodnutí o povolení nebo nepovolení splátek pojistného a penále).

Ze soudního přezkoumání jsou také vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími, úkony předběžné povahy a úkony, jimiž se upravuje vedení řízení před správním orgánem.

Lhůta pro podání žaloby

Žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou.

Žalobu lze podat u příslušného krajského soudu

Ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je k řízení příslušný krajský soud (Městský soud v Praze), v jehož obvodu je sídlo okresní správy sociálního zabezpečení (Pražské správy sociálního zabezpečení nebo Městské správy sociálního zabezpečení Brno), která ve věci rozhodla v prvním stupni.